Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Szkolenia zakończone

1836.jpg                                                                                1837.jpg

Pracownicy, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski zakończyli swój udział w szkoleniach i kursach organizowanych w ramach Projektu „Nauczyciel uczący się- podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009”.
Spośród 11 zaproponowanych im form doskonalenia wybrali - 8. Największym zainteresowaniem cieszył się kurs „ Metoda projektu w egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe”, w którym uczestniczyło 12 nauczycieli. W kursie „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych” wzięło udział 8 beneficjentów. Z zajęć „Bliżej matematyki - przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w 2010 r.” skorzystało 4 nauczycieli przedmiotu. Po 3 osoby uczestniczyły w kursach: „Techniki i metody efektywnego uczenia się”, „Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej”, „Pozyskiwanie funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych” oraz „Praca z uczniem zdolnym”. Dwoje nauczycieli było uczestnikami szkolenia „Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia”.
Łącznie w Projekcie wzięło udział 38 beneficjentów ze wszystkich szkół i placówek. Wszyscy otrzymali zaświadczenia potwierdzające fakt odbycia i zakończenia wybranej formy doskonalenia.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4 „ Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” i jest finansowany ze środków EFS oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.   

drukuj (Szkolenia zakończone)

  • data: 2009-07-29

« wstecz