Aktualności 2021

 • OgłoszenieDSC_0456

Ogłoszenie o zwołaniu dwudziestej czwartej w VI kadencji sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) zwołuję dwudziestą czwartą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 września 2021 roku  o godzinie 1300
w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o działalności Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie w 2020 r.
 8. Informacja Koordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  a) pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej;
  b) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej
  i społecznej na rok 2021;
  c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021-2032;
  d) zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zakończenie.

Transmisje odbywać się będą na portalu transmisjaobrad.info, poniżej przesyłamy linki do naszego kanału 

 

Link do kanału: https://transmisjaobrad.info/channels/185/powiat-wabrzeski

Link live: https://transmisjaobrad.info/channels/185/powiat-wabrzeski/live

 • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

Wstecz