Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ulotka
  • logo

Konkurs grantowy pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  ogłosił konkurs grantowy służący realizacji projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
   Wnioskodawcami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów. Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 000 000 PLN w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz 2 000 000 PLN w przypadku wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
    Wnioski w ramach konkursu grantowego należy składać w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. od godz. 08:00 do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Generatora Wniosków (http://door.pfron.org.pl). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/.
   Wszelkie pytania dotyczące konkursu grantowego należy kierować na adres e-mail: door@pfron.org.pl.

« wstecz