Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • KOMITET STERUJĄCY

Ponownie obradował Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

26 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego, któremu przewodniczył Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu wąbrzeskiego oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.


Tematem posiedzenia było przyjęcie zaktualizowanej Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego.  Komitet Sterujący przyjął następujące zmiany w Strategii:
1) na liście podstawowej projektów finansowanych w ramach EFRR:
- wprowadzenie projektu Gminy Ryńsk pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ryńsku” w miejsce projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, wartość dofinansowania 208 724,50 zł,
- wprowadzenie dwóch projektów na budowę ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Ryńsk  i miasta Wąbrzeźna  w miejsce projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej między rondem Toruńskim a Rondem Chełmińskim”, wartość dofinansowania 357 230,01 zł,
- wprowadzenie 2 projektów Gminy Ryńsk i Miasta  Wąbrzeźna  na modernizację oświetlenia ulicznego  w miejsce projektu pn. „Przebudowa (modernizacja)  energooszczędnego oświetlenia ulicznego z lampami”, wartość dofinansowania 500 000 zł,


2) na liście podstawowej projektów finansowanych w ramach EFS :
- zmiana nazwy i zakresu projektu Powiatu Wąbrzeskiego pn. Staże zawodowe” na „Dziś nauka jutro praca V”, wartość dofinansowania 238 000 zł,
- projekty Powiatu Wąbrzeskiego pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej” i „Wsparcie integracji i rehabilitacji społecznozawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków”  zostały zastąpione projektem pn.  „Wsparcie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej”, wartość projektu 272 000 zł,
- wprowadzenie dwóch projektów Gminy Książki: „Aktywny start na rynku pracy” o wartości dofinansowania 107 525 zł i „Świadczenie usług opiekuńczych  w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z powiatu wąbrzeskiego” o wartości dofinansowania 93 407,35 zł.


Aktualizacja propozycji projektowych związana jest również z koniecznością dostosowania wartości projektów do podpisanych umów.  W bieżącym roku Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ogłasza ostatnie konkursy w ramach tego instrumentu wsparcia. Aby ubiegać się o dofinansowanie wszystkie propozycje projektowe muszą być zaopiniowane przez Zarząd Województwa przed złożeniem wniosków o dofinansowanie.


Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego stanowi instrument umożliwiający podjęcie zintegrowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych w ramach trzeciego poziomu polityki terytorialnej w ramach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Polityka terytorialna jest narzędziem służącym do realizacji założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 poprzez wykorzystanie m.in. funduszy strukturalnych, a w szczególności środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

  • autor: Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY

« wstecz