Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych

Menu:

Banery

 • ZPP

 • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

 • PIK

 • decydujemy

 • SWPPW

 • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych tekst  jednolity  Dz.U. 22 grudniu 2015 r, poz. 2164
Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
87-200 Wąbrzeźno, ul.1 Maja 61,  tel.  56 687 13 86
e-mail: zdp@wabrzezno.pl
ogłasza  przetarg  nieograniczony  na :
remont  cząstkowy nawierzchni  dróg  powiatowych.
Remont  cząstkowy  polega na  naprawie spękań siatkowych i uzupełnieniu  ubytków  w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych przy pomocy emulsji  asfaltowej i grysów  na powierzchni ok. 10 000 m². Zamawiający  wymaga, aby powyższe  zadanie zostało wykonane  z zastosowaniem  remontera  typu : Jetpatcher,  Strabmayr , Patchmatic,  i.t.p
Zamawiający  nie  przewiduje:
•składania  ofert  wariantowych.
•zawarcia umowy ramowej,
•ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
•wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin realizacji zamówienia: od  14.03.2016r.  do  30.09.2016r.                                                      
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać  w siedzibie  Zarządu  Dróg    Powiatowych –  cena  10,00 złotych    lub  na  stronie : www.wabrzezno.pl
Oferty  należy składać  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Wąbrzeźnie  przy ul.1-go Maja  61  w  dni  robocze  (poniedziałek – piątek)  od 7:00 do 15:00  lub  za   pośrednictwem  poczty.
Ustala  się  termin  składania  ofert  (wpływu)  do  dnia   08.02.2016r.  do  
godz. 08:50.
Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po wyznaczonym  terminie zostaną  zwrócone  bez  otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Zarządu Dróg Powiatowych w dniu 08.02.2016r.  o godz. 09:00.  
Przewiduje  się  udzielenie  zamówienia   uzupełniającego  zgodnie  z  art. 67 ust.1 pkt 6   ustawy Prawo zamówień.
Osoba  upoważniona  do bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami
/ w godz.7.00 – 15.00 / jest :
Krzysztof  Bas
Andrzej  Ciążyński
W przetargu  mogą wziąć udział Wykonawcy  nie  wykluczeni  na  podstawie art.24 ust. 2,3  i  spełniający  warunki art. 22 ust.1  Prawo  zamówień  publicznych  jak również spełniający  wymogi  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.
Komisja dokona oceny spełniania  powyższych  warunków  na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów  na zasadzie „spełnia”  lub „nie spełnia” wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych  warunków lub nie złożą  oświadczeń i dokumentów  potwierdzających  ich spełnienie  zostaną  wykluczeni  z postępowania, a ich oferty będą  uznane za odrzucone.
Wadium w  kwocie  5.000 zł  należy  wnieść  w jednej z form  przewidzianych  ustawą  (p.z.p.),   przed   upływem  terminu  składania  ofert.
Zamawiający  będzie  żądał  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy.
Kryteria  wyboru  oferty  i  ich  znaczenie:  cena  95 %
okres  gwarancji    5 %
Termin  związania ofertą  wynosi 30 dni  od  daty  składania  ofert.  
Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych  dnia   22.01.2016r.

drukuj ()

 • autor: Krzysztof Bas - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie , data: 2016-01-21
  • autor: Krzysztof Bas - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie , data: 2016-01-22
  • autor: Krzysztof Bas - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie , data: 2016-01-22

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.11
Licznik odwiedzin: 315

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.