Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • -

 

 

 

Ogłoszenie wyniku konkursu

Zgodnie z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688
z poźn. zm.) Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, że w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2020 roku przez organizację pozarządową w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, przy  ul. Wolności 44, pok. nr 15 wybrano ofertę:

Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

            Na realizację ww. zadania publicznego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie planuje przeznaczyć dotację w wysokości 64 020.00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

  Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2020 r do dnia 31.12.2020 r.

 Ogłoszenie o wynikach konkursu


Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. W skali całego kraju powstały 1524 punkty, w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna. W powiecie wąbrzeskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się:

 

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie pokój 15, ul. Wolności 44

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Tel. 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101

 

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przyjmowanie zgłoszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie: 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101