Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 16.08.2017
Imieniny: Joachima, Rocha, Stefana

Wyszukiwarka

Grafika strony

Archiwum

Menu:

Banery

 • ZPP

 • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

 • PIK

 • decydujemy

 • SWPPW

 • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Wąbrzeźno: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla Powiatu Wąbrzeskiego długoterminowego obrotowego w wysokości 2.571.881,00 zł
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137847 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla Powiatu Wąbrzeskiego długoterminowego obrotowego w wysokości 2.571.881,00 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego obrotowego w wysokości do 2.571.881 zł. (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100). Kredyt przeznacza się na: 1)częściowe pokrycie deficytu budżetowego zaplanowanego w roku 2009 w wysokości - 2 272 664 zł, 2)częściową spłatę wymagalnych w roku 2009 rat kredytów w wysokości - 299 217 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco podpisany przez Zarząd Powiatu. Spłata kredytu kwartalna - pierwsza rata I kwartał 2010 ostatnia III kwartał 2019 (39 rat).Karencję w spłacie kredytu ustala się do dnia 30.03.2010 r. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od niespłaconej kwoty. Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 618807.04 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 159,0%
Oferta z najniższą ceną: 159,0% oferta z najwyższą ceną: 252,5%
Waluta: PLN.

drukuj ()

 • data: 01.10.2009

Uwaga w przypadku
spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty
przypada na dzień wolny od pracy, spłata nastąpi następnego dnia
roboczego po tym terminie.drukuj ()

Uwaga - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

drukuj ()

 • data: 09.09.2009
Numer ogłoszenia: 150805 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137847 - 2009 data 21.08.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, fax. 056 6882759.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
    * W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat - pok. 130..
    * W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat - pok. 130..


drukuj ()

 • data: 08.09.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wąbrzeźno: udzielenie i obsługa kredytu bankowego dla Powiatu Wąbrzeskiego długoterminowego obrotowego w wysokości 2.571.881,00 zł
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu bankowego dla Powiatu Wąbrzeskiego długoterminowego obrotowego w wysokości 2.571.881,00 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego obrotowego w wysokości do 2.571.881 zł. (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100). Kredyt przeznacza się na: 1)częściowe pokrycie deficytu budżetowego zaplanowanego w roku 2009 w wysokości - 2 272 664 zł, 2)częściową spłatę wymagalnych w roku 2009 rat kredytów w wysokości - 299 217 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco podpisany przez Zarząd Powiatu. Spłata kredytu kwartalna - pierwsza rata I kwartał 2010 ostatnia III kwartał 2019 (39 rat).Karencję w spłacie kredytu ustala się do dnia 30.03.2010 r. Zastrzeżenie: Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od niespłaconej kwoty. Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga składania WADIUM.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia . 9.2 Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: 1/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawców muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 prawa zamówień publicznych, 2/ Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3/ Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1 Dokumenty: 1 Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami - załącznik Nr 1 do specyfikacji, 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 4 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6 Wypis z rejestru handlowego i statutu banku. 7 Zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych. 10.2 Oświadczenia: 1Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1, 2 prawa zamówień publicznych - załącznik 2 2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 3Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów). Dokumenty, o których mowa w pkt. 10 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę(oświadczenia, zobowiązania w oryginale). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Ponadto wykonawca do oferty sporządzi projekt umowy kredytowej, w której zawarte zostaną istotne postanowienia umowy określone w pkt. 18 niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10 lit. b i d składa dokument lub dokumenty , wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie , Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10.3 Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę - wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ,a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pok 218..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat - pok. 130.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

drukuj ()

 • data: 21.08.2009
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 191554-2009 z dnia 2009-06-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno
Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie dla odcinków: 1) Od ulicy Kopernika do ronda nr 3 obwodnicy Miasta Wąbrzeźno wraz z infrastrukturą drogową i...
Termin składania ofert: 2009-06-26

Wąbrzeźno: WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1722C WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE
Numer ogłoszenia: 113501 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191554 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1722C WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie dla odcinków: 1) Od ulicy Kopernika do ronda nr 3 obwodnicy Miasta Wąbrzeźno wraz z infrastrukturą drogową i chodnikiem dochodzącym po prawej stronie przy ul. Wolności do ronda nr 3 (700mb) 2) Od ronda nr 3 obwodnicy miasta Wąbrzeźno do skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim wraz z infrastruktura drogową oraz chodnikami : w miejscowości Czystochleb od km 3 + 130 do przystanku PKS (620m), Pływaczewo od skrzyżowania z drogą gruntową do skrzyżowania z drogą gminną gruntową po prawej stronie (przy byłej zlewni mleka) w pasie drogowym (820mb), od przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim do granicy miasta Kowalewo Pomorskie - po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wąbrzeźna ok. 700m. 3) Wykonanie projektu chodników od ronda nr 3 do km 3 + 130 w miejscowości Czystochleb po prawej stronie poza pasem drogowym. Do każdego z wyżej wymienionych zadań wymagane jest sporządzenie oddzielnego, kompletnego projektu. Projekt należy sporządzić na podstawie studium wykonalności przebudowy drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo - Pomorskie (załącznik nr SIWZ) z którego należy wybrać dane niezbędne do sporządzenia poszczególnych projektów, a dotyczące danego zadania. Przedmiot projektu Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo, która łączy się w Kowalewie Pomorskim z drogą krajową nr 15. Przebudowa będzie polegała w szczególności na: 1) wykonaniu poszerzenia jezdni z 5,0 m do 6,0 m, 2) zwiększeniu nośności konstrukcji nawierzchni poprzez: wykonanie profilu z masy bitumicznej na całej szerokości - bez ulicy Wolności, 3) wykonaniu warstwy wiążącej z masy bitumicznej o grubości 4,0 cm, 4) wykonaniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o grubości 5,0 cm, 5) przebudowie istniejących przepustów pod drogą, 6) wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Wolności na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy gen. S. Hallera, 7) przebudowie sieci energetycznej wraz z przyłączami do posesji i oświetlenia ulicznego na ulicy Wolności - wykorzystanie gotowego projektu sporządzonego przez zakład energetyczny, 8) przełożeniu istniejącej kostki brukowej w ul. Wolności, 9) regulacji poboczy, 10) ustawieniu barier energochłonnych w miejscach występowania barier betonowych, 11) przebudowie obiektów inżynierskich, 12) przebudowie skrzyżowań, 13) uporządkowaniu lokalizacji zatok i przystanków autobusowych, budowie chodników: po prawej stronie przy ul. Wolności do ronda nr 3 (700mb), od ronda nr 3 do przystanku PKS w miejscowości Czystochleb po prawej stronie, w miejscowości Pływaczewo od skrzyżowania z drogą gruntową do skrzyżowania z drogą gminna gruntową po prawej stronie (przy byłej zlewni mleka) w pasie drogowym (820mb), od przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim do granicy miasta Kowalewo Pomorskie - po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wąbrzeźna ok. 700m. 14) zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska, 15) wyposażeniu drogi w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu. - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - planowana realizacja od 2009 r. Opracowana dokumentacja winna spełniać warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; - Mapa do celów projektowania drogi, - Okres eksploatacji nawierzchni po przebudowie , - Wyznaczona kategoria ruchu, - Projekt budowlany, - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, - Projekt wykonawczy, - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót, - Kosztorys ofertowy - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a w razie konieczności wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, - Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, - Specyfikacje techniczne Wymagania dla Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń: Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonywania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej. Kontrola jakości opracowań projektowych: Zamawiający prowadzić będzie bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy podczas narad z Wykonawcą. Terminy narad ustalone będą na bieżąco po zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) Kompletne opracowania projektowe, 2) Oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostało przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 3) Protokół zdawczo-odbiorczy, 4) Protokół uzgodnień międzybranżowych, 5) Dokumenty projektu, Przedmiot odbiorów 1) Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: - Mapa do celów projektowania dróg - 1 egz. - Projekt budowlany- 1 egz. dla Zamawiającego + 4 egz. do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień. - Projekt wykonawczy- 5 egz. - Kosztorys inwestorski + przedmiar robót, kosztorys ofertowy - 2 egz. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a w razie zaistnienia konieczności wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko- 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych- 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia, - Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem - 2 egz. - Specyfikacje techniczne - 2 egz. 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze w/w opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy w/w opracowań projektowych, w wersji elektronicznej na nośniku CD: - Projekt budowlany/wykonawczy- plan zagospodarowania terenu, przekroje podłużne ,przekroje poprzeczne, projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy oraz Specyfikacje techniczne w 1 egz. - Dokumentacja przetargowa - przedmiar - format danych kompatybilne z MS Excel w 1 egz...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 220491.80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: PE-POLSKA SP. Z O.O. oraz BIURO INWESTYCYJNE PROJEKTOWANIE I NADZORY INŻ. WINCENTY KULBACKI, AL. GRUNWALDZKA 417/107, 80-309 GDAŃSK, kraj/woj. pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 220491.80
 • Oferta z najniższą ceną: 220491.80 oferta z najwyższą ceną: 220491.80
 • Waluta: PLN.

