Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • VI SESJA RADY POWIATU

Podczas VI sesji Rady Powiatu w budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji

W dniu 29 maja odbyła się VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.


Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Interpelację złożył radny Mieczysław Toś – w sprawie naprawy chodnika we wsi Orłowo oraz radna Edyta Brzoskowska zwracając uwagę na ogólnopolski problem zapewnienia kadry w administracji samorządowej.

 

 

Następnie Rada zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności w 2018 roku następujących jednostek:
- Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- Powiatowego Urzędu Pracy
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Kontynuując realizację porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał w sprawie:

 • oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie,
 • przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r.,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku,
 • wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia
 • w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego,
 • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019-2032,
 • zmiany budżetu powiatu na rok 2019.

W ramach powyższych uchwał Rada Powiatu zadecydowała m.in. o:
•    przyznaniu kwoty 10 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie remontu wieży kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku,
•    dofinansowaniu zakupu pojazdów w kwocie 20 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w kwocie 7 500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie,
•    zwiększeniu środków na regulację wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
     

W ramach uchwały dotyczącej dyżurów aptek, zmieniono harmonogram, uwzględniając w nim likwidację dwóch aptek z terenu Wąbrzeźna. Nowy plan dyżurów wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie obowiązujący harmonogram dyżurów aptek znajduje się na stronie internetowej powiatu www.wabrzezno.pl w zakładce ZDROWIE.

 

 • autor: Sylwia Dąbrowska - Biuro Rady Powiatu
 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE0.JPG
 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE1.JPG
 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE2.JPG
 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE3.JPG
 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE4.JPG
 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE5.JPG
 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE6.JPG
 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE7.JPG

« wstecz