Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".


 OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU
„Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17
Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.
Formy wsparcia:
>>> Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów:

  • Mechaniczna obróbka skrawaniem (CKPiU);
  • Zajęcia pozalekcyjne z podwyższenia kompetencji zawodowych w mechatronice - sterowania mechatroniczne - domy inteligentne (CKPiU);

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
➢ w sekretariatach i na stronach internetowych:
>>> Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: www.ckpiuwabrzezno.internetdsl.pl
>>> na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
>>> w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 2-20 września 2019r.
Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.
Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

 

« wstecz