Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Herb

Zarząd jest organem wykonawczym, wybieranym przez Radę Powiatu. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba nie będąca obywatelem polskim. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z  członkostwem w innej jednostce samorządu terytorialnego oraz w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez komisarza wyborczego. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu.Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnych, chyba że przepisy stanowią inaczej.

W V Kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie stosownymi uchwałami radni wybrali czteroosobowy skład Zarządu Powiatu.

Starosta Wąbrzeski

Krzysztof Maćkiewicz

Wicestarosta

Bożena Szpryniecka

Członkowie Zarządu:

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński

drukuj ()

  • Zarząd Powiatu V Kadencji

Na zdjęciu od lewej: Karol Sarnecki, Bożena Szpryniecka, Krzysztof Maćkiewicz, Wiesław Siciński.