drukuj ()

WYKONANIE  PROJEKTÓW  BUDOWLANYCH  PRZEBUDOWY  DROGI  POWIATOWEJ 

NR 1722C WĄBRZEŹNO – KOWALEWO POMORSKIE

Wąbrzeźno, dnia 16.07.2009r.

AG.sm.342-4/2009

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE  PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY  DROGI  POWIATOWEJ NR 1722C WĄBRZEŹNO – KOWALEWO POMORSKIE

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniem pkt 13 ppkt. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Powiat Wąbrzeski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: konsorcjum:

PE-POLSKA SP. Z O.O.

AL. GRUNWALDZKA 417/107

80-309 GDAŃSK

ORAZ

BIURO INWESTYCYJNE PROJEKTOWANIE I NADZORY

INŻ. WINCENTY KULBACKI

UL. JANA III SOBIESKIEGO 25

82-300 ELBLĄG

Z ceną 269.000,00 zł brutto.

U Z A S A D N I E N I E    W Y B O R U

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena - wybrany WYKONAWCA spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożył ofertę z najniższą ceną (wraz z VAT), co zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 PZP stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza /wpłynęła jedna oferta/. Otrzymała ona liczbę 100,00 punktów, stanowiącą średnią arytmetyczną ocen punktowych obliczonych przez osoby, które przygotowały i przeprowadziły postępowania o udzielenie zamówienia.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn:

drukuj ()

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zadania pn:

Prace termomodernizacyjno - remontowe obiektu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie połączonego fizycznie i technologicznie z inwestycją pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie


Numer ogłoszenia: 109259 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace termomodernizacyjno - remontowe obiektu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie połączonego fizycznie i technologicznie z inwestycją pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace termomodernizacyjno - remontowe obiektu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie połączonego fizycznie i technologicznie z inwestycją pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie - zgodnie z kosztorysem ofertowym.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 262295.10 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o. o., ul. Olchowa 4, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 262295.10
Oferta z najniższą ceną: 262295.10 oferta z najwyższą ceną: 262295.10
Waluta: PLN.

drukuj ()

 • data: 10.07.2009

Informacja o zawarciu umowy dotycząca zadania PN:

Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zlokalizowanym w Wąbrzeźnie, przy ulicy Wolności 44

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 162406-2009 z dnia 2009-05-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektu, osób i mienia wraz z obsługą istniejącego systemu ochroną elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Według Wspólnego Słownika Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 4...
Termin składania ofert: 2009-06-08
Wąbrzeźno: Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zlokalizowanym w Wąbrzeźnie, przy ulicy Wolności 44.
Numer ogłoszenia: 217650 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162406 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zlokalizowanym w Wąbrzeźnie, przy ulicy Wolności 44..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: usługa ochrony obiektu, osób i mienia wraz z obsługą istniejącego systemu ochroną elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Według Wspólnego Słownika Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamó-wień publicznych. przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem 79.71.00.00-4 usługi ochro-niarskie. 2. Wykonawca dołączy do oferty dokument pn. Zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu - do akceptacji Zamawiającego 1)Zamawiający nie ogranicza stanu faktycznego liczby zatrudnionych pracowników. 2) Wymagane wyposażenie pracowników ochrony - środki łączności bezprzewodowej, które muszą stanowić własność Wykonawcy. 3) wymagana obsada służby i czas jej pełnienia: całodobowy patrol jednoosobowy usytuowany przy wejściu głównym. 4) podstawowe zadania pracownika ochrony pełniącego partol przy wejściu głównym. a) zapewnienie porządku przy wejściu głównym . b) obsługa centralki alarmowej i podejmowanie czynności interwencyjnych w każdym przypad-ku wystąpienia zagrożenia. c) kontrola ruchu osobowego (szczególnie nasilona po godzinach urzędowania) - zgodnie z po-stanowieniami instrukcji wewnętrznej, d) wykonywanie obchodów na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych budynku. e) w przypadku zakłócenia porządku publicznego. Próby dokonania przestępstwa lub jego zaist-nienia, uruchamianie systemu powiadomienia oraz przystępowanie do realizacji postanowień instrukcje postępowania pracowników ochrony w sytuacjach szczególnych. f) w przypadku pożaru przystępowania do realizacji postanowili zawartych w instrukcji uczest-niczyć bezpośrednio w akcji granicznej, ale pod warunkiem nieprzerwanego wykonywania czynności ochronnych. g) współdziałanie z pracownikami grupy interwencyjnej i policjantami w sytuacjach nadzwy-czajnych. h) realizowanie innych zadań ochronnych wynikających z doraźnych poleceń wydawanych przez uprawnione osoby. i) wykonywanie innych czynności wynikających z zawartej umowy oraz regulaminu służby, j) prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz przechowywanie i ewidencjonowanie kluczy od pomieszczeń biurowych. k) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom w czasie obsługi. 1)utrzymywanie sta1e łączności z dyżurnym operacyjnym i informowanie o przebiegu realizacji zadań ochronnych. ł) wykonywanie innych czynności wynikających z uzgodnienia tj. utrzymanie zimowe (odśnie-żanie) oraz utrzymanie doraźnej czystości na części chodnika posesji dojściach przed budynkiem Starostwa. W dni robocze współdziałanie w tym zakresie z pracownikiem gospodarczym Staro-stwa. m) Pracownik ochrony winien być jednolicie umundurowany oraz posiadać identyfikator z imieniem. nazwiskiem. nazwą firmy i numerem koncesji oraz aktualnym zdjęciem. n) Pracownik ochrony winien na bieżąco udzielać informacji petentom dostarczonych przez wy-dział AG dotyczących m.in. nr pokoju danej instytucji, nr telefonu itp. 5) Wszyscy pracownicy ochrony. obiektu w sprawach związanych z ochroną obiektu Zamawia-jącego podlegają Staroście Wąbrzeskiemu lub osobie zastępującej Starostą w czasie jego nie-obecności: nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną sprawuje Wydział Administracyj-no -Gospodarczy. Monitorowanie systemu ochrony elektronicznej polegać będzie na: 1) całodobowym monitorowaniu istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu zabezpie-czającego obiekt Zamawiającego poprzez dwa tory transmisji (drogą radiową i telefoniczną). 2) niezwłocznej reakcji grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania sygnału włamania lub napadu -czas reakcji grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 5 minut. Wykonawca poniesie wszelkie koszty podłączenia istniejącego w budynku Zamawiającego lokalnego systemu ochrony elektronicznej do systemu monitoringu. 3) Wykonawca zapewni grupą interwencyjną zmotoryzowaną uzbrojoną w bron palną, oraz przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego. Członkowie grupy interwencyjnej mu-szą posiadać minimum licencją I stopnia pracownika ochrony (do oferty należy dołączyć imien-ny wykaz minimum 4 pracowników grupy interwencyjnej -załącznik 3a) będących obsługiwać Zamawiającego wraz z numerami 1icenc.ji. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcą możliwości ko-rzystania z linii te1efonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników Wykonawcy. Pokrycie kosztów rozmów telefonicznych nastąpi po przedłożeniu rachunku wy-stawionego przez Zamawiającego w terminie 14 dni. Rachunki będą przedkładane raz w miesią-cu za rozmowy telefoniczne wykonane w miesiącu poprzedni. 4) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzeciej w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 5) Faktury będą wystawiane przez Wykonawcą do piątego dnia następnego po miesiącu świad-czenia usług. Płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 108624 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Międzywojewódzka Spółdzielnią Usługową, Zakład Pracy Chronionej, Plac Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 108624
Oferta z najniższą ceną: 108624 oferta z najwyższą ceną: 108624
Waluta: PLN.

drukuj ()

 • data: 01.07.2009

Wąbrzeźno, dnia 23.06.2009r.


AG.sm.343-4/2009

Adresat
(wszyscy nabywcy specyfikacji)


Dotyczy postępowania PN:


WYKONANIE  PROJEKTÓW  BUDOWLANYCH  PRZEBUDOWY  DROGI  POWIATOWEJ 
NR 1722C WĄBRZEŹNO – KOWALEWO POMORSKIE


Powiat Wąbrzeski zgodnie z art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje zmiany treści ogłoszenia i SIWZ.
W załączeniu zmieniona treść ogłoszenia i tym samym SIWZ.
Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianą treści ogłoszenia i  SIWZ, postanawia się zmienić termin składania i otwarcia ofert  z 29 czerwca 2009r na dzień 01 lipca 2009r.

drukuj ()

 • data: 23.06.2009

Numer ogłoszenia: 194968 - 2009; data zamieszczenia: 17.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191554 - 2009 data 15.06.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, fax. 056 6882759.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie dla odcinków: 1) Od ulicy Kopernika do ronda nr 3 obwodnicy Miasta Wąbrzeźno wraz z infrastrukturą drogową i chodnikiem dochodzącym po prawej stronie przy ul. Wolności do ronda nr 3 (700mb) 2) Od ronda nr 3 obwodnicy miasta Wąbrzeźno do skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim wraz z infrastruktura drogową oraz chodnikami : w miejscowości Pływaczewo od skrzyżowania z drogą gruntową do skrzyżowania z drogą gminną gruntową po prawej stronie (przy byłej zlewni mleka) w pasie drogowym (820mb), od przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim do granicy miasta Kowalewo Pomorskie - po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wąbrzeźna ok. 500m. 3) Wykonanie projektu chodników od ronda nr 3 do przystanku PKS w miejscowości Czystochleb po prawej stronie poza pasem drogowym. Do każdego z wyżej wymienionych zadań wymagane jest sporządzenie oddzielnego, kompletnego projektu. Projekt należy sporządzić na podstawie studium wykonalności przebudowy drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo - Pomorskie (załącznik nr SIWZ) z którego należy wybrać dane niezbędne do sporządzenia poszczególnych projektów, a dotyczące danego zadania. Przedmiot projektu Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo, która łączy się w Kowalewie Pomorskim z drogą krajową nr 15. Przebudowa będzie polegała w szczególności na: 1) wykonaniu poszerzenia jezdni z 5,0 m do 6,0 m, 2) zwiększeniu nośności konstrukcji nawierzchni poprzez: wykonanie profilu z masy bitumicznej na całej szerokości - bez ulicy Wolności, 3) wykonaniu warstwy wiążącej z masy bitumicznej o grubości 4,0 cm, 4) wykonaniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o grubości 5,0 cm, 5) przebudowie istniejących przepustów pod drogą, 6) wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Wolności na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy gen. S. Hallera, 7) przebudowie sieci energetycznej wraz z przyłączami do posesji i oświetlenia ulicznego na ulicy Wolności - wykorzystanie gotowego projektu sporządzonego przez zakład energetyczny, 8) przełożeniu istniejącej kostki brukowej w ul. Wolności, 9) regulacji poboczy, 10) ustawieniu barier energochłonnych w miejscach występowania barier betonowych, 11) przebudowie obiektów inżynierskich, 12) przebudowie skrzyżowań, 13) uporządkowaniu lokalizacji zatok i przystanków autobusowych, budowie chodników: po prawej stronie przy ul. Wolności do ronda nr 3 (700mb), od ronda nr 3 do przystanku PKS w miejscowości Czystochleb po prawej stronie poza pasem drogowym (1970mb), w miejscowości Pływaczewo od skrzyżowania z drogą gruntową do skrzyżowania z drogą gminna gruntową po prawej stronie (przy byłej zlewni mleka) w pasie drogowym (820mb), od przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim do granicy miasta Kowalewo Pomorskie - po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wąbrzeźna ok. 500m. 14) zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska, 15) wyposażeniu drogi w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu. - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - planowana realizacja od 2009 r. Opracowana dokumentacja winna spełniać warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; - Mapa do celów projektowania drogi, - Badania geologiczne podłoża gruntów, - Badania nośności nawierzchni, - Okres eksploatacji nawierzchni po przebudowie , - Prognoza obciążeniem ruchem, - Pomiar natężenia ruchu, - Wyznaczona kategoria ruchu, - Projekt budowlany, - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, - Projekt wykonawczy, - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót, - Kosztorys ofertowy - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a w razie konieczności wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, - Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, - Specyfikacje techniczne Wymagania dla Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń: Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonywania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej. Kontrola jakości opracowań projektowych: Zamawiający prowadzić będzie bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy podczas narad z Wykonawcą. Terminy narad ustalone będą na bieżąco po zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) Kompletne opracowania projektowe, 2) Oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostało przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 3) Protokół zdawczo-odbiorczy, 4) Protokół uzgodnień międzybranżowych, 5) Dokumenty projektu, Przedmiot odbiorów 1) Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: - Mapa do celów projektowania dróg - 1 egz. - Pomiar natężenia ruchu - 1 egz. - Projekt budowlany- 1 egz. dla Zamawiającego + 4 egz. do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień. - Projekt wykonawczy- 5 egz. - Kosztorys inwestorski + przedmiar robót, kosztorys ofertowy - 2 egz. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a w razie zaistnienia konieczności wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko- 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych- 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia, - Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem - 2 egz. - Badania geologiczne podłoża gruntów- 1 egz. - Badania nośności nawierzchni - 1 egz. - Specyfikacje techniczne - 2 egz. 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze w/w opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy w/w opracowań projektowych, w wersji elektronicznej na nośniku CD: - Projekt budowlany/wykonawczy- plan zagospodarowania terenu, przekroje podłużne ,przekroje poprzeczne, projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy oraz Specyfikacje techniczne w 1 egz. - Dokumentacja przetargowa - przedmiar - format danych kompatybilne z MS Excel w 1 egz...
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie dla odcinków: 1) Od ulicy Kopernika do ronda nr 3 obwodnicy Miasta Wąbrzeźno wraz z infrastrukturą drogową i chodnikiem dochodzącym po prawej stronie przy ul. Wolności do ronda nr 3 (700mb) 2) Od ronda nr 3 obwodnicy miasta Wąbrzeźno do skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim wraz z infrastruktura drogową oraz chodnikami : w miejscowości Czystochleb od km 3 + 130 do przystanku PKS (620m), Pływaczewo od skrzyżowania z drogą gruntową do skrzyżowania z drogą gminną gruntową po prawej stronie (przy byłej zlewni mleka) w pasie drogowym (820mb), od przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim do granicy miasta Kowalewo Pomorskie - po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wąbrzeźna ok. 700m. 3) Wykonanie projektu chodników od ronda nr 3 do km 3 + 130 w miejscowości Czystochleb po prawej stronie poza pasem drogowym. Do każdego z wyżej wymienionych zadań wymagane jest sporządzenie oddzielnego, kompletnego projektu. Projekt należy sporządzić na podstawie studium wykonalności przebudowy drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo - Pomorskie (załącznik nr SIWZ) z którego należy wybrać dane niezbędne do sporządzenia poszczególnych projektów, a dotyczące danego zadania. Przedmiot projektu Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo, która łączy się w Kowalewie Pomorskim z drogą krajową nr 15. Przebudowa będzie polegała w szczególności na: 1) wykonaniu poszerzenia jezdni z 5,0 m do 6,0 m, 2) zwiększeniu nośności konstrukcji nawierzchni poprzez: wykonanie profilu z masy bitumicznej na całej szerokości - bez ulicy Wolności, 3) wykonaniu warstwy wiążącej z masy bitumicznej o grubości 4,0 cm, 4) wykonaniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o grubości 5,0 cm, 5) przebudowie istniejących przepustów pod drogą, 6) wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Wolności na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy gen. S. Hallera, 7) przebudowie sieci energetycznej wraz z przyłączami do posesji i oświetlenia ulicznego na ulicy Wolności - wykorzystanie gotowego projektu sporządzonego przez zakład energetyczny, 8) przełożeniu istniejącej kostki brukowej w ul. Wolności, 9) regulacji poboczy, 10) ustawieniu barier energochłonnych w miejscach występowania barier betonowych, 11) przebudowie obiektów inżynierskich, 12) przebudowie skrzyżowań, 13) uporządkowaniu lokalizacji zatok i przystanków autobusowych, budowie chodników: po prawej stronie przy ul. Wolności do ronda nr 3 (700mb), od ronda nr 3 do przystanku PKS w miejscowości Czystochleb po prawej stronie, w miejscowości Pływaczewo od skrzyżowania z drogą gruntową do skrzyżowania z drogą gminna gruntową po prawej stronie (przy byłej zlewni mleka) w pasie drogowym (820mb), od przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim do granicy miasta Kowalewo Pomorskie - po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wąbrzeźna ok. 700m. 14) zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska, 15) wyposażeniu drogi w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu. - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - planowana realizacja od 2009 r. Opracowana dokumentacja winna spełniać warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; - Mapa do celów projektowania drogi, - Okres eksploatacji nawierzchni po przebudowie , - Wyznaczona kategoria ruchu, - Projekt budowlany, - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, - Projekt wykonawczy, - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót, - Kosztorys ofertowy - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a w razie konieczności wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, - Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, - Specyfikacje techniczne Wymagania dla Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń: Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonywania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej. Kontrola jakości opracowań projektowych: Zamawiający prowadzić będzie bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy podczas narad z Wykonawcą. Terminy narad ustalone będą na bieżąco po zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) Kompletne opracowania projektowe, 2) Oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostało przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 3) Protokół zdawczo-odbiorczy, 4) Protokół uzgodnień międzybranżowych, 5) Dokumenty projektu, Przedmiot odbiorów 1) Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: - Mapa do celów projektowania dróg - 1 egz. - Projekt budowlany- 1 egz. dla Zamawiającego + 4 egz. do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień. - Projekt wykonawczy- 5 egz. - Kosztorys inwestorski + przedmiar robót, kosztorys ofertowy - 2 egz. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a w razie zaistnienia konieczności wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko- 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych- 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia, - Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem - 2 egz. - Specyfikacje techniczne - 2 egz. 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze w/w opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy w/w opracowań projektowych, w wersji elektronicznej na nośniku CD: - Projekt budowlany/wykonawczy- plan zagospodarowania terenu, przekroje podłużne ,przekroje poprzeczne, projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy oraz Specyfikacje techniczne w 1 egz. - Dokumentacja przetargowa - przedmiar - format danych kompatybilne z MS Excel w 1 egz..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: 26.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 130 (Sekretariat - I p.)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 29.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 130 (Sekretariat - I p.)..

