Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania NPP/NPO oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2023...

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r...

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert...

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • Nieodpłatna pomoc prawna.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r...

 • 1. E-plansza_system_nieodpłatnej_pomocy_prawnej_RGB

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2021 r

                                                                                 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, na podstawie art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) informuje, że powierza realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wąbrzeskim w 2021 r. Stowarzyszeniu SURSUM CORDA, z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Na realizację ww. zadania publicznego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przekaże w 2021 r. łączną kwotę dotacji w wysokości 64 020,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na realizację ww. zadania publicznego złożono 5 ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Pactum” podczas oceny formalnej została oceniona negatywnie.
W ocenie merytorycznej pozostałe oferty uzyskały:

 • Zaborskie Towarzystwo Naukowe - 58 pkt.,
 • Stowarzyszenie SURSUM CORDA – 60 pkt.,
 • Fundacja TOGATUS PRO BONO – 54 pkt.,
 • Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie” - 59 pkt.

 

 

drukuj ()

 • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego
 • Ogłoszenie wyników konkursu

Konkurs - pomoc prawna

Wąbrzeźno, 16.10.2020 r.

 

ZARZĄD POWIATU w WĄBRZEŹNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wąbrzeskim w 2021 r.

 

Postępowanie prowadzone jest w szczególności zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zwanej dalej: ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
 4. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1501).

        I. Informacje ogólne:

 1. Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.
 2. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
  Głównym celem zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy prawnej mogą udzielać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
  z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący w 2021 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.II. Przedmiot konkursu:

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisaną na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która podejmie się:
 • prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2021 roku. Powyższa pomoc świadczona będzie w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 44.
 1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski prowadzi listę organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego.
 2. Organizacje, o których mowa w ust. 2 uprawnione są do złożenia ofert na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2021 roku w miejscowości Wąbrzeźno, przy ul. Wolności 44.
 3. Starosta Wąbrzeski w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m.in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, przeczymy:
 • wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 • wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
 • osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa powyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 • porządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
 • nieodpłatną mediację lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 1. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;

 • nieodpłatną mediację.
 1. Nieodpłatne mediacje obejmują:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 1. W sprawach nieuregulowanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) o mediacji.
 2. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
 3. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
 4. W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.
 5. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych, przez osoby uprawnione, potrzeb. Jedne spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
 6. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie w art. 3b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2021 r.
  W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 7. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

IV.Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

 1. O powierzenie prowadzenia w 2021 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
 3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2021 roku. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują powierzenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne,
  w tym w szczególności ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania - od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: Wąbrzeźno, ul. Wolności 44 (budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie) od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 – 15.30.
 3. W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej
  w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.
 4. W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawna lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie informatorów i poradników o prawach i obowiązkach obywatelskich, a także o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Na realizację zadania
  z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa dodatkowo otrzyma środki
  w wysokości 3 960 zł (3% kwoty przyznanej dla powiatu dotacji).
 5. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne świadczenie usług, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem pomocy i jego dokumentowaniem.
 6. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie winny umożliwiać świadczenie usług osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście także poza punktem (w ramach wizyt domowych) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje
  i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 (w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej) lub art. 11 ust. 3a (w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
 8. Zleceniodawca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od
  1 stycznia 2021 r.
 9. Organizator konkursu zapewnia wyposażenie punktu w:
 • meble biurowe, w tym w szczególności umożliwiające bezpieczne przechowanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieuprawnionym;
 • dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej;
 • tablice informacyjne o:

- dniach i godzinach funkcjonowania punktu;

- zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i osobach uprawnionych do jej otrzymania.

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem.

11. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

 

VI. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie od 16 października 2020 r. do 06 listopada 2020 r. na adres Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44, w godzinach pracy Urzędu.
  Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
 3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 4. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego działu III”.
 5. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z określonymi kryteriami formalnymi
  i merytorycznymi zawartymi w Zasadach działania komisji konkursowej stanowiącymi załącznik do Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2019 r.
 6. Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa
  w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 9. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
 • doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która:

- ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

- korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
 1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
 • aktualny statut podmiotu;
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności
  i finansowe;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 • kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).

W przypadku gdy założona decyzja jest nieaktualna, a na stronie BIP Wojewody organizacja jest również wykreślona, weryfikacji dokonuje Komisja przy pomocy listy zamieszczonej na stornie BIP Wojewody – do oceny zostanie dołączony wyciąg
z określoną datą;

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
 • może dołączyć porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
 • dokument standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody
  w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.
 1. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
  z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 3-5.
 3. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania
  i rozliczania się z przyznanej dotacji.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 2. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.
 4. Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  oraz na stronie www.wabrzezno.pl zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna - https://www.wabrzezno.pl/5356,nieodplatna-pomoc-prawna. Przewidywany termin upublicznienia listy – 13 listopada 2020 r.
 5. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:
 • niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego;
 • niewykreślone lub niewypełnione pola oświadczenia w części końcowej oferty;
 • brak wymaganych załączników;
 • dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości;
 • brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;
 • błędy w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 1. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Komisję Konkursową. W skład Komisji może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 • dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym;
 • złożone po terminie;
 • których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
 • złożone przez podmiot nieuprawniony;
 • złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
 • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
 • podpisane przez osoby nieupoważnione;
 • oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale VI, mimo wezwania do uzupełnienia.
 1. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
 • ocena jakości zadania – ocena do 40 pkt;
 • charakterystyka oferenta – ocena do 10 pkt;
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego – ocena do 24 pkt;
 • kryteria dodatkowe – ocena do 6 pkt.
 1. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie.
 2. Do decyzji Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu,
  w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  w Wąbrzeźnie.
 4. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) lub pisemnie.
 5. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
 6. W terminie do 30 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokona wyboru oferty.

 

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w roku bieżącym udzielił wsparcia finansowego na realizację  zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 64 020,00 zł. W roku poprzednim udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 64 020,00 zł.

 

IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod numerem telefonu 56 688 24 51 – Mirosław Okrasa.

X. Informacje Końcowe:

 1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne właściwe przepisy prawa.
 2. Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie ,,RODO". 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:

 • administratorem danych będzie Starosta Wąbrzeski. Można się z nim kontaktować
  w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno,
  e-mailowo: starostwo@wabrzezno.pl. Telefonicznie 56 688 27 45 fax. 56 688 27-59;
 • w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych z którym można się kontaktować wysyłając e-mail: iod@wabrzezno.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego i zawarcia umów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294);
 • dane osobowe zostaną udostępnione członkom komisji konkursowej, innym uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 • uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa;
 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub niepodpisaniem umowy.

 

 

 

drukuj ()

 

 

 

Ogłoszenie wyniku konkursu

Zgodnie z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688
z poźn. zm.) Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, że w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2020 roku przez organizację pozarządową w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, przy  ul. Wolności 44, pok. nr 15 wybrano ofertę:

Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

            Na realizację ww. zadania publicznego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie planuje przeznaczyć dotację w wysokości 64 020.00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

  Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2020 r do dnia 31.12.2020 r.

 Ogłoszenie o wynikach konkursu


Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. W skali całego kraju powstały 1524 punkty, w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna. W powiecie wąbrzeskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się:

 

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie pokój 15, ul. Wolności 44

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Tel. 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101

 

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przyjmowanie zgłoszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie: 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101

 

drukuj ()