Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 20.08.2017
Imieniny: Bernarda, Samuela, Bernardy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Ogłoszenia

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


Wąbrzeźno 17.02.2011

OGŁOSZENIE nr 9INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA D.S. BHP I P.POŻ. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE
Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4A ,

87 – 200 Wąbrzeźno


Stanowisko pracy:     specjalista d.s. bhp i p.poż.


Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na samodzielne stanowisko pracy specjalista d.s. bhp i p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wybrany został
P. Krzysztof Rudnicki zamieszkały w Wąbrzeźnie.


Uzasadnienie wyboru:  Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż wyżej wymieniona osoba posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.       

            Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

             Aldona Klimczak                       

Wąbrzeźno 10.02.2011

                                    OGŁOSZENIE nr 8   

                                               

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

W związku z ogłoszonym w dniu 25 stycznia 2011 roku naborem na samodzielne stanowisko pracy – specjalista do spraw bhp i poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

 

W wyniku wstępnej selekcji kandydatów przeprowadzonej przez komisję powołaną zarządzeniem nr 4/2011 z dnia 25.01.2011 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienione osoby spełniające wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lp.

       Imię i nazwisko kandydata

                 Miejsce zamieszkania

1.

Renata Jagodzińska

Wąbrzeźno

 

2.

Krzysztof Rudnicki

Wąbrzeźno

 

Jednocześnie informuję, iż kolejny etap naboru odbędzie się w terminie 16.02.2011 r o godz. 10 °° w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – gabinet Dyrektora.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

Aldona Klimczak

 

 

 

Wąbrzeźno 02.02.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIK SEKCJI TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE

 

Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4A ,

 

                                           87 – 200 Wąbrzeźno

Stanowisko pracy:           kierownik sekcji terapeutyczno - opiekuńczej

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownik sekcji terapeutyczno – opiekuńczej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wybrany został

 

P. Marcin Zakrzewski zamieszkały w Grudziądzu.

 Uzasadnienie wyboru:     Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż wyżej wymieniona osoba posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.       

 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

Aldona Klimczak                      

 

 

 

Wąbrzeźno 01.02.2011

                                       OGŁOSZENIE NR 7

                                        

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

W związku z ogłoszonym w dniu 4 stycznia 2011 roku oraz II terminem 18 stycznia 2011 roku naborem na stanowisko kierownik sekcji terapeutyczno – opiekuńczej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 

W wyniku wstępnej selekcji kandydatów przeprowadzonej przez komisję powołaną zarządzeniem nr 1/2011 z dnia 04.01.2011 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się niżej wymieniona osoba spełniające wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lp.

       Imię i nazwisko kandydata

                 Miejsce zamieszkania

1.

Marcin Zakrzewski

Grudziądz

Jednocześnie informuję, iż kolejny etap naboru odbędzie się w terminie 02.02.2011 r o godz. 10 °° w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – gabinet Dyrektora.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

 

Aldona Klimczak

 

 

 

 

 

 

                                     OGŁOSZENIE NR  6                                                            
                                                                                          Wąbrzeźno 2011.01.25


Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
             ul. Pod Młynik 4A
             87 – 200 Wąbrzeźno
Tel. 056 6880371fax 056 6880370

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĄBRZEŹNIE


OGŁASZA NABÓR

NA SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DO SPRAW BHP I P.POŻ. – wymiar czasu pracy ¼ etatu

1. Wymagania niezbędne

-  kandydat powinien spełnić następujące wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21   
   listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458):
• jest obywatelem polskim,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
• staż pracy – ogółem 5 lat,
• nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią,
• bardzo dobra znajomość przepisów BHP i p. poż.,
• znajomość obsługi komputera /Windows, pakiet Office, Internet/.
2.Wymagania dodatkowe:
• samodzielność i dobra organizacja pracy,
• komunikatywność, dyskrecja, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy,  
• predyspozycje związane z procesem efektywnego komunikowania się i wzajemnego
oddziaływania w relacjach ze stronami, przełożonymi lub współpracownikami,
• dyspozycyjność
• odpowiedzialność


3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku

1) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
2) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo  jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
5) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
6) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
7) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
14) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
15) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
16) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach;
17) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
18) uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
19) prowadzenie szkoleń z zakresu BHP,
20) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
21) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
   a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
   b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;
22) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonego;
23) odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i sprzęty.

