Zarząd Powiatu

 

Zarząd jest organem wykonawczym, wybieranym przez Radę Powiatu. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba nie będąca obywatelem polskim. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z  członkostwem w innej jednostce samorządu terytorialnego oraz w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez komisarza wyborczego. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnych, chyba że przepisy stanowią inaczej.

W VI Kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie stosownymi uchwałami radni wybrali czteroosobowy skład Zarządu Powiatu.

 

Starosta Wąbrzeski

Krzysztof Maćkiewicz

Wicestarosta

Karol Sarnecki

Członkowie Zarządu:

Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

  • Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie

Na zdjęciu od lewej: Wicestarosta - Karol Sarnecki, Członek Zarządu - Bożena Szpryniecka, Starosta Wąbrzeski - Krzysztof Maćkiewicz, Członek Zarządu - Wiesław Siciński

 

Akty powołania:

Uchwała w sprawie wyboru Starosty Wąbrzeskiego

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty

Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu