Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 roku.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w godzinach pracy Urzędu.
 3. Zadania komisji konkursowej:
 • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
 • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
 • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie.

4. Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 • posiadają wiedzę z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
  5. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
 • pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87 – 200 Wąbrzeźno

 • faxem:

nr faxu: 56 688 27 59

 • za pośrednictwem wiadomości e – mail:

starostwo@wabrzezno.pl

od dnia 08 października 2021 r. do dnia 13 października 2021 r.

6. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie wybierze osoby do pracy w komisji konkursowej, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych.

https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/91/2021/10/Formularz-zgloszeniowy-komisja-konkursowa-NPP-i-NPO.pdf

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej)

 • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

« wstecz