Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

ROLA  I  MIEJSCE  ORGANÓW  ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ  W  REALIZACJI  ZADAŃ  WYNIKAJĄCYCH  Z  OBOWIĄZKU  PAŃSTWA  GOSPODARZA

 


HNS, czyli  ( Host Nation Suport – Wsparcie  przez  państwo – gospodarza )  — cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone  i działają siły i organizacje NATO. Zakres realizowanych przedsięwzięć  regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między " państwem  - gospodarzem " oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska.

Polskie HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę ( logistykę ), ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są informacje, swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne. 

W nowoczesnej logistyce NATO występuje wymóg " wykorzystywania zasobów miejscowych " 

Wykorzystanie ich opiera się na trzech  założeniach:

 

 1. Potrzeby i możliwości zasobów wojskowych i cywilnych powinny być zbilansowane. Za wykorzystaniem sił i środków cywilnych muszą  przemawiać określone korzyści lub ułatwienia (uzupełnienie niedostatków logistyki wojskowej, zysk na czasie, korzyści finansowe),
 2. Korzystanie z zasobów cywilnych musi być legalne, tzn. oparte na prawie państwa przyjmującego. Jego ustawodawstwo powinno  regulować realizację świadczeń osobistych i rzeczowych na korzyść wojsk sojuszniczych od chwili ich przybycia,
 3. Zasoby cywilne i wojskowe wykorzystuje się łącznie, gdyż mają one charakter komplementarny i uzupełniają się nawzajem, zwiększając możliwości wspieranych wojsk.

 

Usługi realizowane w ramach wsparcia

W ramach wsparcia przez państwo – gospodarza  wojska  mogą korzystać z :

 • lotniczych i morskich portów wyładowania i załadowania
 • usług w portach lotniczych i morskich (urządzenia portowe, obsługa, place, magazyny, ochrona, naprawy ekspresowe, remont uszkodzonych lotnisk)
 • dostaw amunicji, a także: udostępnianie magazynów amunicyjnych, transportu do przewozu amunicji, obsługiwanie materiałów wybuchowych
 • cywilnej siły roboczej (zespoły pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych)
 • łączności (środki łączności, personel)
 • usług budowlanych (montaż konstrukcji, odbudowa obiektów, w tym i infrastruktury transportowej, budowa mostów)
 • usług pomocniczych (zakwaterowanie, administracja, magazynowanie)
 • dostaw paliw płynnych, a także: składów paliwowych, rurociągów paliwowych, usług laboratoryjnych
 • remontu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym także ewakuacji ratownictwa technicznego
 • pomocy medycznej (szpitale, ewakuacja medyczna, pomoc w nagłych wypadkach)
 • usług prasowych oraz zabezpieczenia przyjmowania delegacji (baza hotelowa i gastronomiczna, transport, przewodnicy, łączność)
 • usług na rzecz jeńców i osób internowanych
 • zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze tyłowym (wydzielenie personelu do ochrony)
 • rejonów do ześrodkowania wojsk oraz wsparcia w tym zakresie (magazynowanie zapasów, pomoc w rozliczeniach finansowych za świadczone usługi)
 • zaopatrzenia i usług gospodarczo-bytowych (dostawy żywności, wody, zakwaterowanie, łaźnie, pralnie, odpoczynek, rekreacja i rehabilitacja, ochrona osobista)

Zasady kontraktowania cywilnych dostaw i usług :

 

 1. Kontrakty planowane zawczasu (w sytuacjach słabego rozeznania w przyszłych działaniach oraz szacunkowe określenie potrzebnych  świadczeń. Kontrahenci opłacani są za pomocą zaliczek, którzy utrzymują określony stan w gotowości do udzielenia  przewidywanych dostaw i usług. Stosuje się opłaty podstawowe stanowiące minimalne sumy rekompensujące nakłady poniesione  przez dostawcę, gdyby nie doszło do realizacji kontraktu z przyczyn losowych, oraz opłatę bodźcową za dobre wykonanie  dostawy lub usługi),
 2. Kontrakty doraźne (stosuje się je, gdy znany jest zakres, wymagania i miejsce potrzebnych świadczeń) — bardziej skuteczne, wydajne i oszczędne.

 

 

Na wzrost roli HNS w całokształcie zabezpieczenia logistycznego wpływają:

 

 • stosunkowo niska zdolność przerzutu wojsk i materiałów na duże odległości,
 • ograniczone możliwości organów logistycznych niektórych państw,
 • obniżający się poziom zasobów, gdyż wiele państw restrukturyzuje swoje siły zbrojne.

 

 

Podstawę udzielanego wsparcia powinny stanowić umowy zawierane na zasadach obowiązujących w całym Sojuszu. Standaryzuje je „ Sojusznicza  Doktryna  i  procedury  połączonego  wsparcia  przez  państwo – gospodarza
AJP – 4,5 ”

 

Równolegle z realizacją zadań HNS, organy administracji rządowej i samorządowej będą realizowały, w warunkach kryzysu, rozszerzone  zadania z zakresu mobilizacji gospodarki, wykorzystania zasobów narodowych, ochrony ludności, utrzymania bezpieczeństwa  i porządku publicznego oraz zachowania ciągłości kierowania sferą cywilną.

 

 

 

ZADANIA WKONYWANE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ I SAMORZĄDOWĄ  W STRUKTURACH HNS

 

Główną rolę w zakresie realizacji zadań HNS w terenie spełnia Wojewoda — przedstawiciel Rady Ministrów w terenie, zwierzchnik  administracji rządowej i organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

         Postrzegany jest jako organizator i koordynator stosowanych przedsięwzięć planistycznych i wykonawczych, animator współdziałania  zainteresowanych organów i reprezentant w lokalnych kontaktach oficjalnych z przedstawicielami Sojuszników.

 

Samorząd województwa odgrywa ważną rolę w zakresie wykonywania na rzecz wojsk NATO określonych usług publicznych, takich jak :

 • udostępnienie dróg wojewódzkich i organizacja ruchu po nich,
 • korzystanie z baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

 

Samorząd powiatowy  jest głównym wykonawcą publicznych zadań ponadgminnych w zakresie :

 • udostępnienia terenów i nieruchomości na czasowe rozmieszczenie sojuszniczych i własnych jednostek wojskowych ,
 • magazynowanie uzbrojenia, urządzeń i środków materiałowych,
 • wykorzystanie powiatowych obiektów i urządzeń u użyteczności publicznej,
 • zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i kontroli przestrzegania przez sojuszników przepisów o ochronie środowiska,
 • współpracy wojskowych organów porządkowych z komendą powiatową policji.

 

Samorząd gminny  tzw. administracja świadcząca:

 • dostawa wody, ogrzewania, gazu, energii elektrycznej,
 • usługi w zakresie czystości i właściwych warunków sanitarnych,
 • możliwość korzystania z niektórych urządzeń infrastrukturalnych.