Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy: 

1)Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
2)Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
3)Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
4)Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
5)Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

Strukturę komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje  i samodzielne stanowiska pracy:

1.Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:
1)Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
2)Sekcja  Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
3)Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,
4)Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,
5)Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
6)Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności: 

1)planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,
2)realizowanie zadań wytyczonych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
3)rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,
4)prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,
5)realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
6)współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami,
7)prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych,
8)doskonalenie systemu zarządzania jakością.


Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego


Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:
1)nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych , 
2)prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie w I instancji projektów decyzji, dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy,
3)prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe,
4)sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów   pracy,
5)realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych,
6)udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników,
7)kontrola aktualności zaświadczeń o zdolności do pracy zatrudnianych pracowników w zakładach pracy,
8)prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,
9)rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi,
10)ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, 
11)kontrola przestrzegania przepisów i przygotowywanie dokumentów dotyczących profilaktycznych posiłków i napojów, 
12)promowanie zdrowia w zakładach pracy,
13)nadzór nad gospodarką substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz  prekursorami narkotykowymi kat. II i kat.III
14)nadzór nad środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi

15)udział w akcjach ratowniczych w sytuacjach awaryjnych wynikających ze skażenia środowiska w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej  identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
16)realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności,
17)nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz żywienia zbiorowego,
18)opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością,
19)jakościowa i ilościowa ocena teoretyczna jadłospisów i raportów magazynowych w żywieniu zbiorowym w aspekcie zasad racjonalnego żywienia,
20)wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną i innymi Inspekcjami,
21)realizacja działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych z oceną ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności,
22)realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności,
23)opiniowanie higieniczno-zdrowotnych warunków w zakładach zamierzających produkować nowe asortymenty żywności, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
24)wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
25)doradztwo w zakresie upowszechniania wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia, 
26)sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem sanitarno – technicznym urządzeń służących do zaopatrywania  ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
27)realizacja zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Badania Wody,
28)koordynacja bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz obiektami mieszkalnymi w zakresie wynikającym z informacji od ludności o istnieniu uciążliwości, 
29)sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami służby zdrowia,
30)wykonywanie działań związanych z utrzymaniem należytego stanu higienicznego obiektów oraz środków transportu do przewozu pasażerów,
31)sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu turystycznego oraz nad jakością wód w kąpieliskach i w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, 
32)analiza wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowywanie ocen,  wystąpień i  informacji,
33)prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska,
34)kontrola wykonania programów i planów zapobiegawczych działań przeciwepidemicznych,
35)kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności,
36)opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych, 
37)koordynowanie działalności przeciwepidemicznej komórek organizacyjnych stacji,
38)nadzór nad  zakresem i terminami szczepień ochronnych oraz właściwą gospodarką szczepionkami na terenie powiatu,
39)sprawowanie nadzoru nad sterylizacją, dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
40)przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz wystąpień do innych organów o ich wydanie – w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
41)prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii oraz zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska, 
42)koordynowanie działalności i merytoryczny nadzór w zakresie higieny procesu nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
43)sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach nauczania,  wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży,
44)uzgadnianie powiatowych planów zagospodarowania przestrzennego,
45)uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi, 
46)uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych, 
47)kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji, 
48)uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, przejmowaniu do  eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części, 
49)stwierdzanie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi na etapie podejmowania tej działalności przez przedsiębiorców,  
50)badanie stężeń zanieczyszczeń chemicznych powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, w których  zanieczyszczenia chemiczne mogą  stanowić zagrożenie dla zdrowia ludności,
51)badanie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. W szczególności wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, wytycza metody zapobiegania chorobom, propaguje zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, w tym:
1)określa kierunki tematyczne,
2)przygotowuje i wdraża programy promujące zdrowie,
3)bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,
4)ocenia efektywność realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych, 
5)wypracowuje metody i formy oddziaływania, w tym scenariusze imprez, wystaw itp., 
6)promuje  programy prozdrowotne,
7)monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,
8)poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,
9)udostępnia bazę pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych.

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje: 
1)organizowanie i prowadzenie administracyjno-gospodarczej działalności podstawowej stosownie do potrzeb komórek, 
2)obsługę sekretariatu,  
3)prowadzenie składnicy akt, 
4)ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia,
5)prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń, 
6)prowadzenie ubezpieczeń,
7)rozliczanie delegacji służbowych,
8)ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów, 
9)obsługę kasową oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
10)zabezpieczenie i stworzenie właściwych warunków do przechowywania, przeprowadzania konserwacji  sprzętu i materiałów,
11)zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki  paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji   elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń  łączności, alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu    techniczno-gospodarczego, a w szczególności: 
a)przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i zabiegów konserwacyjnych,
b)ustalanie zasad, programów i planów zabiegów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń energetycznych, chłodniczych, sanitarnych – w miarę możliwości poprzez usługi własne oraz zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
c)zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów zarówno sprzętu jak i aparatury medycznej poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
d)organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania zużytych środków rzeczowych i finansowych, 
e)zaopatrywanie pracowników w niezbędną odzież ochronną i roboczą, 
12)zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,
13)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiatową Stację,
14)zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i  sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej  działalności Powiatowej Stacji, 
15)zapewnienie środka transportu w celu wykonywania zadań statutowych,  
16)prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
17)przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
18)wykonywanie innych czynności w zakresie obsługi sekretariatu,
19)rowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
20)opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska, 
21)kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
22)współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń,
23)prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń  socjalnych,
24)organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin oraz byłych  pracowników Powiatowej Stacji,
25)zapewnienie opieki socjalnej nad pracownikami, ich rodzinami i emerytami Powiatowej  
26)organizowanie udziału pracowników w imprezach kulturalno – oświatowych,
27)prowadzenie dokumentacji pracowników związanych z zatrudnieniem pracowników,
28)załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,
29)utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku.

Główny Księgowy

Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, w szczególności: 
1)planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji,
2)zabezpieczenie środków pieniężnych,
3)windykacja należności państwowych od osób prawnych i osób fizycznych,
4)racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej,
5)dokonywanie analiz ekonomicznych, tematycznych i okresowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz,
6)prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7)sporządzanie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8)obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych, 
9)regulowanie podatków oraz innych opłat,
10)pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie  druków ścisłego zarachowania,
11)rozliczanie funduszy celowych,
12)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
13)dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych,
14)planowanie finansowe w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji i wniosków w sprawie tych planów oraz ich realizacja w sferze budżetu i gospodarki  pozabudżetowej. 

Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy: 
1)udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
2)informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji  oraz  interpretowanie  przepisów  i  prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
3)informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
4)opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym,
5)nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,
6)opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji,
7)przygotowywanie pism procesowych i występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
8)opracowywanie sprawozdań w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Powiatowej Stacji.

Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i zakresie przeciw pożarowym wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowej Stacji.

Do zadań tych należy;
1)sporządzanie i przedstawienie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami,
2)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń.

Zadania w zakresie obrony cywilnej wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowej Stacji.

Do zadań tych należy:
1)zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć w zakresie spraw związanych z obronnością kraju wykonywanych przez służbę sanitarno-epidemiologiczną w okresie pokoju, zagrożenia i wojny zgodnie z ustaleniami właściwych władz,
2)opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i prowadzenie spraw osobowych przewidzianych tymi planami, 
3)nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu i materiałów obrony cywilnej w Powiatowej Stacji,
4)planowanie i organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej,
5)prowadzenie obowiązującej ewidencji i sprawozdawczości zakresu obrony cywilnej.