Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • XXX sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu podczas XXX sesji przyjęła budżet powiatu na rok 2018

W dniu 29 grudnia o godzinie 10:00 odbyła się ostatnia w 2017 roku sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu zawnioskował o zmianę porządku obrad, wycofując z niego uchwałę w sprawie zmiany WPF Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017-2028 oraz rozszerzeniu porządku o 3 dodatkowe projekty uchwał omówione podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu.
Następnie Starosta przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, w której zwrócił szczególną uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Karty samorządności. Radny Marek Markowski poprosił o rozwinięcie informacji dotyczącej procedury sprzedaży nieruchomości szpitala.
Realizując kolejne punkty porządku obrad Kierownik Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji Anna Wetzel przedstawiła informację na temat wydatkowania środków unijnych przez Powiat Wąbrzeski w 2017 roku oraz możliwości ich dalszego pozyskiwania.
W związku ze zrealizowaniem planów prac stałych Komisji Rady Powiatu ich przewodniczący przedstawili sprawozdania ze zrealizowanych w 2017 roku zadań.
Następnie Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 •  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2018 r.,
 •  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
 • zmiany budżetu powiatu na rok 2017,
 • wydatków niewygasających,
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028,
 • przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018,
 • udzielenia dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dokształcenie ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy,
 • uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie,
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017.

Warto podkreślić, że zmiana Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wynika z przeniesienia do struktur Starostwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Najważniejszym punktem obrad było jednak przyjęcie uchwał dotyczących finansów powiatu na rok 2018. Głos w dyskusji zabrał radny Bogdan Koszuta, a odpowiedzi udzielali Starosta Wąbrzeski oraz Skarbnik Powiatu.
Informujemy, że budżet powiatu na rok 2018 przewiduje m.in.:
•    Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
•    Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej i wózka transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej,
•    realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz projektów „Dziś nauka jutro praca II”, „Przez naukę do sukcesu II”.
•    Realizację projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”,
•    Przebudowę drogi Nr 1410 C Blizno-Bursztynowo oraz Nr 1723 Wałycz-Wałyczyk.
Ponadto w zależności od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu, planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska oraz Nr 1710C Sitno-Książki,
Na tym zakończono obrady XXX sesji Rady Powiatu.

 

 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie00glowne.JPG
 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie1.JPG
 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie2.JPG
 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie3.JPG
 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie4.JPG
 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie5.JPG

« wstecz