Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

gvnTnjyIoMHwgAAAABJRU5ErkJggg==

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca III”
Nr RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł
Wkład własny: 136 264,56 zł


Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 30.09.2021 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli Technikum Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 3 nauczycieli: 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania, 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

 

Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2021 roku.

 

Przebieg realizacji projektu:

  • REKRUTACJA

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu ,,Dziś nauka jutro praca III"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór dla 24 uczniów na Kurs spawania metodą MAG i TIG złączy pachwinowych dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków

  • Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca III”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór 15 uczniów na Kurs barmański dla uczniów Zespołu Szkół w...

  •  Zakończyły się staże zawodowe

Zakończyły się staże zawodowe

Doświadczenie zawodowe pracowników jest cenną wartością na rynku pracy. Z pomocą ...

  • Uczennice w trakcie stażu

Wakacyjne staże zawodowe w ramach projektu „ Dziś nauka jutro praca III”

Po raz kolejny grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie rozpoczęła ...

  • Uczennice w trakcie odbywania stażu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca III".

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU ...

  • logotyp
  • Sprzęt

Sprzęt komputerowy trafił do szkół.

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Zespół Szkół we Wroniu otrzymał nowy sprzęt komputerowy ...

  • Nabór do projektu

Ogłaszamy nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.