Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 16.08.2017
Imieniny: Joachima, Rocha, Stefana

Wyszukiwarka

Grafika strony

Przetargi

Menu:

Banery

 • ZPP

 • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

 • PIK

 • decydujemy

 • SWPPW

 • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Wąbrzeźno: Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Numer ogłoszenia: 170801 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281442 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków zgodnie ze szczegółowym przedmiotem zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

{C}·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

{C}·                  Konsorcjum firm: Apteka im. O Klimuszki Robert Miller , ul. Wojska Polskiego 42, 85-825        

      Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

{C}·                  Apteka NovoPharm - Miller sp.j., ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko- 

     pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76395,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

{C}·           Cena wybranej oferty: 35810,88

{C}·           Oferta z najniższą ceną: 35810,88 / Oferta z najwyższą ceną: 56154,73

{C}·           Waluta: PLN.

drukuj ()

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert na dostawę leków na potrzeby mieszkańców DPS w Wąbrzeźnie

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zadanie: „Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”

 

Do dnia złożenia ofert do 01.08.2013 roku do godz. 9.00 wpłynęły 4 oferty:

 

1. Oferta Nr 1 -  Apteka „Pod Arniką” mgr farm. Genowefa Mucha sp.j. ul. Wolności 10

                            87 – 200 Wąbrzeźno

                            Apteka „STOKROTKA” ul. Niedziałkowskiego 8, 87 – 200 Wąbrzeźno

   kwota brutto – 57.521,34 zł

 

2. Oferta Nr 2 - Apteka „Pod Arniką” mgr farm. Genowefa Mucha Spółka jawna ul. 

                           Wolności 10, 87 – 200 Wąbrzeźno

   kwota brutto – 56.954,83 zł

 

3. Oferta Nr 3 – „OPTIMUM” Anna Złotnicka – Plucińska, Wojciech Pluciński Sp. j ul.

                            Wojska Polskiego 4, 72 – 315 Resko

   kwota brutto – 60.647,10 zł

 

4. Oferta Nr 4 – Konsorcjum firm: Apteka im. O. Klimuszki mgr farm. Robert Miller

                            ul. Wojska Polskiego 42, 85 – 825 Bydgoszcz

                            Novo Pharm – Miller sp. j. ul. Markwarta 4-6, 85 – 015 Bydgoszcz

  kwota brutto -  38.739,87 zł

 

Sporządził; K. Fic – spec. ds. kadr i zam. publ              

drukuj ()

Uwaga zmiana treści SIWZ (zał. nr 2) oraz zmiana terminu składania ofert

Numer ogłoszenia: 288764 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281442 - 2013 data 18.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, fax. 0-56 688 03 70.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. pod Młynik 4 a 87-200 Wąbrzeźno I piętro pok. 21 pracownika socjalnego..

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. pod Młynik 4 a 87-200 Wąbrzeźno I piętro pok. 21 pracownika socjalnego..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4)..

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. pod Młynik 4 a 87-200 Wąbrzeźno I piętro pok. 21 pracownika socjalnego..   

drukuj ()

Uwaga zapytanie do treści SIWZ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wabrzezno.pl

 

Wąbrzeźno: Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Numer ogłoszenia: 281442 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie , ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ. Uwaga: Ilości poszczególnych asortymentów leków podane ww. załączniku nr 2 są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego wynikających ze stanu zdrowia mieszkańca DPS. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio do DPS w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno gabinet pomocy doraźnej pokój nr 10 na parterze: -leki nagłej potrzeby dostarcza nie później niż w ciągu 1 godziny od zamówienia, -leki do stosowania przewlekłego w ciągu 3 dni od dnia odebrania recept z DPS. Informacje o konieczności odebrania recept z DPS przekazuje Wykonawcy pielęgniarka dyżurująca, zamówień leków można dokonywać całą dobę. Terminy wskazane powyżej dotyczą również niedziel, świąt i dni wolnych od pracy. 2.Wszystkie dostarczane leki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce ( zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualną koncesję lub zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz.533) oraz ustawy z 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. nr 126, poz.1382 z późn. zm.) .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia zawartego w § 4 pkt.1, 2 umowy, w przypadku: 1- ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 2- zmiany cen urzędowych. O każdej zmianie cen Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem powiadomić Zamawiającego w formie pisemnego uzasadnienia. Zmiany cen urzędowych i zmiany stawki podatku VAT następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie pok 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul.Pod Młynik 4a 87-200 Wąbrzeźno I piętro pok. 21 pracownika socjalnego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

drukuj ()

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

UWAGA ZAPYTANIE DO SIWZ

drukuj ()

UWAGA ZAPYTANIE DO SIWZ

drukuj ()

UWAGA ZMIANA TERMINÓW ZŁOŻENIA OFERT

Numer ogłoszenia: 122917 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 118517 - 2013 data 20.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, fax. 0-56 688 03 70.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godz. 10:00, miejsce: Sekretariat DPS - budynek Starostwa Powiatowego ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno, pok. nr 216, lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno..

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2013 godz. 10:00, miejsce: Sekretariat DPS - budynek Starostwa Powiatowego ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno, pok. nr 216, lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2013 godz. 10:00, miejsce: Sekretariat DPS - budynek Starostwa Powiatowego ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno, pok. nr 216, lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno..

 

 

drukuj ()

 • data: 2013-06-25

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO ZAŁĄCZNIKA NR2 SIWZ

drukuj ()

Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie - przetarg nieograniczony

Wąbrzeźno: Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ. Uwaga: Ilości poszczególnych asortymentów leków podane ww. załączniku nr 2 są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego wynikających ze stanu zdrowia mieszkańca DPS. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio do DPS w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno gabinet pomocy doraźnej pok nr 10 na parterze: leki nagłej potrzeby dostarcza nie później niż w ciągu 1 godziny od zamówienia, leki do stosowania przewlekłego w ciągu 3 dni od dnia odebrania recept z DPS. Informacje o konieczności odebrania recept z DPS przekazuje Wykonawcy pielęgniarka dyżurująca, zamówień leków można dokonywać całą dobę. Terminy wskazane powyżej dotyczą również niedziel, świąt i dni wolnych od pracy. 2. Wszystkie dostarczane leki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce ( zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art 22 ust. 1 stawy p.z.p. - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. - złącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. - złącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. - złącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. - złącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia zawartego w par 4 umowy w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT - zmiany cen urzędowych wynikających ze zmian przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie. Wzrost ceny nie może przewyższać 20% ceny urzędowej na dany lek oraz 10 % ceny na leki refundowane. Wraz z każdą zmianą cen urzędowych za leki, wprowadzoną przez Ministra Zdrowia Dostawca zobowiązany jest poinformować pisemnie o niej Zamawiającego w najbliższych 3 dniach od zmiany cen.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno pok. 216.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat DPS - budynek Starostwa Powiatowego ul. Wolności 44 87 - 200 Wąbrzeźno, pokój Nr 216, lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4 a 87 - 200 Wąbrzeźno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

drukuj ()

 • data: 2013-06-20

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2013.10.11
Licznik odwiedzin: 6687

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.