Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca II” - dokumenty do pobrania

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.

 Formy wsparcia:

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów
Staże i praktyki dla uczniów
Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

Projekt skierowany jest dla uczniów techników i szkoły branżowej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski, tj.:

a)     Zespołu Szkół we Wroniu:

– Technikum: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych;

b)     Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:

 – Technikum: technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej;

– Szkoły Branżowej I Stopnia: mechanik-monter maszyn i urządzeń, sprzedawca; klasy wielozawodowe.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:

Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl
Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: www.ckpiuwabrzezno.internetdsl.pl

  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208.

Termin składania dokumentów: do 6 kwietnia 2018 r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówki objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

« wstecz