Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Bezpłatne zajęcia

Rodzicu! Skorzystaj z bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci już od 0 roku życia

Od 4 grudnia 2017 roku rozpoczną się bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej.


Rodzicu !
Jeżeli zauważysz u twojego dziecka niepokojące zachowania lub zaniepokoiło cię coś w jego rozwoju przyjdź do nas!


Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie wskazało wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach  realizacji programu „Za życiem”. Zgodnie z założeniami, funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Wąbrzeskim będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące.


Zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie
- terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie /na zajęciach obecny może być rodzic, gdy  tego wymaga terapia,
- praca terapeutów omawiana jest z rodzicami,
- uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności.
Zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.


W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy:
•    Terapię Integracji Sensorycznej,
•    Stymulację polisensoryczną,
•    Terapię logopedyczną,
•    Terapię pedagogiczną,
•    Terapię psychologiczną
•    Gimnastyka korekcyjna,
•    Rehabilitację ruchową,
•    Terapię ręki,
•    Terapię tyflopedagogiczną,
•    Program Aktywności KNILL,
•    Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
•    System Komunikacji Alternatywnej MAKATON,
•    Terapia Behawioralna,
•    Metoda Dobrego Startu,
•    Terapia zajęciowa
•    Terapia zabawą
•    Zajęcia  socjoterapetyczne
•    Terapia dzieci z autyzmem
•    Zajęcia rytmiczno-ruchowe

 

« wstecz