Informacje o programie 2018 r.

  • Program

 

 

 

                      PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2018r.

 

 

 

W dniu 5 października 2017 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2018r.” Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej  i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Program finansowany jest ze środków PFRON. W ramach programu przewiduje się realizację następujących obszarów:
1) obszar B- likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;
2) obszar  C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D –likwidacja barier transportowych;
4) obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5) obszar F  - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6) obszar G- skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu w poszczególnych obszarach  mogą być  :
1) obszar B-  powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2) obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3) obszar D:
-placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
-jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4) obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5) obszar F- jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
6) obszar G- powiaty.
Wysokość dofinansowania  na realizację każdego projektu w ramach programu dla Powiatu Wąbrzeskiego  nie może przekroczyć:
1) dla obszaru B - 50 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu  (w przypadku likwidacji barier w urzędach pomoc nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji projektu);
2) dla obszaru C-70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą  w ramach programu;
3) dla obszaru D -80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu – w przypadku projektów dotyczących wtz i 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą   w ramach programu –                 w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji;
4) dla obszaru E – 25% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
5) dla obszaru G – 50%   kwoty środków algorytmu  zaplanowanych  przez powiat w danym roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.            
 Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
1) obszar B- do 150.000 zł;
2) obszar C- do 34.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D:
a) do  80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) do 70.000 zł  dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami – 9-cio miejscowymi,
c) do 250.000 zł dla autobusów;
4) obszar E- do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5) obszar F- do 70% kosztów realizacji  projektu nie więcej niż 14.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.
Szczegółowe informacje na temat programu (treść programu, procedury, kierunki działań) dostępne są na stronie PFRON  www.pfron.org.pl w zakładce  O Funduszu/Programy i zadania PFRON /Programy realizowane obecnie. Wnioski o dofinansowanie wraz projektami  można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w terminie  do  19  stycznia 2018r.  
 

 

  • autor: Joanna Paczkowska

Wstecz