Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Ośrodek mieści się w klasycystycznym pałacu z połowy XIX wieku z parkiem o powierzchni 9 ha. Powstał w 1984 roku na bazie rozwiązanego domu dziecka. Właścicielem jest Powiat Wąbrzeski a nadzór pedagogiczny pełni Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty . Obecnie w Ośrodku  uczy się  53 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  uczniowie mogą być objęci opieką całodobową. Wychowankowie przebywają w Ośrodku do ukończenia 24 roku życia.

Nauka przebiega na trzech poziomach: Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie do Ośrodka kierowani są na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego po uzyskaniu skierowania Starosty  Wąbrzeskiego. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 2018 r.  w strukturze SOSzW  funkcjonuje ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy  w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", którego zadaniem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

  • SZOSW
  • SZOSW
  • -