Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

 

      Z dniem 20 czerwca 2012 roku Rada Powiatu w Wąbrzeźnie uchwaliła Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, realizując w ten sposób zapisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Jednocześnie, wykonując dyspozycję wynikającą z tejże ustawy, dokonano zmiany nazwy jednostki, zastępując dotychczasową - Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie nową nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.

   Celem SP ZOZ w Wąbrzeźnie jest profilaktyka i promocja zdrowia oraz udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych    

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie  prowadzi działalność ograniczoną co do zakresu związanego z dzierżawieniem nieruchomości będących w dyspozycji zakładu na mocy aktu notarialnego ustanawiającego nieodpłatne prawo użytkowania tychże nieruchomości oraz działalności medycznej prowadzonej na zasadzie udzielania odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu poradni specjalistycznej.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie   od dnia 20 czerwca 2012 roku zgodnie ze statutem, kieruje dyrektor, który także reprezentuje jednostkę na zewnątrz. Pełnienie obowiązków  dyrektora SPZOZ w Wąbrzeźnie Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie powierzył Panu Krzysztofowi Sumerackiemu.

 

Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Wąbrzeźnie, ul.Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.