Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 528 i 583) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą drugą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 maja 2022 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Informacja Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wąbrzeźnie oraz Kierownika Nadzoru Wodnego Wąbrzeźno o powstającym na terenie Powiatu Wąbrzeskiego - Lokalnym Partnerstwie Wodnym.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Marii Magdaleny w Łopatkach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele p.w. Świętej Marii Magdaleny w Łopatkach;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022-2032;
c) zmiany budżetu powiatu na rok 2022.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie.

  • autor: Biuro Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

« wstecz