Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

RAgAADzf4QMDAAD4fwgMAABgNwIDAADYjcAAAAB2IzAAAIDdCAwAAGA3AgMAANiNwAAAAHYjMAAAgN0IDAAAYDcCAwAA2I3AAAAAdvMTDkQA12a9PxYAAAAASUVORK5CYII=

Projekt partnerski pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” był realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:
1)    Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
2)    Powiat Wąbrzeski
3)    Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wyniosła: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

CELEM PROJEKTU BYŁO:
Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1)    Rekrutacja
2)    Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
3)    Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
4)    Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
5)    Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).
Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Przebieg realizacji projektu:

W Powiecie Wąbrzeskim szkolą się przyszli przedsiębiorcy!

Uczestnicy projektu "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim" rozpoczęli 4 dni szkoleń "ABC przedsiębiorczości".

W ramach kolejnego etapu realizacji projektu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy odpowiadają na wszystkie pytania przyszłych przedsiębiorców.

Szkolenia są realizowane w ramach 4 modułów o tematyce:

- analiza marketingowa własnego pomysłu na biznes,

- praktyczne zastosowanie przepisów prawa BHP i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej we własnej działalności gospodarczej,

- wypełnienie dokumentów rejestrowych firmy oraz dokumentów podatkowo-księgowych,

- opracowanie biznes planu krok po kroku.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM
  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM
  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM

Informacja dla Uczestników Projektu pn. "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim"

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 13 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. w ramach projektu pt. „Zdobądź dotacje na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z §6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projektu, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz ukończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 pokój 125 w godz.7.30 do 15.30.

Dodatkowe informacje zostały przekazane Uczestnikom Projektu w wiadomości e-mail.

Spotkanie z uczestnikami projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim!”

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie gościliśmy uczestników, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowali się do projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim!”.

W imieniu Partnera Wiodącego – Spółki Euro Innowacje informacji udzielali: Prezes Spółki Marcin Król oraz Kierownik Projektu Agata Tujdowska, natomiast ze strony Powiatu Wąbrzeskiego: Karol Sarnecki – Członek Zarządu, Józef Krawczyk Sekretarz Powiatu oraz pracownicy Biura Projektu: Sylwia Dąbrowska i Marta Sass.

Spotkanie zorganizowane przez Spółkę Euro innowacje oraz Biuro Projektu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie cieszyło się wysoką frekwencją. Podczas dyskusji przedstawiliśmy zaplanowane do zrealizowania na następne miesiące zadania w ramach projektu i odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania początkujących przedsiębiorców.

Mamy nadzieję, że przedstawione harmonogramy realizacji naszego projektu będą ułatwiały dalszą, jak do tej pory udaną, współpracę.
Zgodnie z dyskusją przeprowadzoną podczas spotkania pragniemy Państwa poinformować, że przygotowaliśmy już zakładkę na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, w której Biuro Projektu będzie umieszczać najważniejsze informacje dotyczące dalszych działań:KLIK

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach po etapie podpisywania umów o dofinansowanie!

  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM15634.jpg
  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM15635.jpg
  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM15636.jpg
  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM15637.jpg
  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM15638.jpg
  • ZDOBĄDŹ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE FIRMY W POWIECIE WĄBRZESKIM15639.jpg

Informacja dla uczestników projektu "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim"

Szanowni Państwo,

Poniżej umieszczamy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”. Dokumenty są skierowane do uczestników, którzy zostali ostatecznie zakwalifikowani do projektu.

ETAP SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_WĄBRZEŹNO. pdf
2.
Biznesplan_WĄBRZEŹNO
3.Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu_WĄBRZEŹNO
4.Wniosek o udzielenie dotacji_WĄBRZEŹNO
a)Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielnie dotacji_WĄBRZEŹNO
b)Oświadczenie o statusie UP_WĄBRZEŹNO
c)Zalacznik nr 4 – Formularz informacji – pomoc de minimis_WĄBRZEŹNO

ETAP PODPISYWANIA UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ):

1.Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego (dotacji)_WĄBRZEŹNO

Informujemy, że czekamy na na akceptację ww. dokumentów przez UMWK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu pn. "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim!"

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej w wersji do pobrania umieszczamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób które wzięły udział w rekrutacji

Zanonimizowana  lista zakwalifikowanych

Zanonimizowana  lista rezerwowa

Zanonimizowana lista niezakwalifikowanych

 

 

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim"

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 27 listopada 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób które wzięły udział w rekrutacji

Zanonimizowana wstępna lista zakwalifikowanych

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału projektu (tj. do etapu szkoleniowo-doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulamin Rekrutacji Uczestników.

Rozszerzamy grupę docelową projektu!

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu  o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

-Grudziądzkiego,
- m. Grudziądz,
- Chełmińskiego,
- Toruńskiego,
- Golubsko – Dobrzyńskiego,
- Rypińskiego.
Jednocześnie informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.
Na stronach internetowych Euro Innowacje sp. z o.o. oraz Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie został zamieszczony aktualny Regulamin rekrutacji oraz załączniki.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

 

Link do dokumentów rekrutacyjnych

Rekrutacja