Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PUP WĄBRZEŹNO

Uwaga pracodawcy! Trwa nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 50.000,-zł Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki  Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 
Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą od 27.05.2019r. do 07.06.2019r.  w pok. 19 (Sekretariat) w siedzibie urzędu lub w pok. 14.


Szczegółowe informacje pod nr tel. 56 690-04-13
 
Druk wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu  ( pokój nr 14) oraz na stronie internetowej  http://wabrzezno.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania


Rozpatrywane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego złożone w terminie ogłaszanych naborów do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel, przy rozpatrywaniu wniosków brane będą priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
PRIORYTETY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2019:
 
1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 
PRIORYTETY RADY RYNKU PRACY WYDATKOWANIA REZERWY KFS W ROKU 2019
a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

  • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie

« wstecz