Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ZPP

Związek Powiatów Polskich w obronie środowiska

Członkowie Związku Powiatów Polskich mają bezpośredni dostęp do informacji o procesie legislacyjnym dotyczącym samorządów. Ponadto uzyskują stały dostęp do informacji z gremiów opiniujących, zatwierdzających i monitorujących programy pomocowe krajowe, jak i unijne. Członkowie powyższej korporacji korzystają także z raportów, opracowań i analiz przygotowywanych przez ekspertów zatrudnionych w ramach związku, oraz mają możliwość wzięcia udziału w dedykowanych dla samorządowców szkoleniach i konferencjach.


Jedno z podjętych przez Związek Powiatów Polskich w 2019 r. stanowisk dotyczyło konieczności podjęcia działań w obronie środowiska.


Wzmocnienie kompetencji organów administracji w zakresie wykrywania i karania winnych zanieczyszczenia powietrza, zapewnienie samorządom odpowiednich środków na gospodarowanie odpadami, zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - to postulaty XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, zawarte w stanowisku w sprawie wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska.


W zakresie zabezpieczenia produkcji energii ZPP zwraca uwagę, że od kilku lat, błędnie, tylko węgiel – którego spalanie jest w kolizji z polityką Unii Europejskiej – traktowany jest jako nasze jedyne narodowe paliwo. Zapomina się lub lekceważy polskie paliwa, takie jak odpady komunalne spalane w spalarniach, biogaz produkowany z ogólno pojętej frakcji biodegradowalnej, biomasę, energię słoneczną oraz wiatrową. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego zasadne jest wsparcie lokalnych działań, zapewniających samowystarczalność energetyczną poszczególnych wspólnot - podkreślono w stanowisku.


Odnosząc się do walki ze smogiem, ZPP zwraca uwagę, że warto byłoby rozważyć wprowadzenie zachęt fiskalnych w podatku od towarów i usług, które preferowałyby postawienie na źródła ciepła przyjazne środowisku. ZPP ponadto uważa za zasadne termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. "W celu zmniejszenia zużycia energii w ostatnich latach uczyniono wiele w tym zakresie, lecz potrzeby nadal istnieją. Koniecznym jest wzmocnienie kompetencji organów administracji publicznej pozwalające na wykrywanie i karanie tych, którzy generują niedopuszczalne albo nadmierne zanieczyszczenia zarówno do powietrza, gruntów jak i wód" - akcentują powiatowi samorządowcy.


ZPP przyznaje, że udało się uporać z emisją zanieczyszczeń do wód ściekami bytowymi, natomiast pozostaje problem gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi. W tym zakresie na pierwszy plan, z punktu widzenia samorządu powiatowego, wysuwa się problematyka właściwego ich składowania. Nielegalne składowiska, ich samozapłony czy prowadzenie działalności z naruszeniem przepisów i aktów administracyjnych, to poważne zagrożenie dla właściwego stanu środowiska. "Dostrzegając projektowane zmiany legislacyjne w tym zakresie, podnosimy konieczność zapewnienia samorządom odpowiednich środków na realizację zadań w tym obszarze – albowiem w części przypadków posiadacz odpadów może nie mieć ustanowionego zabezpieczenia lub owe zabezpieczenie może być niewystarczające do pokrycia kosztów usunięcia odpadów. Wtedy to skutki finansowe podjętych przez organy działań będą musiały zostać pokryte z własnych środków pozostających na niezmienionym poziomie, co należy ocenić negatywnie" - głosi stanowisko Zgromadzenia ZPP.


W sprawie rekultywacji gruntów przypomniano, że NIK, w ramach kontroli realizowania przez starostów obowiązków nałożonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wskazała, że ma miejsce m.in. nieokreślanie terminu wykonania rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, czy też niewywiązywanie się w pełni z obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli wykonania rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych. Starostowie, odpowiadając na wnioski pokontrolne, zwracali uwagę na konieczność uproszczenia przepisów ustawy oraz braki kadrowe uniemożliwiające pełną realizację jej postanowień. W związku z tym ZPP zaapelował o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uczynienia  ustawy bardziej czytelną oraz o adekwatne finansowanie zadań wynikających z tego aktu.


"Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie doprowadzić do poprawy stanu środowiska - konkluduje ZPP. - Finansowanie musi służyć wsparciu dla podjęcia konkretnych działań inwestycyjnych oraz wzmocnieniu kompetencji i doposażeniu urzędów. Ponadto niezbędne jest podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych. Powyższe postulaty opierają się na przekonaniu o tym, że nie możemy dopuścić do tego, iż następne pokolenia będą musiały swoje działania koncentrować na usuwaniu skutków naszej dzisiejszej niedostatecznej aktywności. Stojące przed nami wyzwania są często trudne, jednak nie wolno nam przejść nad nimi do porządku dziennego. Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni przed następnymi pokoleniami zgodnie z zasadą władztwo nad ziemią odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, a dzierżawimy je od naszych dzieci i wnuków" - głosi stanowisko Zgromadzenia ZPP.

 

  • autor: opracowanie własne/dziennik wartowiedziec.pl

« wstecz