Wszystkie aktualności

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czwartą w VII kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej oraz wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie – ocena działalności za 2023 r.
 8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2023.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  a) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie;
  b) udzielenia Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie wotum zaufania;
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2023;
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rak 2023;
  e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2024-2034;
  f) zmiany budżetu powiatu na rok 2024;
  g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  h) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.: Renowacja ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa;
  i) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.: Remont kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Łopatkach;
  j) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.: Renowacja części ścian kościoła pw. św Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zakończenie.
 • autor: AP - Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie