Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Na podstawie § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) oraz na podstawie § 8 ust. 2 w związku
z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania,
  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu:
- postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
- wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
- wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek,
polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.
Odwołuje się zaplanowane posiedzenia składów orzekających w sprawie
o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przewidziane w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
O ponownym terminie posiedzenia składu zostaną państwo poinformowani odrębnym pismem.   

Z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie można kontaktować się:
1. korespondencyjnie na adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44;
2. poprzez Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego;
3. e-mailowo na adres: pzon@wabrzezno.pl;
4. telefonicznie: (56) 688 24 51 do 57 wew. 103,173.

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz o wydanie karty parkingowej, można składać:
- listownie, za pośrednictwem urzędu pocztowego,
- wrzucając bezpośrednio do skrzynki kontaktowej Powiatowego Zespołu do Spraw 
  Orzekania o Niepełnosprawności umieszczonej w holu budynku Starostwa 
   Powiatowego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15h ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
 „ Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

 

OGŁOSZENIE uzupełniające Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie z dnia 20.03.2020 r.

 

W związku z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. o utrzymanie ciągłości funkcjonowania zespołów orzekających o niepełnosprawności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, informuję, iż posiedzenia składów orzekających będą się odbywały z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby orzekanej. Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane będą po analizie dokumentacji medycznej i pozamedycznej załączonej do akt sprawy.

O terminie rozpatrzenia sprawy bez państwa udziału będziemy informować pisemnie lub telefonicznie.

 

 

UWAGA

Informacja o zmianie przepisów w zakresie przywrócenia biegów terminów postępowań

Zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs. Ustawa ta weszła w życie dnia 16 maja 2020 r.

 Ustawodawca w art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. przewidział przepis przejściowy, zgodnie z którym terminy w art. 68 ust. 1 i 2, o których mowa w art.15zzr ust.1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie art.15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Analogicznie zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 terminy w postępowaniach, o których mowa w art.15zzs ustawy zmienianej w art.46, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie art.15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Powyższe oznacza, że terminy rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

 

UWAGA

Informacja o przywróceniu bezpośredniej obsługi interesantów
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

Z dniem 25 maja 2020 r. przywrócono bezpośrednią obsługę interesantów w naszym Zespole. Zgodnie z § 12 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dn. 16 maja 2020 r., interesanci przyjmowani będą pojedynczo. Prosimy aby osoby udające się do tut. Zespołu wyposażone były w maseczkę oraz zdezynfekowały dłonie przy wejściu do Urzędu.