Infrostrada Kujaw i Pomorza

Infostrada Kujaw i Pomorza

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Projekt ten realizowany będzie w dwóch podstawowych obszarach:
– e-Administracja,
– System Informacji Przestrzennej.

Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, uzyskiwanego przez szerokie udostępnianie oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu do tego regionu.

Projekt realizowany będzie w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem regionu. Stworzona zostanie w ten sposób struktura będąca podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt swoim zasięgiem objąć może do 160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.

W projekcie duży nacisk położony zostanie na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury technologicznej jak również upowszechnienie i standaryzację wykorzystania podstawowych środków komunikacji elektronicznej np. poczty elektronicznej, usług WWW, podpisu elektronicznego etc. W realizacji projektu od strony technologicznej wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania inżynierii oprogramowania. Całość tych działań ma zapewnić stopniowy i zrównoważony rozwój systemu czyli ułatwić również intuicyjne poruszanie się w nim wszystkim uczestnikom platformy, zaś kolejne moduły (usługi) będą dodawane w możliwie krótkich przedziałach czasowych.

Projekt zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości usług publicznych. Spowoduje to usprawnienie obsługi obywateli i zwiększenie efektywności pracy urzędów co przyczyni się do oszczędności czasu. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej skrzynki podawczej doprowadzi do wyeliminowania dokumentu papierowego. Da to znaczne oszczędności bezpośrednie (koszty druku) jak i pośrednie (powierzchnia biurowa i archiwum).

Projekt jest zgodny z:
– Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 w punkcie 2.3.2. Informatyzacja usług publicznych, zwłaszcza w administracji i zarządzaniu
– założeniami Osi Priorytetowej 4. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt wpisuje się również w strategiczne programy europejskie, ogólnopolskie i regionalne związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego takie jak:
– Komunikat Komisji Europejskiej i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia,
– Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015,
– Narodowa Strategia Spójności 2007-2013,
– Dyrektywa UE INSPIRE 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
– Tezy i założenia Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2008-2033,
– Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt jest powiązany z:
– wdrażanym obecnie projektem współfinansowanym ze środków unijnych a dotyczącym budowy regionalnej informacyjnej sieci szerokopasmowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
– projektem „Rozwój infrastruktury ICT”
– projektem „eUsługi-eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

Przebieg realizacji projektu:

  • Widok budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie z lotu ptaka.

Dostęp do informacji geoprzestrzennych Powiatu Wąbrzeskiego na wyciągnięcie ręki

Powiat Wąbrzeski jest partnerem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, którego celem jest interaktywna i błyskawiczna komunikacja urzędników z mieszkańcami.


W ramach projektu podejmowane są działania w zakresie rozbudowy regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone będą usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.


Efektem działań w zakresie projektu jest udostępniony dla mieszkańców GEOPORTAL, w którym znajdują się także łatwo dostępne, szczegółowe informacje o terenie Powiatu Wąbrzeskiego.


Geoportal jest dostępny wszędzie tam, gdzie działa Internet. Nie jest już konieczna osobista wizyta w urzędach – wystarczy skorzystać z portalu używając do tego zwykłej przeglądarki internetowej. Co ważne, portal jest do dyspozycji 24h na dobę.


Potrzebne informacje geoprzestrzenne można uzyskać na wyciągnięcie ręki w domu. W geoportalu łatwo wyszukamy informacje dotyczące m.in. klasyfikacji oraz przeznaczenia gruntów udostępniane przez różne instytucje w tym przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w zakresie terenu Powiatu Wąbrzeskiego.


Przy wyborze opcji "ortofotomapa" dokładność zdjęć po ich załadowaniu jest niezwykle precyzyjna. Dzięki łatwemu dostępowi do wiarygodnych informacji każdy mieszkaniec powiatu może szybciej podejmować decyzje związane np. z rozpoczęciem inwestycji na danym terenie.

Zapraszamy do zapoznania się z opcjami geoportalu Powiatu Wąbrzeskiego: LINK