Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • budynek Starostwa

Trwa nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

   W dniu 15 stycznia 2020 r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszenie Starosty Wąbrzeski z dnia 13 stycznia 2020 r. o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w Wąbrzeźnie spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Wąbrzeskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).
   Powiatowe Rady składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin). Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy.
Powiatowe Rady działają na podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2003 r., Nr 62, poz. 560).
   Kandydatury z podaniem imienia i nazwiska kandydata, jego adresem, telefonem oraz miejscem zatrudnienia wraz z krótką rekomendacją, a także dane zgłaszającego należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Starosty Wąbrzeskiego, pok. nr 130, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie - poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30 i piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30 lub przesłać na dres Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno w ciągu 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia 4 lutego 2020 r. W przypadku przesłania za datę doręczenia przyjmowana będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Link do Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=401

 

« wstecz