Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009

4PkrPyDj6p+rIAAAAASUVORK5CYII=

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Piorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działalnie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Projekt: "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009"
Okres realizacji Projektu: 01.06.2008 - 31.12.2009
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dane finansowe
Wartość projektu: 2 000 000 zł
Źródła finansowania: 1 760 000 zł – Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, 240 000 zł – wkład własny (środki koordynatora-powiatu toruńskiego i partnerskich jst).
Okres realizacji projektu
01.06.2008 – 30.12.2009 r.
Partnerzy
22 jednostki samorządu terytorialnego - 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miasta prezydenckie (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz gmina Unisław.
Zasięg projektu
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Opis projektu
Cel
Przyczynianie się do tworzenia warunków równych szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczniów szkół oferujących kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim do przyszłego zatrudnienia.
Grupa docelowa
928 uczniów ze szkół kształcenia zawodowego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz 140 placówek kształcenia zawodowe prowadzonych przez partnerskie jednostki samorządu terytorialnego.
Główne działania
W ramach projektu technika i szkoły zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego wdrożyły w roku szkolnym 2008/2009 programy rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez:
•    dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii ICT - kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL);
•    wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia (podręczniki i książki do nauki zawodu).
Osiągnięte rezultaty
•    838 uczniów uzyskało certyfikat ECDL
•    12 443 podręczników i książek do nauki zawodu zakupiono do bibliotek szkolnych szkół uczestniczących w projekcie.


Piętnastoosobowa  grupa  uczniów  technikum  z  Zespołu Szkół Zawodowych   w  Wąbrzeźnie  już od listopada 2008 r. swój  wolny od zajęć szkolnych czas spędzała pod opieką nauczyciela informatyki w pracowni komputerowej, zgłębiając- przy jego pomocy- tajniki budowy mikrokomputera i poznając niezwykle szerokie możliwości jego stosowania. Jak dotąd, czynią to z powodzeniem.  Dowód?  Wszyscy zdali dwa wymagane egzaminy zewnętrzne.
Młodzież  z Zespołu Szkół Zawodowych uczestniczyła w kursie, który umożliwił im uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL dokumentu honorowanego w krajach Unii Europejskiej i potwierdzającego fakt, że jego posiadacz potrafi sprawnie, wykorzystując komputer, realizować tak różnorodne zadania, jakimi z pewnością są przetwarzanie tekstów, wykorzystywanie  arkusza  kalkulacyjnego,  projektowanie  baz  danych, stosowanie grafiki  prezentacyjnej  i  menadżerskiej lub  praca  w  sieci  komputerowej. Wymagania w zakresie ECDL są jednolite i obowiązują w takim samym zakresie we wszystkich państwach członkowskich U E. Cały 140 – godzinny kurs składa się z 7 modułów, z których każdy kończy się egzaminem. Dopiero po ukończeniu szkolenia i zdaniu wszystkich egzaminów uczestnik otrzymuje Europejski Certyfikat.
   Kurs, w którym uczestniczyła młodzież ZSZ prowadzony był w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ’’ i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.
 Całe skomplikowane przedsięwzięcie związane z organizacją kursu, prowadzeniem szkolenia oraz przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych zrealizowało Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie.