Aktualności 2017 - 2019

  • UM
  • logo

Ponad 660 tys. zł dofinansowania projektu dla szkół Powiatu Wąbrzeskiego

Dziś (9 maja 2019r.) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród beneficjentów znalazł się Powiat Wąbrzeski, który otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Przez naukę do sukcesu III”. Umowę z rąk marszałka Piotra Całbeckiego odebrali starosta Krzysztof Maćkiewicz oraz wicestarosta Karol Sarnecki.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSzW w Dębowej Łące w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości.
Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w płatnych stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców. Zaplanowano 40 staży w okresie wakacji letnich w 2020 r. oraz w 2021 r.
Z tej formy wsparcia skorzystają uczniowie Liceum ZSO w Wąbrzeźnie i Liceum w ZS we Wroniu.
Z każdym uczniem zostanie zawarta pisemna umowa, która zawierać będzie wskazanie liczby godzin stażu, okres realizacji, miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie, zobowiązanie o wyznaczeniu opiekuna stażysty po stronie pracodawcy przyjmującego na staż. Wszyscy uczniowie zostaną skierowani na badania lekarskie w zakresie określonym dla danej branży, w której będą odbywać staż. Każdy uczeń za przepracowane 150 h otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł.

Ponadto Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (m. in. tablice i monitory interaktywne, komputery przenośne z oprogramowaniem, wizualizery, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne).
Całkowita wartość projektu: 781 445,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 664 228,25 zł
Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego: 117 216,75 zł
Okres realizacji projektu od 02.09.2019 r. do 30.09.2021 r.

Projekt pt.: Przez naukę do sukcesu III” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

  • autor: Tekst: Wydział Promocji i Funduszy Zewnętrznych, Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  • UM
  • UM
  • UM
  • UM
  • UM
  • UM

Wstecz