drukuj ()

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1722C WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE

Numer ogłoszenia: 191554 – 2009; data zamieszczenia: 15.06.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1722C WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie dla odcinków: 1) Od ulicy Kopernika do ronda nr 3 obwodnicy Miasta Wąbrzeźno wraz z infrastrukturą drogową i chodnikiem dochodzącym po prawej stronie przy ul. Wolności do ronda nr 3 (700mb) 2) Od ronda nr 3 obwodnicy miasta Wąbrzeźno do skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim wraz z infrastruktura drogową oraz chodnikami : w miejscowości Pływaczewo od skrzyżowania z drogą gruntową do skrzyżowania z drogą gminną gruntową po prawej stronie (przy byłej zlewni mleka) w pasie drogowym (820mb), od przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim do granicy miasta Kowalewo Pomorskie - po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wąbrzeźna ok. 500m. 3) Wykonanie projektu chodników od ronda nr 3 do przystanku PKS w miejscowości Czystochleb po prawej stronie poza pasem drogowym. Do każdego z wyżej wymienionych zadań wymagane jest sporządzenie oddzielnego, kompletnego projektu. Projekt należy sporządzić na podstawie studium wykonalności przebudowy drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo - Pomorskie (załącznik nr SIWZ) z którego należy wybrać dane niezbędne do sporządzenia poszczególnych projektów, a dotyczące danego zadania. Przedmiot projektu Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo, która łączy się w Kowalewie Pomorskim z drogą krajową nr 15. Przebudowa będzie polegała w szczególności na: 1) wykonaniu poszerzenia jezdni z 5,0 m do 6,0 m, 2) zwiększeniu nośności konstrukcji nawierzchni poprzez: wykonanie profilu z masy bitumicznej na całej szerokości - bez ulicy Wolności, 3) wykonaniu warstwy wiążącej z masy bitumicznej o grubości 4,0 cm, 4) wykonaniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o grubości 5,0 cm, 5) przebudowie istniejących przepustów pod drogą, 6) wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Wolności na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy gen. S. Hallera, 7) przebudowie sieci energetycznej wraz z przyłączami do posesji i oświetlenia ulicznego na ulicy Wolności - wykorzystanie gotowego projektu sporządzonego przez zakład energetyczny, 8) przełożeniu istniejącej kostki brukowej w ul. Wolności, 9) regulacji poboczy, 10) ustawieniu barier energochłonnych w miejscach występowania barier betonowych, 11) przebudowie obiektów inżynierskich, 12) przebudowie skrzyżowań, 13) uporządkowaniu lokalizacji zatok i przystanków autobusowych, budowie chodników: po prawej stronie przy ul. Wolności do ronda nr 3 (700mb), od ronda nr 3 do przystanku PKS w miejscowości Czystochleb po prawej stronie poza pasem drogowym (1970mb), w miejscowości Pływaczewo od skrzyżowania z drogą gruntową do skrzyżowania z drogą gminna gruntową po prawej stronie (przy byłej zlewni mleka) w pasie drogowym (820mb), od przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim do granicy miasta Kowalewo Pomorskie - po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wąbrzeźna ok. 500m. 14) zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska, 15) wyposażeniu drogi w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu. - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - planowana realizacja od 2009 r. Opracowana dokumentacja winna spełniać warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; - Mapa do celów projektowania drogi, - Badania geologiczne podłoża gruntów, - Badania nośności nawierzchni, - Okres eksploatacji nawierzchni po przebudowie , - Prognoza obciążeniem ruchem, - Pomiar natężenia ruchu, - Wyznaczona kategoria ruchu, - Projekt budowlany, - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, - Projekt wykonawczy, - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót, - Kosztorys ofertowy - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a w razie konieczności wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, - Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, - Specyfikacje techniczne Wymagania dla Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń: Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonywania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej. Kontrola jakości opracowań projektowych: Zamawiający prowadzić będzie bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy podczas narad z Wykonawcą. Terminy narad ustalone będą na bieżąco po zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) Kompletne opracowania projektowe, 2) Oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostało przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 3) Protokół zdawczo-odbiorczy, 4) Protokół uzgodnień międzybranżowych, 5) Dokumenty projektu, Przedmiot odbiorów 1) Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: - Mapa do celów projektowania dróg - 1 egz. - Pomiar natężenia ruchu - 1 egz. - Projekt budowlany- 1 egz. dla Zamawiającego + 4 egz. do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień. - Projekt wykonawczy- 5 egz. - Kosztorys inwestorski + przedmiar robót, kosztorys ofertowy - 2 egz. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a w razie zaistnienia konieczności wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko- 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, - Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych- 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia, - Projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem - 2 egz. - Badania geologiczne podłoża gruntów- 1 egz. - Badania nośności nawierzchni - 1 egz. - Specyfikacje techniczne - 2 egz. 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze w/w opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy w/w opracowań projektowych, w wersji elektronicznej na nośniku CD: - Projekt budowlany/wykonawczy- plan zagospodarowania terenu, przekroje podłużne ,przekroje poprzeczne, projekt organizacji ruchu na czas robót i docelowy oraz Specyfikacje techniczne w 1 egz. - Dokumentacja przetargowa - przedmiar - format danych kompatybilne z MS Excel w 1 egz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki, którzy : 5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 5.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 1. Posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zamówienia o podobnym charakterze (minimum jedna dokumentacja o podobnym charakterze obejmująca wykonanie przebudowy drogi) wykonana w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 2. Projektanci dokumentacji z uprawnieniami zrzeszeni w Izbie Zawodowej 5.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, - oświadczenie art. 22 ust.1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów określonych w punkcie 6 SIWZ. Spełnia - nie spełnia

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.Formularz oferty (na załączonym druku ) 6.2.Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością stanowiącą cenę zamówienia: cena netto + podatek VAT = cena brutto Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń: 1. Zakres usług projektowych, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem określonym w pkt.3 SIWZ. 2. Należy dołączyć szczegółowy kosztorys z wyceny prac projektowych, a nie tylko samą kwotę netto i brutto ogółem za wykonanie usług projektowych. 3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 4. Nie dopuszcza się stosowania opustów ( zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty) 6.3.Dane dotyczące wiarygodności prawnej i finansowej wykonawcy 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę) wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Organ wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie. 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (aktualne kopie uprawnień z aktualną kopią zaświadczenia zrzeszonego we właściwej Izbie Zawodowej) 4. informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie 5. wykazu wykonanych usług projektowych związanych z projektowaniem dróg polegających na przebudowie dróg wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców. 6. dokumentów potwierdzających, że usługi projektowe były wykonane z należytą starannością (max 5 szt.) np. referencje 7. oświadczenie art. 22 ust.1 § 2 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów ...(Dz. U. 188 poz. 1155 z dnia 16 października 2008rr.) określa jakie dokumenty składają wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. § 2 ust.2 określa, że Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniemart.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do treści art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana przez Zamawiającego za odrzuconą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 218 (II p.).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 130 (Sekretariat - I p.).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 • data: 15.06.2009
Pliki do pobrania (dot. Wykonanie projektów budowlanych przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Uwaga zmiana teści ogłoszenia!!!

