Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zgodnie z art. 15h ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
 „ Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

 

OGŁOSZENIE uzupełniające Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie z dnia 20.03.2020 r.

 

W związku z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. o utrzymanie ciągłości funkcjonowania zespołów orzekających o niepełnosprawności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, informuję, iż posiedzenia składów orzekających będą się odbywały z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby orzekanej. Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane będą po analizie dokumentacji medycznej i pozamedycznej załączonej do akt sprawy.

O terminie rozpatrzenia sprawy bez państwa udziału będziemy informować pisemnie lub telefonicznie.

 

UWAGA

Informacja o przywróceniu bezpośredniej obsługi interesantów
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

Z dniem 25 maja 2020 r. przywrócono bezpośrednią obsługę interesantów w naszym Zespole. Zgodnie z § 12 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dn. 16 maja 2020 r., interesanci przyjmowani będą pojedynczo. Prosimy aby osoby udające się do tut. Zespołu wyposażone były w maseczkę oraz zdezynfekowały dłonie przy wejściu do Urzędu.

 

WAŻNA INFORMACJA - do czasu odwołania stanu epidemii wywołanej COVID-19

PRZYPOMNIENIE:

Obecnie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz  do ulg i uprawnień podlegają nowym regulacjom wprowadzonym art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wydłużają okres ważności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych – z zachowaniem swoich uprawnień do 60 dni po zakończeniu stanu epidemicznego, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

W związku z wydanym w dniu 18 marca 2020 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego poleceniem utrzymania ciągłości funkcjonowania zespołów orzekających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie informuje, że z uwagi na powyższe obecnie wszystkie składy orzekające przeprowadzane są bez obecności osób orzekanych, na podstawie analizy dokumentacji medycznej i poza medycznej, załączonej do akt. W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie będzie wystarczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia zastosowane zostaną przepisy dotyczące uzupełnienia braków w dokumentacji medycznej wraz z możliwością zawieszenia postępowania przez osoby ubiegające się o orzeczenie.

Z uwagi na brak sposobności przeprowadzenia bezpośredniego badania oraz wywiadu z osobą orzekaną na temat jego oceny ograniczeń funkcjonalnych, wprowadza się kwestionariusz pomocniczy dotyczący sytuacji społeczno-zawodowej wnioskodawcy (osoby powyżej 16 roku życia), w przypadku dzieci pedagogiczno-psychologiczny. Rzetelnie wypełniony przez Państwa formularz umożliwi sporządzenie bardziej wnikliwej oceny przez skład orzekający. Formularze do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Pobierz Wniosek” lub wraz z kompletem druków w siedzibie Zespołu. Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne.

 

W związku z powyższym wyłącznie od Państwa woli zależy czy skorzystają Państwo z nowych regulacji czyli wydłużonego okresu ważności orzeczenia (w przypadku posiadania orzeczenia, które traci aktualnie ważność) czy też złożą ponowny wniosek wraz z aktualną dokumentacją medyczną w celu wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.