Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej

 • -

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje projekt pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Związek powiatów tworzy 19 powiatów wchodzących w skład województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. powiat aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki, żniński.

Projekt polega na:

 • rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego;
 • rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków oraz zakupu sprzętu komputerowego na obszarze 2 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski i mogileński).

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Lider projektu, czyli Związek jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem, podpisanie umowy o dofinansowanie i wypełnianie jej zapisów, całościową realizację i rozliczenie projektu, dokonanie zakupów sprzętu komputerowego oraz promocję projektu.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partner projektu bierze udział w strategicznym zarządzaniu projektem oraz promocji projektu i upowszechnianiu jego idei.

19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako Partnerzy projektu biorą udział w strategicznym zarządzaniu projektem i koordynacji realizacji projektu na poziomie powiatowym, jak również są odpowiedzialni za wykonanie usług geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na poziomie powiatowym oraz udostępnienie bazy z wykonanych opracowań geodezyjno – kartograficznych.

Podstawowe informacje o projekcie:

Całkowita wartość projektu: 27.370.899,35 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27.278.716,07 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 20.459.037,05 PLN

Okres realizacji  projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

Do pozostałych celów projektu należą:

 • dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
 • uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści,
 • aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,
 • aktualizacja bazy danych budynkowych,
 • usunięcie rozbieżności części opisowej ewidencji z częścią graficzną,
 • uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych z innymi rejestrami i ewidencjami,
 • usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,
 • kompleksowość i poprawa jakości świadczonych usług na rzecz osób i jednostek korzystających z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,
 • budowa społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - 19 sztuk,
 • liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych - 186 168 osób,
 • potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów – 1.

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego http://zpwkp.znin.pl/

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2014-03-18
 • kreska

Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej

Beneficjent:Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

(19 powiatów ziemskich, Województwo Kujawsko-Pomorskie)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

Okres realizacji: 01.2013-03.2015

Wartość projektu: 27 278 716,07 zł, w tym 20 459037,05 zł - EFRR

Wartość projektu dla Powiatu Wąbrzeskiego:

1 211 753,62 zł, w tym wkład własny302 938,41 zł

Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Do pozostałych celów projektu należą:

1) dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków:

 • uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści,
 • aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,
 • aktualizacja bazy danych budynkowych,
 • usunięcie rozbieżności części opisowej ewidencji z częścią graficzną,
 • uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych z innymi rejestramii ewidencjami,

2)  usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,

3)  kompleksowość i poprawa jakości świadczonych usług na rzecz osóbi jednostek korzystających z danych operatu ewidencji gruntówi budynków,

4)  usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,

5)  budowa społeczeństwa informacyjnego.

Projekt będzie realizowany na obszarze wszystkich powiatów ziemskich województwakujawsko-pomorskiego.

Realizacji projektu przez Powiat Wąbrzeski polegać będzie na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym – uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków oraz wyposażenie Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii w:

- serwer do obsługi ewidencji gruntów budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej,

- 3 stacje robocze do obsługi ewidencji gruntów budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej wraz z drukarką laserową.

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2014-02-21