4.Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny,
b) życiorys( CV) ,
c) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
   zawodowe, staż pracy,
c) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2 oraz    
   ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych    
   (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
   - oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym
     stanowisku pracy,
   - oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z
     oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych.

5.Miejsce składania dokumentów:

Pokój  pracowników socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 a, 87 – 200 Wąbrzeźno.
Każdorazowo należy umieścić dopisek: ,,Dotyczy naboru na stanowisko – specjalista d.s bhp i p.poż.

Termin składnia dokumentów: od 25.01.2011. do 04.02.2011 do godz. 15.00.
W przypadku dokumentów wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.  
Aplikacje, które wpłyną do DPS w Wąbrzeźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

                                                                                             Dyrektor 
                                                                                       Aldona Klimczak

                                                                                              

                                                                                                                Wąbrzeźno 19.01.2011

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY SZEFA KUCHNI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE

Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4A ,

                                                             87 – 200 Wąbrzeźno

Stanowisko pracy:           szef kuchni

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko szefa kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wybrana została p. Dorota Szwiec zamieszkała w Wąbrzeźnie.

 

 

Uzasadnienie wyboru:     Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełniła wszystkie  wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż wyżej wymieniona osoba posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.       

 

 

                                                      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

                                                                                           Aldona Klimczak

                                                                    

                       

 

 

 

 

 

 


Wąbrzeźno 18.01.2011
                                OGŁOSZENIE5
DOTYCZĄCE NABORU NA
STANOWISKO PRACY – KIEROWNIK SEKCJI TEARPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ


W związku z
ogłoszonym w dniu 4 stycznia 2011 roku naborem na stanowisko
kierownika sekcji terapeutyczno – opiekuńczej w Domu Pomocy
Społecznej w Wąbrzeźnie, informuję iż wpłynęły 2 oferty.
Jedna z ofert została złożona po terminie.


W wyniku wstępnej
selekcji kandydatów przeprowadzonej przez komisję powołaną
zarządzeniem nr 1/2011 z dnia 04.01.2011 roku Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Wąbrzeźnie do następnego etapu rekrutacji nie
zakwalifikowała się żadna osoba, ponieważ nie spełniła wymagań
formalnych określonych w ogłoszeniu.


W związku z
powyższym zgodnie z zapisem Rozdziału V pkt. 5 Regulaminu naboru na
wolne stanowiska pracy w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
ogłaszam kolejny termin składania dokumentów w terminie od
18.01.2011 do 28.01.2011 roku włącznie.


Przewodniczący komisji rekrutacyjnejAldona Klimczak

drukuj ()

                            
OGŁOSZENIE4
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
W związku z ogłoszonym
w dniu 4 stycznia 2011 roku naborem na stanowisko szefa kuchni w Domu
Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

W wyniku wstępnej selekcji
kandydatów przeprowadzonej przez komisję powołaną zarządzeniem
nr 2/2011 z dnia 04.01.2011 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w
Wąbrzeźnie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się
niżej wymieniona osoba spełniające wymagania formalne określone w
ogłoszeniu.Lp.Imię i nazwisko kandydataMiejsce zamieszkania1.Dorota SzwiecWąbrzeźnoJednocześnie informuję, iż
kolejny etap naboru odbędzie się w terminie 19.01.2011 r o godz. 10
°° w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – gabinet
Dyrektora.
Przewodniczący
komisji rekrutacyjnej

Aldona
Klimczak
drukuj ()

OGŁOSZENIE NR 3

                                                  Wąbrzeźno 2011.01.04


Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
             ul. Pod Młynik 4A
             87 – 200 Wąbrzeźno
Tel. 056 6880371fax 056 6880370

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĄBRZEŹNIE


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

SZEF KUCHNI

1. Wymagania niezbędne

-  kandydat powinien spełnić następujące wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21   
   listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458):
• jest obywatelem polskim,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
 określonym stanowisku – wykształcenie średnie gastronomiczne, minimum 4 letni staż pracy.    

2.Wymagania dodatkowe:

- znajomość zasad HACCP, GHP i GMP,
- znajomość komputera (Microsoft Word, Exel, Internet),
- znajomość przepisów z zakresu właściwego procesu technologicznego, BHP i P.POŻ oraz
   przepisów dotyczących wymogów san – hig przy sporządzaniu posiłków,
 - podstawowa znajomość zasad racjonalnego żywienia,
- zdyscyplinowanie,
- odpowiedzialność,
- zdolności w zakresie twórczego myślenia i podejmowania decyzji,
- predyspozycje związane z procesem efektywnego komunikowania się i wzajemnego
  oddziaływania w relacjach ze stronami, przełożonymi lub współpracownikami.