Numer ogłoszenia: 180388 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162406 - 2009 data 22.05.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, fax. 056 6882759.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sala 133..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sala 133..

 • data: 05.06.2009

Uwaga !!!

Zmiana treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wąbrzeźno: Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zlokalizowanym w Wąbrzeźnie, przy ulicy Wolności 44.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zlokalizowanym w Wąbrzeźnie, przy ulicy Wolności 44..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektu, osób i mienia wraz z obsługą istniejącego systemu ochroną elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Według Wspólnego Słownika Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie. Wykonawca dołączy do oferty dokument pn. Zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu - do akceptacji Zamawiającego Zamawiający nie ogranicza stanu faktycznego liczby zatrudnionych pracowników. Wymagane wyposażenie pracowników ochrony - środki łączności bezprzewodowej, które muszą stanowić własność Wykonawcy. wymagana obsada służby i czas jej pełnienia: całodobowy patrol jednoosobowy usytuowany przy wejściu głównym. - podstawowe zadania pracownika ochrony pełniącego partol przy wejściu głównym. a)zapewnienie porządku przy wejściu głównym . b) obsługa centralki alarmowej i podejmowanie czynności interwencyjnych w każdym przypadku wystąpienia zagrożenia. c) kontrola ruchu osobowego (szczególnie nasilona po godzinach urzędowania) - zgodnie z postanowieniami instrukcji wewnętrznej, d) wykonywanie obchodów na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych budynku. e) w przypadku zakłócenia porządku publicznego. Próby dokonania przestępstwa lub jego zaist-nienia, uruchamianie systemu powiadomienia oraz przystępowanie do realizacji postanowień instrukcje postępowania pracowników ochrony w sytuacjach szczególnych. f) w przypadku pożaru przystępowania do realizacji postanowili zawartych w instrukcji uczest-niczyć bezpośrednio w akcji granicznej, ale pod warunkiem nieprzerwanego wykonywania czynności ochronnych. g) współdziałanie z pracownikami grupy interwencyjnej i policjantami w sytuacjach nadzwy-czajnych. h) realizowanie innych zadań ochronnych wynikających z doraźnych poleceń wydawanych przez uprawnione osoby. i) wykonywanie innych czynności wynikających z zawartej umowy oraz regulaminu służby, j) prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz przechowywanie i ewidencjonowanie kluczy od pomieszczeń biurowych. k) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom w czasie obsługi. 1)utrzymywanie sta1e łączności z dyżurnym operacyjnym i informowanie o przebiegu realizacji zadań ochronnych. ł) wykonywanie innych czynności wynikających z uzgodnienia tj. utrzymanie zimowe (odśnie-żanie) oraz utrzymanie doraźnej czystości na części chodnika posesji dojściach przed budynkiem Starostwa. W dni robocze współdziałanie w tym zakresie z pracownikiem gospodarczym Starostwa. m) Pracownik ochrony winien być jednolicie umundurowany oraz posiadać identyfikator z imieniem. nazwiskiem. nazwą firmy i numerem koncesji oraz aktualnym zdjęciem. n) Pracownik ochrony winien na bieżąco udzielać informacji petentom dostarczonych przez wydział AG dotyczących m.in. nr pokoju danej instytucji, nr telefonu itp. Wszyscy pracownicy ochrony. obiektu w sprawach związanych z ochroną obiektu Zamawia-jącego podlegają Staroście Wąbrzeskiemu lub osobie zastępującej Starostą w czasie jego nie-obecności: nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną sprawuje Wydział Administracyjno -Gospodarczy. Monitorowanie systemu ochrony elektronicznej polegać będzie na: 1) całodobowym monitorowaniu istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu zabezpie-czającego obiekt Zamawiającego poprzez dwa tory transmisji (drogą radiową i telefoniczną). 2) niezwłocznej reakcji grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania sygnału włamania lub napadu -czas reakcji grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 5 minut. Wykonawca poniesie wszelkie koszty podłączenia istniejącego w budynku Zamawiającego lokalnego systemu ochrony elektronicznej do systemu monitoringu. 3) Wykonawca zapewni grupą interwencyjną zmotoryzowaną uzbrojoną w bron palną, oraz przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego. Członkowie grupy interwencyjnej mu-szą posiadać minimum licencją I stopnia pracownika ochrony (do oferty należy dołączyć imien-ny wykaz minimum 4 pracowników grupy interwencyjnej -załącznik 3a) będących obsługiwać Zamawiającego wraz z numerami 1icenc.ji. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcą możliwości ko-rzystania z linii te1efonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników Wykonawcy. Pokrycie kosztów rozmów telefonicznych nastąpi po przedłożeniu rachunku wy-stawionego przez Zamawiającego w terminie 14 dni. Rachunki będą przedkładane raz w miesią-cu za rozmowy telefoniczne wykonane w miesiącu poprzedni. 4) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzeciej w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 5) Faktury będą wystawiane przez Wykonawcą do piątego dnia następnego po miesiącu świad-czenia usług. Płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga składania WADIUM.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Spełnienie ww. wa-runku oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń wchodzących w skład oferty. Posiadają aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospo-darczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentu załączonego do oferty. Zrealizowali lub realizują w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia ww. postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na ochronie fizycznej obiektów użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt 7.1.6 SIWZ, sporządzone-go wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ i przedłożonych dokumentów po-twierdzających, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą staranno-ścią (referencje). Ponadto od wykonawcy wymagane jest spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniej-szej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu przez oferenta warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. Pełnomocnictwo dla reprezentanta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 mie-sięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna koncesja wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub do-raźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia ww. postępowania, usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (określonych w poz. 6.3 SIWZ) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające, iż prace wymienione w wykazie zostały wykonane z należytą starannością (referencje).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 218 IIp..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sala 133.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

drukuj ()

