Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Moje wspomnienia z wakacji

Wakacyjny konkurs "Moje wspomnienia z wakacji"

REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO
Moje wspomnienia z wakacji

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

•    Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
•    Termin Konkursu: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.

2.    UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego.

3.    CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:
•    rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
•    propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku,
•    podkreślenie wysokiej rangi rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki
nad dzieckiem,
•    pobudzenie i rozwój inwencji twórczej,
•    wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
•    wyrabianie poczucia estetyki,
•    inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
Temat konkursu: „Moje wspomnienia z wakacji”

4.    ZASADY WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ

•    Technika przygotowania pracy:
    praca może być wykonana dowolnie wybraną techniką plastyczną i artystyczną
z wyłączeniem rysunku.
•    Materiały użyte do przygotowania pracy konkursowej:
W każdej z prac należy koniecznie użyć materiały z każdej z czterech poniżej podanych grup:
1)    koraliki/kamyki lub piasek;
2)    drewniane patyczki/gałązki lub sznurek;
3)    papier;
4)    plastelina.
•    Dodatkowo na potrzeby przygotowania pracy można wykorzystać inne materiały według uznania.


5.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

•    Przygotowaną pracę należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, pok. 203 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30.08.2019 r. do godziny 14.30.
•    Każdy uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do pracy zgody na przetwarzanie wizerunku wg. załącznika nr. 1 oraz do zapoznania się z klauzulą informacyjną
wg. załącznika nr. 2 do niniejszego regulaminu.
•    Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, na stronach internetowych
i  tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz na ich ekspozycję w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.
•    Prace nie są zwracane, przechodzą na własność Organizatora.
•    Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę (imię i nazwisko, data urodzenia, imię
i nazwisko rodziny zastępczej, adres zamieszkania) z dopiskiem „Moje wspomnienia
z wakacji”.
•    Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
•    Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym regulaminem oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa
do nagrody.
•    Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
•    Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej tut. Centrum http://pcpr-wabrzezno.rbip.mojregion.info/
•    Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

6.    OCENA PRAC KONKURSOWYCH

•    Dostarczone prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora konkursu. Pod uwagę będą brane szczególnie: zgodność z tematem i celami konkursu, ciekawe ujęcie tematu oraz wrażenia artystyczne
i wizualne.

7.    OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

•    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 6.09.2019 r.
•    Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej PCPR i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

8.    WRĘCZENIE NAGRÓD

•    Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone podczas VIII Integracyjnego Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
•    Zostaną przyznane trzy główne nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany zasad przyznawania nagród.
•    Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

 

« wstecz