1) Klauzula informacyjna – obsługa przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Klauzula informacyjna – obsługa przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowcówKLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych i art. 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Wąbrzeski. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, e-mailowo: starostwo@wabrzezno.pl, telefonicznie 56 688-27-45, fax: 56 688-27-59.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl

 

1.           Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 

1)     art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy o kierujących pojazdami, w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D;

2)     art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
 

2.    Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
 

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 

3.          Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji:
 

1)     do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, uprawomocnienia się decyzji,

2)     do czasu przedawnienia roszczeń,

3)     w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1 i 2
 

4.           W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 

1)   dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO prawo to podlega ograniczeniu zgodnie z art. 84 aa ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w przypadku, gdyby miało wpływ na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano,

2)   sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3)   usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 

a)   wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b)   dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)   dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

4)   ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:

 

a)   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 

5)   cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem
 

5.           Podanie Twoich danych:
 

1)   jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2)   jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
 

6.       Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

7.     Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

8.     Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.