Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 16.08.2017
Imieniny: Joachima, Rocha, Stefana

Wyszukiwarka

Grafika strony

Przetargi

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 66914-2015 z dnia 2015-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno
Zaciągnięcie zobowiązania finansowego dla realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300 w wysokości do 1 600 000,00 PLN słownie zł: jeden milion...
Termin składania ofert: 2015-04-10

 

Numer ogłoszenia: 79240 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66914 - 2015 data 25.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Drogi powiatowe Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6882450, fax. 56 6882759.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sekretariat pok. 130..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sekretariat pok. 130..

 

KOLEJNE PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - PLIK DO POBRANIA

drukuj ()

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - PLIK DO POBRANIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - PLIK DO POBRANIA

drukuj ()

 

Wąbrzeźno: Zaciągnięcie zobowiązania finansowego dla realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300 w wysokości do 1 600 000,00 PLN słownie zł: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 przeznaczonego na zabezpieczenie finansowe inwestycji.
Numer ogłoszenia: 66914 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Drogi powiatowe Sp. z o.o. , ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6882450, faks 56 6882759.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie zobowiązania finansowego dla realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300 w wysokości do 1 600 000,00 PLN słownie zł: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 przeznaczonego na zabezpieczenie finansowe inwestycji..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaciągnięcie zobowiązania finansowego dla realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300 w wysokości do 1 600 000,00 PLN słownie zł: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 przeznaczonego na zabezpieczenie finansowe inwestycji. Uruchomienie zobowiązania finansowego: Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego w rachunku kredytowym w banku kredytującym: złotówkowy, długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości do 1 600 000,00 PLN słownie zł: jeden milion sześćset tysięcy 00/100; Udostępnienie zobowiązania finansowego nastąpi nie później niż w terminie 14 dni po dniu zawarcia umowy. Zobowiązanie finansowe zostanie udzielone bez odrębnego wniosku zobowiązania finansowego, w walucie polskiej PLN. Planowany okres zobowiązania finansowego - do dnia 30.09.2028r. UWAGA: Zakłada się uruchomienie całości zobowiązania finansowego w jednym terminie - do 31.10.2015r. w wysokości do 1 600 000,00 PLN. W uzasadnionych przypadkach nie później niż do końca roku 2015r. Zabezpieczenie zobowiązania finansowego: Zabezpieczeniem zobowiązania finansowego zgodnie z uchwałą Nr VI/32/2015 z dn. 24.03.2015r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie jest hipoteka w wysokości do 2 810 700,00 PLN słownie: dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100 ustanowiona na nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem Domu Pomocy Społecznej, składającej się z działek nr 205, 209, 211/1 położonych w obrębie 5 miasta Wąbrzeźno przy ul. Pod Młynik 4a, stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie księgi wieczyste nr TO1W/00018968/4, TO1W/00008204/8 i TO1W/00028219/2 - załącznik nr 8 do SIWZ. Samoistnym właścicielem nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie udzielonego zobowiązania finansowego, jest Powiat Wąbrzeski. Operat szacunkowy wyceny nieruchomości opiewa na wartość 2 810 700,00 PLN. Zamawiający oraz dawca zabezpieczenia tj. Powiat Wąbrzeski, nie przewidują wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłata rat zobowiązania finansowego i odsetek Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Wykonawcę. Odsetki od zobowiązania finansowego naliczane będą za pełny miesiąc od faktycznie wykorzystanej kwoty zobowiązania finansowego. Odsetki od zobowiązania finansowego naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. W przypadku spłaty zobowiązania finansowego we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania finansowego w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oprocentowanie zobowiązania finansowego będzie zmienne. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: Do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 09.03.2015r. tj. 1,64%. UWAGA: Do kalkulacji ceny należy przyjąć rok równy 365 dni. Do umowy: oprocentowanie zobowiązania finansowego w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy, czyli np. odsetki od 1 lipca - WIBOR 1M - 30 czerwca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych prowizji, ani opłat z tytułu udzielenia zobowiązania finansowego. Raty kapitałowe zobowiązania finansowego - płatne będą kwartalnie. Spłata kwartalna rat zobowiązania finansowego - płatna w ostatnim dniu roboczym kwartału kończącego kalendarzowy miesiąc, począwszy od 1 kwartału 2016r., tj. od 31.03.2016r. W przypadku, gdy termin spłaty raty zobowiązania finansowego przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty w pierwszym dniu roboczym, następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Liczba rat zobowiązania finansowego - 51 rat zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ do oferty należy przyjąć, że ostatnia rata płatna będzie na koniec września 2028 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2028.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 72 poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe (w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić każdy z podmiotów.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Liczba oddziałów/placówek - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 218.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sekretariat pok. 130.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

drukuj ()

 • autor: Michał Retmański, data: 2015-03-25

drukuj całą stronę

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2015.04.17
Licznik odwiedzin: 24070

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.