Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Na podstawie § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) oraz na podstawie § 8 ust. 2 w związku
z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania,
  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu:
- postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
- wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
- wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek,
polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.
Odwołuje się zaplanowane posiedzenia składów orzekających w sprawie
o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przewidziane w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
O ponownym terminie posiedzenia składu zostaną państwo poinformowani odrębnym pismem.   

Z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie można kontaktować się:
1. korespondencyjnie na adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44;
2. poprzez Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego;
3. e-mailowo na adres: pzon@wabrzezno.pl;
4. telefonicznie: (56) 688 24 51 do 57 wew. 103,173.

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, można składać:
- listownie,
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl lub https://obywatel.gov.pl/


Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej z uwagi na konieczność dołączenia aktualnego wizerunku można składać jedynie listownie.


Natomiast wnioski o wydanie karty parkingowej wymagają osobistego stawiennictwa oraz podpisu złożonego w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych – t.j. Dz.U. 2016. 1438).
W związku z powyższym w obecnej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego w kraju oraz ograniczeniem pracy urzędu polegającym na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów, proszę o wstrzymanie się ze składaniem wniosków o wydanie karty parkingowej do czasu ustąpienia zagrożenia.
Wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail nie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym będą nieprawidłowe i będą wymagały uzupełnienia braków formalnych, co w obecnej sytuacji będzie dodatkowym utrudnieniem.
W wyjątkowych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny - (56) 688 24 51 do 57 wew. 103,173, w celu umówienia się z pracownikiem zespołu.

 

OGŁOSZENIE uzupełniające Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie z dnia 20.03.2020 r.

 

W związku z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. o utrzymanie ciągłości funkcjonowania zespołów orzekających o niepełnosprawności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, informuję, iż posiedzenia składów orzekających będą się odbywały z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby orzekanej. Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane będą po analizie dokumentacji medycznej i pozamedycznej załączonej do akt sprawy.

O terminie rozpatrzenia sprawy bez państwa udziału będziemy informować pisemnie.