Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • EFRR

„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.

Projekt pt.: Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w
Wąbrzeźnie
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie RPKP.06.03.00 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie RPKP.06.03.02 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Całkowita wartość projektu: 1 842 307,34
Wydatki kwalifikowalne 1 842 307,34
Dofinansowanie 1 530 000,00
Wkład UE (EFRR) 1 530 000,00

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych pracowni kształcenia praktycznego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
Zakres działań:
- opracowanie studium wykonalności (II kwartał 2018),
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu (II kwartał 2018),
- opracowanie projektu budowlanego (IV kwartał 2018),
- roboty budowlane (I-IV kwartał 2019, I kwartał 2020),
- zakup wyposażenia (I kwartał 2020).
- zarządzanie projektem i promocja (IV kwartał 2018 - II kwartał 2020).
Cele szczegółowe:
• poprawa warunków prowadzenia praktycznej nauki zawodu poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę ZSZ w Wąbrzeźnie;
• dostosowanie placówek edukacyjnych do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy;
• stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, poprzez zakup sprzętu i
odpowiednie dostosowanie pomieszczeń edukacyjnych.
Cele pośrednie projektu, tj. korzyści długoterminowe wynikające z jego realizacji będą obejmować:
• podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wąbrzeskiego,
• rozwijanie współpracy z pracodawcami regionu,
• zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkoły,
• zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako głównej ścieżki edukacyjnej dla uczniów z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.

 

  • RPO

Umowa na dofinansowanie projektu pn.„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” została podpisana.

W czwartek (21 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • szkoła zawodowa

Przyznano dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.

Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.