Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Logo PFRON

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2020 roku

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2020 roku przewiduje się w Programie następujące obszary wsparcia i adresatów programu:
1)    Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2)    Obszar B- likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3)    Obszar  C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
4)    Obszar D –likwidacja barier transportowych:
a)    placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b)    jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c)    gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
5)    Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6)     Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
7)    Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – powiaty.
Szczegółowe informacje na temat programu (treść programu, procedury, kierunki działań), dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl  w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie. Obszar A i E  Programu realizują Oddziały terenowe PFRON. Wnioski na te obszary można składać w terminie do 30 listopada 2020 roku.  Na pozostałe obszary Programu wnioski o dofinansowanie wraz projektami i załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie  w terminie  do 31 stycznia 2020 r.

 

« wstecz