Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wąbrzeźnie

mgr Justyna Przybyłowska

pokój nr 202

telefon: 56 688 24 00 (wew.170)

kom. 666 857 356

e-mail: jprzybylowska@pcprwabrzezno.pl

 

Kompetencje Dyrektora PCPR:

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)   organizowanie prac Centrum;

2)   zwoływanie i przewodniczenie naradom pracowników;

3)   kierowanie bieżącymi sprawami Centrum;

4)   reprezentowanie Centrum na zewnątrz;

5)  wydawanie w imieniu Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy

     zastępczej oraz rehabilitacji;

6)   prowadzenie polityki kadrowej i płacowej Centrum;

7)  podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie centrum i prawidłową realizację zadań,    

     w tym zakresie wydawanie zarządzeń wewnętrznych Centrum;

8)   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między stanowiskami i zespołami Centrum;

9)  wykonywanie zadań wynikających dla Dyrektora z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, jak również

     zastrzeżonych w uchwałach Rady i Zarządu oraz postanowień Statutu Centrum;

10)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum;

11)  zatwierdzanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Centrum;

12)   koordynowanie podstawowych zadań finansowych i gospodarczych;

13)   współdziałanie z Zarządem i Radą w zakresie swojego działania;

14)   zapewnianie kompleksowego rozwiązywania problemów.

Dyrektor bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność stanowisk pracy oraz zespołów.

Dyrektor prowadzi sprawy związane z realizacją zadań przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób

Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie oraz sprawy związane z działalnością pożytku publicznego.

Dyrektor z upoważnienia Starosty:

1)  wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do

     właściwości powiatu;

2)   wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu.

Dyrektor może:

1)  wytaczać powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy

     zastępczej;

2)   wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;

3)  kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do

     organów określonych odrębnymi przepisami;

4)   prowadzić nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków

     wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.

Dyrektor realizując swoje zadania współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi oraz organami administracji rządowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, a także innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.