3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku

-  przygotowywanie posiłków zgodnie z procesem technologicznym,
-  udział w przygotowywaniu jadłospisów,
-  dbanie o czystość pomieszczeń i urządzeń,
- odpowiedzialność za prawidłowe pobranie, oznaczenie i przechowywanie prób
   żywnościowych,
- przygotowywanie posiłków ze wszystkich produktów wydanych z magazynu,
- przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami technologii gastronomicznej, gramaturą i
   zasadami zdrowego żywienia,
- przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż. oraz dyscypliny pracy,
- zachowanie zasad higieny przy sporządzeniu i wydawaniu posiłków oraz higieny i estetyki
  osobistej,
- dbałość o powierzony sprzęt kuchenny oraz prawidłową obsługę i konserwację tego sprzętu
  zgodnie z instrukcją obsługi,
- odpowiedzialność przed organami kontrolującymi, uczestniczenie w trakcie kontroli,
- zastępstwo kierownika kuchni, magazyniera, pracowników podległych,
- przygotowanie projektów dokumentacji i wdrażanie systemów związanych z HACCP, 
  GMP, GHP,
- wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych,
- odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzi i sprzęty.    
  
4.Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,


5.Miejsce składania dokumentów:

Pokój  pracowników socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 a, 87 – 200 Wąbrzeźno.
Każdorazowo należy umieścić dopisek: ,,Dotyczy naboru na stanowisko - szef kuchni ”

Termin składnia dokumentów: od 04.01.2011 r. do 14.01.2011 do godz. 15:00.
W przypadku dokumentów wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.  
Aplikacje, które wpłyną do DPS w Wąbrzeźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.wabrzezno.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).


Dyrektor

Aldona Klimczak

                                     Ogłoszenie nr 2

 

                              Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

                                ul. Pod Młynik 4a                    87 – 200 Wąbrzeźno

                           ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy

kierownika sekcji terapeutyczno-opiekuńczej w pełnym wymiarze czasu pracy.

 
Wymagania niezbędne:

• kandydat jest obywatelem polskim,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
 publicznych,
• nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwo ścigane z
 oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
 szkolnictwie wyższym: pedagogiczne-specjalność pedagogika specjalna, praca
 socjalna, psychologia, socjologia, nauki społeczne,
• staż pracy – ogółem – 5 lat,
• ogólna znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem struktury
 pomocy społecznej,
• umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowań : pakietu OFFICE Internetu

 
Wymagania dodatkowe

• umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
• umiejętność prawidłowej organizacji pracy w środowisku pomocy społecznej
• znajomość przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP

 W szczególności do obowiązków Kierownika sekcji
Terapeutyczno- Opiekuńczej należy :


1. odpowiedzialność przed kierownikiem działu organizacyjno - terapeutyczno-
    opiekuńczego za prawidłową działalność  sekcji terapeutyczno-opiekuńczej,

2. czuwanie nad czystością osobistą mieszkańców, należytym stanem
 sanitarno-higienicznym pomieszczeń mieszkalnych mieszkańców oraz pomieszczeń sanitarnych i socjalnych,

3. organizowanie dokształcania podległego personelu w oparciu o
      czasopisma i wydawnictwa fachowe,

4. uzgadnianie z kierownikiem zmian pracy/dyżurów/ podległego personelu,

5. układanie grafiku dyżurów zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na każdy miesiąc

6. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników,

7. sporządzanie i przekazywanie do Działu Księgowości list przepracowanych dyżurów nocnych pielęgniarek,
 opiekunek, pokojowych zespołów do 10 –tego, każdego miesiąca.
 
8. ocena pracy podległego personelu,

9. sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych ,

10. ustalanie zastępstw w czasie urlopów podległego personelu,

11. kontrolowanie obecności w pracy,

12. przedstawianie kierownikowi działu  opinii o podległych pracownikach oraz
      wniosków o przyznanie nagrody, odznaczanie, awanse, bądź ukaranie,

13. zgłaszanie kierownikowi u wniosków o przesunięciu do pracy lżejszej, pracownic   
      ciężarnych,

14. nadzór nad noszeniem w godzinach pracy przez personel odpowiedniej odzieży    
      ochronnej i roboczej,

