Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

ZASADY PRZYJĘCIA KLIENTÓW   DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W WĄBRZEŹNIE

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczeń, bądź rodzic ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni. Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta. Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.
Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), bądź pełnoletniego ucznia. Opinię odbiera osobiście wnioskodawca, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona. W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę rodzica opinia jest przesyłana wnioskodawcy drogą pocztową.

Zmiana Rozporządzenia PESEL Informujemy, że od 15 marca 2013r. nastąpiła zmiana Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych. W związku z tym pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie są zobowiązani do umieszczania danych PESEL w nagłówku wydawanej opinii.

Prosimy zatem Rodziców o posiadanie danych PESEL podczas wizyty z dzieckiem w Poradni.


W trosce o Państwa dzieci i rzetelność prowadzonych przez nas badań psychologiczno- pedagogicznych zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie na badania, spotkania terapeutyczne i konsultacje dzieci zdrowych, tzn. jeżeli w dniu badania dziecko jest przeziębione, ma gorączkę, biegunkę, mocny katar lub kaszel, jest bardzo osłabione prosimy o telefoniczne uprzedzenie o tym fakcie i ewentualną konsultację co do możliwości przyjęcia przez nas dziecka.
Zaleca się też, żeby dziecko było wyspane i najedzone. Dziecko, które jest w złej formie fizycznej, niewsypane albo głodne nie jest w stanie pracować podczas badania adekwatnie do swoich możliwości, co bezpośrednio wpływa na wynik badania psychologiczno- pedagogicznego.
Prosimy też, aby dzieci noszące okulary, aparaty słuchowe przynosiły je ze sobą na badanie.
Czas trwania pełnego badania psychologiczno- pedagogicznego wynosi do 4 godzin. W tym czasie dziecko ma przerwę pomiędzy badaniem psychologicznym i pedagogicznym- wtedy odpoczywa, może również się napić lub coś zjeść.

Algorytm postępowania:

1.  Osobiste zgłoszenie się rodzica/ opiekuna prawnego (powinien posiadać postanowienie sądu o przyznanie opieki nad dzieckiem) lub telefoniczne ustalenie terminu wizyty w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej . Za zgodą rodzica/ prawnego opiekuna szkoła może także skontaktować się z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  w celu ustalenia terminu wizyty.

2.  Zgłoszenie się rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem lub pełnoletniego ucznia do sekretariatu.

3. Rodzic (prawny opiekun) badanego dziecka lub uczeń pełnoletni wypełnia formularz zgłoszeniowy  w sekretariacie, podaje nr PESEL .

4.  Przekazanie karty wraz z dostarczoną dokumentacją zespołowi badającemu.

 

W zależności od powodu zgłoszenia dziecka (ucznia ) na badanie  w poradni należy dostarczyć następujące dokumenty ( wzory dokumentów są dostępne w zakładce DRUKI):

Ogólne trudności w nauce

1. Opinia ze szkoły o uczniu kierowanym na badanie kl. I-III SP , kl. IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej

Trudności w pisaniu i czytaniu

1.  Zaświadczenie lekarskie (wzrok, słuch)

2.  Kwestionariusz wywiadu szkolnego o dziecku ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu

3.  Informacja nauczyciela polonisty o uczniu z zaburzeniami w pisaniu

4.  Materiały własne ( dowody pracy nad usprawnianiem procesu pisania).

Gotowość szkolna

1.   Informacja o dziecku objętym opieką przedszkolną- oddział przedszkolny