 • data: 22.05.2009

Wąbrzeźno: Dostawa i montaż sprzętu sportowego będącego wyposażeniem sali gimnastycznej inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35342 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu sportowego będącego wyposażeniem sali gimnastycznej inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż sprzętu sportowego będącego wyposażeniem sali gimnastycznej inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 a do SIWZ. 1. Koszykówka - boisko główne. 1Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym (składana w tył lub przód), 2Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt.2 3Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej szt.2 4Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm szt.2 5Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi szt.2 6Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt.2 Elementy konstrukcji wraz z koszami należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 2. Koszykówka - 2 boiska treningowe. 1Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa szt.4 2Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt.4 3Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej szt.4 4Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm szt.4 5Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi szt.4 6Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt.4 Elementy konstrukcji wraz z koszami należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 3. Siatkówka - boisko główne. 1Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości kpl.1 2Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo szt.2 3Rama podłogowa z deklem szt2 4Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl1 5Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą szt.1 6Wieszak na siatkę szt.1 7Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania szt.1 Tuleje oraz sprzęt należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 4. Siatkówka - 3 boiska treningowe (poprzeczne). 1Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości kpl.2 2Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo szt.6 3Rama podłogowa z deklem szt6 4Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl2 5Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona taśmą szt.2 6Wieszak na siatkę szt.2 Tuleje oraz sprzęt należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 5. Tenis ziemny - boisko główne. 1Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki para1 2Tuleja słupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo szt.2 3Rama podłogowa z deklem szt2 4Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem szt.1 5Podpórki do gry singlowej para1 6. Badminton - 1 boisko. 1Stojak do badmintona przejezdny na kółkach z obciążnikiempara1 2Siatka do badmintona biała szt 1 7. Piłka ręczna - boisko główne. 1Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi, mocowane do posadzki na talerzykach, demontowalne para1 2Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, grubość splotu siatki 2-3,5 mm para 1 3Montaż bramek do piłki ręcznej na hali para1 8.Piłka nożna halowa - boisko główne. 1Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe, profil 80 x 80 mm, z łukami składanymi mocowane do posadzki na talerzykach para1 2Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m grubość splotu 3,5-4 mm para1 3Montaż bramek do piłki nożnej na hali para 1 9.Drabinki gimnastyczne 1Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna szt15 2Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) szt15 10. Piłkochwyty na ściany szczytowe. 1Siatka ochronna na ściany szczytowe o wymiarach 7 x 20 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały m2 280,0 2Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi) m2 280,0 11. Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet. 1Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm kpl 1 2Tuleja montażowa drążka gimnastycznego szt3 3Rama podłogowa z deklem szt3 4Montaż tulei drążka gimnastycznego szt.3 12. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuka (podział na 3 sektory). 1Kotara grodząca tkanina + siatka o wymiarach 7,5 x 20 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin m2 300 2Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara kpl2 3Elementy adaptacyjne do mocowania konstrukcji np.: między dźwigarami przy odleglości konstrukcji od dźwigara powyzej 1 m kpl2 4Moduł zdalnego sterowania silników wraz z pilotem i montażem 1 sztuka nz 1 silnik szt2 Elementy konstrukcji należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 13. Tablica wyników sportowych profesjonalna - DTS 160 Profi 1Tablica wyników sportowych DTS 160 Profi, wymiary 220x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set połowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m Kpl1 2Montaż tablicy wyników kpl1 14. Wyposażenie szatni. 1Ławko-wieszak do szatni jednostronny, L=2 m - 10 sztuk m.b.20 15. Materace do ćwiczeń 1Materac gimnastyczny 200x120x20 cm szt.8 16. Skok w zwyż 1Materac gimnastyczny zeskokowy 300x200x50 szt.1 2Poprzeczka do skoku w zwyż - aluminiowa wraz ze stojakiem do skoku wzwyż (szkolnym) szt.1 17. Akcesoria magazynowe. 1Wózek na materace L=200 cm, B= 100 cm. Q max 250 kg. szt.1 2Regał magazynowy o wymiarach 200x100x40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty szt.1 3Wózek na piłki zamykany H=100cm, LiB=70 cm (Zamawiający dopuszcza wózek o innych zblizonych wymiarach) szt.3 18. Wyposażenie gimnastyczne. 1Ławeczki gimnastyczne - dł. 4m, nogi drewniane szt.8 2Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości - pokrycie skóra naturalna kpl2 3Odskocznia gimnastyczna treningowa szt.2 4Równoważnia gimnastyczna dł. 3m niska szt.1 5Stół do tenisa na kółkach Tajfun Hobby na kółkach rekreacyjny szt.6 6Stojak na Badminton przejezdny na kółkach z obciążnikiem para1 7Siatka do Badminton zielona lub czarna szt.1 8Zestaw szkolny do unihokeja: 12 kijów + 12 piłek + 2 bramki młodzieżowe kpl1 9Siedzisko z oparciem z tworzywa sztucznego wraz z montażem (wysokość oparcia 35 cm, siedziska mają być montowane bezpośrednio do stopnia, nie mają być składane) szt. 160 10 Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem - pokrycie skóra naturalna szt.4 UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Oferent zrealizował przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych Sali gimnastycznej firmą SOLGRUD oraz z projektantem Sali firmą Miastoprojekt - Bydgoszcz. Elementy stałe mocowane do konstrukcji budynku należy dostarczać lub dokonywać montażu od II kwartału 2009 systematycznie w zależności od zaawansowania prac budowlanych zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem z wykonawcą budowy. Pozostały sprzęt powinien być dostarczony zamawiającemu nie wcześniej niż w III kwartale roku 2009 w którym to okresie przewidziano termin płatności za całość usługi. Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej oraz konsultacji z wykonawcą robót budowlanych firma SOLGRUD celem ustalenia parametrów elementów mocujących przytwierdzanych bądź wmontowywanych do konstrukcji dachu, ścian i posadzek budynku. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakości dostarczonych materiałów - gwarancja 36 miesięcy. Wymagania dot. dostarczanego sprzętu: wydany wymagany prawem Certyfikat Zgodności z Normami Certyfikat Bezpieczeństwa B...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100646 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FHU Profi - Sport, ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 100646
Oferta z najniższą ceną: 100646 oferta z najwyższą ceną: 136000
Waluta: PLN.

drukuj ()

 • data: 30.03.2009

W chwili obecnej Powiat Wąbrzeski nie prowadzi przetargów.

Dotyczy:
postępowania na dostawę i montaż sprzętu sportowego będącego wyposażeniem  sali gimnastycznej inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie „

Powiat Wąbrzeski  po uzgodnieniu z projektantem zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z dnia 23 wrzesień 2008 r. Nr 171 poz. 1085 ze zm.),  uwzględniając zapytania oferentów udziela odpowiedzi dokonując jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 zmiany SIWZ w tym zakresie.