15. nadzór nad systematyczną zmianą bielizny pościelowej, bielizny osobistej u 
      mieszkańców oraz obrusów i serwet w pokojach mieszkalnych, jadalni, pokojach 
      dziennych i korytarzach,

16. dokonywanie komisyjnych przeglądów sanitarnych pokoi mieszkalnych mieszkańców w celu usunięcia zbędnych przedmiotów i rzeczy,

17. nadzór nad właściwą pielęgnacją mieszkańców zwłaszcza chorych pod względem 
       wykonywania zabiegów zleconych przez lekarza oraz pielęgniarki pod względem 
       higieniczno-sanitarnym zaspokojenia potrzeb żywienia i załatwiania potrzeb     
       fizjologicznych,

18. dopilnowanie zasad kultury życia codziennego, kształtowanie zasad współżycia,    
       dobrych stosunków międzyludzkich, a zwłaszcza właściwego odnoszenia się do     
       mieszkańców,

19. branie udziału w kolektywnym opracowaniu jadłospisów dekadowych celem    
 zapewnienia mieszkańcom właściwego wyżywienia zgodnie z przyjętymi zasadami i  
       normami żywienia ludzi starszych zwłaszcza stosowania posiłków dietetycznych,

20. dokonywanie wyrywkowych kontroli zużycia środków czystościowych w zespołach,    
       rozchodu materiałów opatrunkowych oraz prowadzenia bieżącej dokumentacji tych 
       materiałów,

21. sporządzanie planu szkoleń wewnętrznych Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego,

22. organizowanie systematycznych spotkań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego 
        celem omówienia planów adaptacyjnych : Indywidualne Plany Wspierania 
        Mieszkańców,

23. czytanie i podpisywanie raportów z dyżurów,

24. dokonywanie dorywczych kontroli pracy podległego personelu w czasie
     popołudniowej zmiany oraz w niedziele i święta,

25. przygotowywanie miesięcznych harmonogramów wyjazdów na konsultacje 
     specjalistyczne, wyjazdy terapeutyczne, rehabilitacyjne, itp., 

26. zgłaszanie do pracowników socjalnych nieobecności mieszkańców np.
     szpital, urlop,

27. sprawowanie nadzoru nad badaniami sanitarno-epidemiologicznymi personelu
     podległego ( 1x w roku książeczka zdrowia - personel w kontakcie z      
     żywnością).

28. pisanie zakresów obowiązków służbowych dla nowo przyjętych pracowników,

29. uczestnictwo w czasie kontroli jednostek nadrzędnych np. Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, MOPR, Sanepid, Sąd itd.

30. współpraca z pracownikami w innych Działach DPS,

31. prowadzenie korespondencji służbowej,

32. przyjmowanie interesantów oraz grup praktykantów ze Szkół, Uczelni.

33. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

34. zawiadamianie kierownika działu o dostrzeżonych brakach, usterkach i           
       niedociągnięciach w zakresie prawidłowego funkcjonowania Domu .

35. prowadzenie działalności korekcyjno- wyrównawczej i psychologicznej na rzecz
       mieszkańców Domu. 

36. przygotowywanie sprawozdań
 


Wymagane dokumenty :

a) list motywacyjny,

b) życiorys( CV) ,

c) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
    zawodowe, staż pracy,

d) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2 oraz    
   ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych    
   (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
   - oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym
     stanowisku pracy,
   - oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z
     oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w pokoju pracowników socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie,  ul. Pod Młynik 4a:

„ Dotyczy naboru na stanowisko”  - kierownika sekcji terapeutyczno-opiekuńczej”  do godzin 15.00, w terminie od dnia 04.01.2011 do dnia 14.01.2011 roku włącznie.

 Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie stanowi znajduje się do wglądu w siedzibie księgowości – budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, pok. 217.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.wabrzezno.pl) oraz  na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  ul. Pod Młynik 4a .

 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, życiorys ( CV), powinny być
opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).  

 
Dyrektor
Aldona Klimczak

                                                                                       Wąbrzeźno  29.07.2010

                                                  OGŁOSZENIE  nr 1

    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zatrudni  pracownika na stanowisko opiekuna kwalifikowanego domu pomocy społecznej, który spełnia wszystkie podstawowe wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 398)  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – tzn. uzyskany dyplom w zawodzie. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Oferty należy składać w biurze administracji Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – pok. 217.

W przypadku wątpliwości osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu (056) 471 99 62.   

Aldona Klimczak - Dyrektor

                                                     

 

 

 

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2011.02.17
Licznik odwiedzin: 7584

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.