Dyrektor PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wąbrzeźnie
mgr Justyna Przybyłowska
pokój nr 202
telefon: 56 688 24 50 (wew.170)
kom. 666 857 356
e-mail: jprzybylowska@pcprwabrzezno.pl


Kompetencje Dyrektora PCPR:
Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1)   organizowanie prac Centrum;
2)   zwoływanie i przewodniczenie naradom pracowników;
3)   kierowanie bieżącymi sprawami Centrum;
4)   reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
5)  wydawanie w imieniu Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji;
6)   prowadzenie polityki kadrowej i płacowej Centrum;
7)  podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie centrum i prawidłową realizację zadań, w tym zakresie wydawanie zarządzeń wewnętrznych Centrum;
8)   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między stanowiskami i zespołami Centrum;
9)  wykonywanie zadań wynikających dla Dyrektora z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, jak również zastrzeżonych w uchwałach Rady i Zarządu oraz postanowień Statutu Centrum;
10)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum;
11)  zatwierdzanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Centrum;
12)   koordynowanie podstawowych zadań finansowych i gospodarczych;
13)   współdziałanie z Zarządem i Radą w zakresie swojego działania;
14)   zapewnianie kompleksowego rozwiązywania problemów.
Dyrektor bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność stanowisk pracy oraz zespołów.
Dyrektor prowadzi sprawy związane z realizacją zadań przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie oraz sprawy związane z działalnością pożytku publicznego.
Dyrektor z upoważnienia Starosty:
1)  wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu;
2)   wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu.
Dyrektor może:
1)  wytaczać powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
2)   wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;
3)  kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;
4)   prowadzić nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.
Dyrektor realizując swoje zadania współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi oraz organami administracji rządowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, a także innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.