Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Oferta inwestycyjna

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Oferta inwestycyjna

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 10127 położonych w mieście Wąbrzeźno, obręb I przy ulicy  przy ul. Królowej Jadwigi 5, obejmujących działki oznaczone geodezyjnie numerami:

·        działka 635/2 o powierzchni 0,0157 ha

·        działka 635/3 o powierzchni 0,0171 ha

·        działka 635/4 o powierzchni 0,0168 ha

·        działka 635/5 o powierzchni 0,0175 ha

·        działka 635/7 o powierzchni 0,1819 ha

    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyżej wymieniona nieruchomość oznaczona jest symbolem terenowym A - 3 UO o funkcji podstawowej:

1        usługi oświaty ze szczególnym uwzględnieniem żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad – podstawowych,

2        w wypadku likwidacji usług oświaty funkcja podstawowa może być zastąpiona inną funkcją z zakresu usług nieuciążliwych dla usług użyteczności publicznej.

2. Przedmiot oferty nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

3        Cena  nieruchomości wynosi (według wycen z lipca 2004 roku):

-  dla działki 635/2 wynosi   9 577,00 zł (słownie :  dziewięćtysięcypięćsetsiedemdziesiąt siedem)      w tym 22 % VAT.

-  dla działki 635/3 wynosi 10 431,00 zł (słownie :  dziesięćtysięcyczterystatrzydzieścijeden)      w tym 22 % VAT.

- dla działki 635/4 wynosi 10 248,00  zł (słownie :  dziesięćtysięcydwieścieczterdzieściosiem )      w tym 22 % VAT.

- dla działki 635/5 wynosi 10 675,00  zł (słownie :  dziesięćtysięcysześćsetsiedemdziesiąt pięć )       w tym 22 % VAT.

- dla działki 635/7 wynosi 158600,00 zł (słownie : stopięćdziesiątosiemtysięcysześćset) - w tym 22 % VAT.

 

 

drukuj ()

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi  zmianami):
•Nr 73/1, pow. 0,0340 ha, położona w obrębie 1 miasta Wąbrzeźna przy ulicy Mickiewicza 15 a, KW Nr 32238;
•Nr 76/7, pow. 0,0180 ha, położona w obrębie 1 miasta Wąbrzeźna przy ulicy Mickiewicza15 a, KW Nr 32238;
Przedmiotem sprzedaży są działki oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna zatwierdzonego  uchwałą XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie  z dnia 24 czerwca 2004 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 96 ,poz. 1675 z dnia 6 września 2004 roku symbolem planistycznym „ A-22 M/U” :  funkcja podstawowa:
a)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b)zabudowa pensjonatowa,
c)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,
d)usługi nieuciążliwe;
Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Cena: 5847,46 złotych (według wyliczenia: 4797,00 zł + 22% VAT tj.  1055,34 zł =  5852,34 złotych plus koszty wykonania operatu szacunkowego tj. 414,80 złote – razem 6267,14 złote).
Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 367/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Nabywca cenę sprzedaży w kwocie : 6267,14  zł winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie : Bank Millennium Nr konta 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.
Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu,  informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

drukuj ()

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2007.01.02
Licznik odwiedzin: 5926

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.