Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Statut DPS

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

UCHWAŁA NRXL/183/10

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 09 listopada 2010 r.

 

            w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/30/99 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie i Domu Pomocy Społecznej w Książkach w Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z działem w Książkach i nadania Domowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Statutu, zmienionym uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXIII/121/2001 z dnia 28 marca 2001 r. i Nr XXVI/117/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)        w § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia,      

  intymności, niezależności, rozwoju osobowości oraz umożliwienie aktywnej integracji ze   

  środowiskiem lokalnym”;

2)    w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

       „Dyrektor kieruje Domem przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych i   

       samodzielnych stanowisk pracy”;

3)        § 8 otrzymuje brzmienie:

 „W Domu tworzy się następujące komórki organizacyjne:

   1) Dział Organizacyjno – Terapeutyczno – Opiekuńczy:

a)      sekcja terapeutyczno – opiekuńcza,

b)      kuchnia;

2)  Dział Finansowo – Księgowy;

3)  Samodzielne stanowiska pracy:

a)  samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i zamówień publicznych,

b)  samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i p. poż.”;

4)  uchyla się § 9 - 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                              Uzasadnienie

 

Zgodnie z wytycznymi ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221 poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 229) a także w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do 31.12.2010 r. zobowiązany jest do osiągnięcia pełnej standaryzacji.

W związku z powyższym w celu dostosowania struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do obowiązujących przepisów i uzyskania pozwolenia Wojewody na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały .

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/30/99

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17.05.1999r.

                                                            

                                                            

STATUT

Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

z Działem w Książkach

§ 1.

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej  w Wąbrzeźnie, zwanego dalej "Domem", jest miasto Wąbrzeźno, a obszar jego działania stanowi Powiat Wąbrzeski.

 

§ 2.

1.         Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3.

1.         Dom jest Domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych.

2.         Dom prowadzi Dział dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z siedzibą w Książkach.

§ 4.

1.Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom Domu warunków    bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i w miarę możliwości  ich samodzielności.

2.Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

 1) w zakresie usług bytowych zapewniając:

         a)  miejsce zamieszkania o odpowiedniej powierzchni, wyposażone w   

              niezbędne meble i sprzęty, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej     

              niż raz dziennie,

         b) wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych

             z dostępnością podstawowych produktów żywnościowych przez całą   

             dobę i możliwością wyboru zestawu posiłków, otrzymania posiłku 

             dodatkowego i dietetycznego oraz spożywania posiłków w pokoju  

             mieszkalnym,

          c) odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku, 

              utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby,

          d) osobiste środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty do  

               higieny osobistej otrzymywane bądź wymieniane w miarę potrzeby;

            2) opiekuńcze, polegające na:

            a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

            b) podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców,

            c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych   mieszkańców;

3)  wspomagające, polegające na:

    a) organizacji terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej lub w  

         pracowniach terapii,

                                b)  możliwości korzystania przez mieszkańców z biblioteki oraz prasy        

                                    codziennej,

                                c) organizacji przez Dom świąt, uroczystości okazjonalnych oraz  

                                    umożliwieniu udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,

  d) możliwości kontaktu z kapłanem i udziale w praktykach religijnych    

 zgodnie z wyznaniem mieszkańca,

            e) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

            f) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z  

                rodziną i środowiskiem,

            g) wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,

            h) pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej 

                 charakter terapeutyczny,

i)    działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę    

    jego możliwości.

3.   Zakres usług, o których mowa w ust. 2, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca Domu.

4.   Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

5.   W Domu mogą być udzielane mieszkańcom świadczenia zdrowotne nie przewidziane w niniejszym statucie, jeżeli wymagają tego potrzeby zdrowotne mieszkańców i pozwalają na to warunki Domu.

6.   Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

7.    Dom może odpłatnie świadczyć usługi dla mieszkańców Powiatu           Wąbrzeskiego w zakresie opieki pielęgniarskiej, fizykoterapii, wyżywienia itp.

§ 5.

Mieszkaniec Domu ma prawo do :

1)  korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom i uzyskiwania pełnej          

    informacji o tych usługach;

2) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb;

3) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby;

4) godnego traktowania;

5) uzyskiwania pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej w przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego należytą dbałość o własne interesy;

6) zgłaszania skarg i wniosków do kierownictwa Domu i organów samorządu  

    mieszkańców;

7) uczestnictwa w wyborach do samorządu mieszkańców i w pracach tego  

    samorządu;

8) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz doświadczania z ich 

    strony opieki i pielęgnacji;

9) uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady  

      współżycia mieszkańców;

10) przebywania poza Domem i nieobecności w Domu, po uprzednim  

      zawiadomieniu kierownictwa Domu, a w szczególnych przypadkach po   

      uzyskaniu zgody lekarza lub sądu opiekuńczego;

§ 6.

1. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest przede wszystkim:

1)  dbałość, na miarę swoich możliwości, o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i w swoim pomieszczeniu;

2)  przestrzeganie norm i zasad współżycia w Domu zgodnie z postanowieniami regulaminów przyjętych w Domu;

3)  dbałość o mienie Domu;

4)  współdziałanie z pracownikami Domu w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb;

5)  przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz należytego jego funkcjonowania;

6)  ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z treścią decyzji o skierowaniu do Domu;

2.   Obowiązki mieszkańców Domu nie mogą być nadmierne w stosunku do ich  

    możliwości.

§ 7.

1.   Domem kieruje, odpowiedzialny za jego działalność  Dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Powiatu Wąbrzeskiego.

2.   Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:

1)  Głównego Księgowego;

2)  Kierowników Działów.

3.   Dyrektor zobowiązany  jest w szczególności do:

1)  tworzenia warunków do realizacji zadań Domu;

2)  zagwarantowania mieszkańcom Domu przestrzegania ich praw osobistych;

3)  kształtowania właściwego stosunku pracowników Domu do jego mieszkańców;

4)  zapoznania mieszkańców i pracowników Domu z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminami  obowiązującymi w Domu;

5)  informowania mieszkańców o możliwości złożenia do depozytu rzeczy wartościowych oraz prowadzenie rejestru depozytów;

6)  uzyskania od osób, u których nowo przybyły mieszkaniec Domu ostatnio przebywał, wszelkich informacji dotyczących potrzeb, zachowań, postaw i nawyków oraz innych wiadomości o ważnych okolicznościach związanych z jego osobą;

7)  utrzymywania korespondencyjnego lub osobistego kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu, a w przypadku braku rodziny - z innymi osobami interesującymi się mieszkańcem; kontakt ten powinien polegać na bieżącym informowaniu o ważnych faktach dotyczących zmian w stanie zdrowia, skierowaniu do szpitala lub sanatorium, czy też zamiarze przeniesienia do innego domu pomocy społecznej;

8)  utrzymywania stałego kontaktu z sądem opiekuńczym oraz opiekunami prawnymi i kuratorami częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu;

9)  zapewnienia warunków do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu zgodnie z jego wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.

§ 8.

W Domu tworzy się następujące Działy:  

1)  Dział medyczno-opiekuńczo-terapeutyczny,

2)  Dział administracyjno-gospodarczy,

3)  Dział finansowo-księgowy,

4)  Dział w Książkach.

§ 9.

1.Do zakresu działania Działu medyczno-opiekuńczo-terapeutycznego należy przede wszystkim : 

1)  Umożliwienie mieszkańcom korzystania z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji,  

2)  udzielanie mieszkańcom Domu  opieki i pomocy w wykonywaniu przez nich podstawowych  czynności życiowych,

3)  prowadzenie terapii zajęciowej,

4)  prowadzenie psychoterapii i socjoterapii,

5)  opracowywanie indywidualnych planów opieki dla mieszkańców oraz ich realizacja (plany te, jeżeli jest to możliwe winny być uzgadniane z mieszkańcami),

6)  prowadzenie pracy wychowawczej w stosunku do mieszkańców Domu,

7)  organizowanie mieszkańcom dostępu do oświaty i kultury, ułatwianie mieszkańcom kontaktów z rodziną oraz rozwijanie  stosunków ze środowiskiem lokalnym,

8)  prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańców,

9)  prowadzenie akt osobowych mieszkańców,

10) dbanie o czystość i stan sanitarny Domu i jego urządzeń oraz nadzór nad tym stanem.

 

§ 10.

1.  Do zakresu działania Działu Administracyjno-Gospodarczego należy przede wszystkim:

1)organizacja Domu i organizacyjne zabezpieczenie jego zadań,

2)  prowadzenie spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw-pożarowej;

3)  obsługa prawna Domu;

4)  utrzymanie obiektów i urządzeń Domu w należytym stanie technicznym i stałej sprawności;

5)  prowadzenie prawidłowej gospodarki materiałowej;    

6)  zaopatrzenie Domu w środki niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania;

7)  prowadzenie gospodarki żywnościowej.

                                                             § 11.

1.       Do zakresu działania Działu finansowo-Księgowego należą przede wszystkim:

 

1)  prowadzenie spraw z zakresu finansów i budżetu Domu;

2)  nadzór nad prawidłową gospodarką materiałową;

3)  obsługa finansowo-księgowa Domu,

4)  prowadzenie ewidencji sum depozytowych. 

  

§ 12.

 Dział w Książkach realizuje zadania i cele Domu określone niniejszym statutem z

 uwzględnieniem stanu zdrowia jego mieszkańców.

 

§ 13.

                                                       

1.  Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony

przez Zarząd Powiatu Wąbrzeskiego.

 

2.  Dom Stosuje odpowiednią instrukcję kancelaryjną obowiązującą organy Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2010.12.09
Licznik odwiedzin: 3237

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.