Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • loga

Pomoc finansowa na koszty nauki. Program „Aktywny samorząd” Moduł II.

Moduł II programu „Aktywny samorząd” dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji osób pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. Przez naukę w szkole wyższej należy rozumieć: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia), prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie.
 Adresatami dofinansowania są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej albo kolegium lub mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. W programie nie mogą uczestniczyć osoby 
z niepełnosprawnością, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu albo mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 Kwota dofinansowania kosztów nauki obejmuje:
1) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;
b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców,
2) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do  4.000 zł;
3) opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie 
w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 W przypadku osób zatrudnionych wymagany jest udział własny w kosztach czesnego - 15 %, gdy Wnioskodawca korzysta z pomocy w ramach jednej formy kształcenia (studiuje na jednym kierunku)  i 65 %, gdy Wnioskodawca korzysta z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia.
Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca,  gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 400,00 zł  - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada znaczny stopień niepełnosprawności;
2) 300,00 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności;
3) 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
4) 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada  aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
5) 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch  kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
6) 300 zł- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub 2020 roku 
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 200 zł -  w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
8) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
9) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Jego wysokość  jest uzależniona od postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej  dla wnioskodawcy  maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki  w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.   
Termin naboru wniosków w ramach Modułu II programu na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 trwa do 10 października 2020 r. Wniosek można złożyć  przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie pok. 27.
 Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie.

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2020-09-08

« wstecz