 • data: 26.02.2009

Dostawa i montaż sprzętu sportowego będącego wyposażeniem sali gimnastycznej inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie


Numer ogłoszenia: 35342 - 2009; data zamieszczenia: 20.02.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski , ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu sportowego będącego wyposażeniem sali gimnastycznej inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż sprzętu sportowego będącego wyposażeniem sali gimnastycznej inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 a do SIWZ. 1. Koszykówka - boisko główne. 1Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym (składana w tył lub przód), certyfikat Polskiego Związku Koszykówki szt.2 2Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt.2 3Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej szt.2 4Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm szt.2 5Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi szt.2 6Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt.2 Elementy konstrukcji wraz z koszami należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 2. Koszykówka - 2 boiska treningowe. 1Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa szt.4 2Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt.4 3Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej szt.4 4Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm szt.4 5Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi szt.4 6Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt.4 Elementy konstrukcji wraz z koszami należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 3. Siatkówka - boisko główne. 1Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości kpl.1 2Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo szt.2 3Rama podłogowa z deklem szt2 4Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl1 5Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą szt.1 6Wieszak na siatkę szt.1 7Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania szt.1 Tuleje oraz sprzęt należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 4. Siatkówka - 3 boiska treningowe (poprzeczne). 1Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości kpl.2 2Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo szt.6 3Rama podłogowa z deklem szt6 4Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl2 5Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona taśmą szt.2 6Wieszak na siatkę szt.2 Tuleje oraz sprzęt należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 5. Tenis ziemny - boisko główne. 1Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki para1 2Tuleja słupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo szt.2 3Rama podłogowa z deklem szt2 4Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem szt.1 5Podpórki do gry singlowej para1 6. Badminton - 1 boisko. 1Stojak do badmintona przejezdny na kółkach z obciążnikiempara1 2Siatka do badmintona biała szt 1 7. Piłka ręczna - boisko główne. 1Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi, mocowane do posadzki na talerzykach, demontowalne para1 2Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, grubość splotu siatki 2-3,5 mm para 1 3Montaż bramek do piłki ręcznej na hali para1 8.Piłka nożna halowa - boisko główne. 1Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe, profil 80 x 80 mm, z łukami składanymi mocowane do posadzki na talerzykach para1 2Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m grubość splotu 3,5-4 mm para1 3Montaż bramek do piłki nożnej na hali para 1 9.Drabinki gimnastyczne 1Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna szt15 2Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) szt15 10. Piłkochwyty na ściany szczytowe. 1Siatka ochronna na ściany szczytowe o wymiarach 7 x 20 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały m2 280,0 2Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi) m2 280,0 11. Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet. 1Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm kpl 1 2Tuleja montażowa drążka gimnastycznego szt3 3Rama podłogowa z deklem szt3 4Montaż tulei drążka gimnastycznego szt.3 12. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuka (podział na 3 sektory). 1Kotara grodząca tkanina + siatka o wymiarach 7,5 x 20 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin m2 300 2Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara kpl2 3Elementy adaptacyjne do mocowania konstrukcji np.: między dźwigarami przy odleglości konstrukcji od dźwigara powyzej 1 m kpl2 4Moduł zdalnego sterowania silników wraz z pilotem i montażem 1 sztuka nz 1 silnik szt2 Elementy konstrukcji należy dostarczyć od dnia 15.03.2009 - zgodnie z wytycznymi wykonawcy budowy po uprzednim uzgodnieniu. 13. Tablica wyników sportowych profesjonalna - DTS 160 Profi 1Tablica wyników sportowych DTS 160 Profi, wymiary 220x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set połowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m Kpl1 2Montaż tablicy wyników kpl1 14. Wyposażenie szatni. 1Ławko-wieszak do szatni jednostronny, L=2 m - 10 sztuk m.b.20 15. Materace do ćwiczeń 1Materac gimnastyczny 200x120x120 cm szt.8 16. Skok w zwyż 1Materac gimnastyczny zeskokowy 300x200x50 szt.1 2Poprzeczka do skoku w zwyż - aluminiowa wraz ze stojakiem do skoku wzwyż (szkolnym) szt.1 17. Akcesoria magazynowe. 1Wózek na materace L=200 cm, B= 100 cm. Q max 250 kg. szt.1 2Regał magazynowy o wymiarach 200x100x40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty szt.1 3Wózek na piłki zamykany H=100cm, LiB=70 cm szt.3 18. Wyposażenie gimnastyczne. 1Ławeczki gimnastyczne - dł. 4m, nogi drewniane szt.8 2Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości - pokrycie skóra naturalna kpl2 3Odskocznia gimnastyczna treningowa szt.2 4Równoważnia gimnastyczna dł. 3m niska szt.1 5Stół do tenisa na kółkach Tajfun Hobby na kółkach rekreacyjny szt.6 6Stojak na Badminton przejezdny na kółkach z obciążnikiem para1 7Siatka do Badminton zielona lub czarna szt.1 8Zestaw szkolny do unihokeja: 12 kijów + 12 piłek + 2 bramki młodzieżowe kpl1 9Siedzisko z oparciem z tworzywa sztucznego wraz z montażem szt. 160 10Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem - pokrycie skóra naturalna szt.4 UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Oferent zrealizował przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych Sali gimnastycznej firmą SOLGRUD oraz z projektantem Sali firmą Miastoprojekt - Bydgoszcz. Elementy stałe mocowane do konstrukcji budynku należy dostarczać lub dokonywać montażu od II kwartału 2009 systematycznie w zależności od zaawansowania prac budowlanych zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem z wykonawcą budowy. Pozostały sprzęt powinien być dostarczony zamawiającemu nie wcześniej niż w III kwartale roku 2009 w którym to okresie przewidziano termin płatności za całość usługi. Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej oraz konsultacji z wykonawcą robót budowlanych firma SOLGRUD celem ustalenia parametrów elementów mocujących przytwierdzanych bądź wmontowywanych do konstrukcji dachu, ścian i posadzek budynku. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakości dostarczonych materiałów - gwarancja 36 miesięcy. Wymagania dot. dostarczanego sprzętu: wydany wymagany prawem Certyfikat Zgodności z Normami Certyfikat Bezpieczeństwa B.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający określa wadium na kwotę ogółem 2.000,00 PLN
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1.Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4.1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4.1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4.1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 4.1.4.nie podlegają wykluczeniu z Postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy). 4.2.Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 4.2.1.w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1, 4.2.2.w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.2. 4.2.3.w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1. i 4.1.4. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.3..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżej wymienione świadczenia i dokumenty: 5.1.W celu spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.1. SIWZ należy przedłożyć: 5.1.1.wykaz wykonanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wg załącznika nr 3 do SIWZ - wymagane udokumentowanie wykonania, co najmniej 2 dostaw. W przypadku realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego należy je ująć w wykazie; 5.1.2.dokumenty (min. 2 referencje) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 5.2.W celu spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.2. SIWZ należy przedłożyć: 5.2.1. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat z tytułu prowadzonej działalności lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wraz z decyzją właściwego organu - wg załącznika nr 5 do SIWZ; 5.2.2. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wraz z decyzją właściwego organu - wg załącznika nr 5 do SIWZ. 5.3.W celu spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.3. SIWZ należy przedłożyć: 5.3.1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.3.2.oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia - wg załącznika nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaję się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.6. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty, o których mowa w pkt 5.4. oraz 5.5., zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 5.7. Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę, wg wymogów zawartych w pkt 10 SIWZ..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pok 218..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2009 godzina 13:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, (sekretariat pok. 130)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

drukuj ()

 • data: 20.02.2009

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2010.07.23
Licznik odwiedzin: 10524

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.