Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 16.08.2017
Imieniny: Joachima, Rocha, Stefana

Wyszukiwarka

Grafika strony

Formy ochrony przyrody

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Swoisty system obszarów chronionych stanowią parki narodowe, rezerwaty przyrody , parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Pozostałymi formami ochrony przyrody są: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.
Prawne formy ochrony przyrody uzupełnione są także ochroną realizowaną w toku działalności gospodarczej. Do nich zalicza się: zabytkowe parki i ogrody ozdobne, parki miejskie i wiejskie, a także lasy.
Niektóre obszary chronione prawem krajowym mogą być również chronione prawem międzynarodowym, tj.: rezerwaty biosfery, obszary wodno – błotne konwencji RAMSAR, jak również obszary z listy światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.
Wyżej wymienione formy ochrony przyrody składają się na ochronę „in situ”, czyli ochronę ekosystemów i naturalnych siedlisk gatunków w ich naturalnym środowisku, która jest spełniona przez ochronę obszarową, gatunkową oraz indywidualną.

Pomniki przyrody to pojedyncze twory lub ich skupienia, które są chronione zarządzeniem wojewody ze względu na szczególne wartości naukowe, swoiste cechy krajobrazu, a także wartości historyczno – pamiątkowe i kulturowe. Pomnikami przyrody mogą być: pojedyncze drzewa, grupy drzew, głazy narzutowe, aleje, skałki, groty, jaskinie, źródła, wodospady.

Rezerwaty przyrody są to obszary o najwyższych wartościach różnorodności biologicznej. Obszar zostaje uznany za rezerwat zarządzeniem ministra ochrony Środowiska.

Obszary chronionego krajobrazu to wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o zróżnicowanych typach ekosystemów, chronione ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub ze względu na istniejące bądź odtwarzane korytarze ekologiczne.


Na terenie powiatu wąbrzeskiego, spośród form ochrony przyrody wyróżnia się: liczne pomniki przyrody (przedstawione w poniższej tabeli), jeden rezerwat przyrody, obszary chronionego krajobrazu oraz użytki ekologiczne.

Rezerwat przyrody „Wronie” znajduje się na obszarze gminy Wąbrzeźno. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 126). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny pomorskiej, przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka. W skład rezerwatu „Wronie” wchodzą oddziały leśne leśnictwa Wronie, Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, o łącznej powierzchni 68,74 ha.
Powierzchnia rezerwatu przyrody, jedynego na terenie powiatu wąbrzeskiego, wynosi 68,74 ha, co stanowi 0,14% powierzchni powiatu.

Obszary chronionego krajobrazu:
1. Obszar kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” znajduje się w centralnej części Pojezierza Chełmińskiego i chroni największy na tym terenie kompleks torfowiskowy ze zbiorowiskami roślinnymi i szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, największe na terenie Pojezierza Chełmińskiego jezioro Wieczno o dobrej jakości wody, użytkowane rekreacyjnie i będące jednocześnie miejscem lęgowym ptactwa oraz kompleks leśny z rezerwatem przyrody „Wronie”. Powierzchnia obszaru wynosi 10.645,0 ha (części gmin: Dębowa Łąka, Płużnica i Wąbrzeźno).

2. „Obszar strefy krawędziowej doliny Wisły” o powierzchni 514,0 ha na terenie gminy Płużnica chroni wysoką, stromą i malownicza strefę krawędziową Doliny Dolnej Wisły wraz z terenami przyległymi.

3. „Obszar doliny Drwęcy” na terenie gminy Dębowa Łąka o powierzchni 65,0 ha chroni malowniczy krajobraz klasycznie wykształconej pradoliny Drwęcy z kompleksami leśnymi i licznymi jeziorami.

Obszary chronionego krajobrazu zostały wyznaczone Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego z dnia 21 grudnia 1992 r., Nr 27, poz. 178 z późn. zm.).

Łączna powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu na terenie powiatu wąbrzeskiego wynosi 11.224 ha, co stanowi 22,4% ogólnej powierzchni powiatu.


Użytki ekologiczne - na terenie powiatu znajduje się kilkadziesiąt takich form ochrony przyrody, w większości są to śródleśne bagna, mokradła i podmokłości. Wszystkie leżą na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe.
W stosunku do tych obiektów wprowadzono następujące zakazy:
- zmiany stosunków wodnych, wydobywania surowców mineralnych i torfu, zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, z wyjątkiem owoców i grzybów, stosowania środków chemicznych itp.


Parki podworskie - Na terenie powiatu znajduje się łącznie 41 parków podworskich, najwięcej (20 obiektów) na terenie gminy Wąbrzeźno. Na szczególną uwagę, ze względu na znaczną powierzchnię lub wyjątkowo cenny drzewostan, zasługują parki w Dębowej Łące i Niedźwiedziu (gm. Dębowa Łąka), Zaskoczu (gm. Książki), Józefkowie (gm. Płużnica) oraz Ryńsku, Wałyczu i Wroniu (gm. Wąbrzeźno). Wymienić także należy park miejski w Wąbrzeźnie – Góra Zamkowa, o powierzchni około 3,6 ha, który rozciąga się na malowniczo ukształtowanym terenie w pobliżu Jeziora Zamkowego. W parku, poza cennym drzewostanem, na uwagę zasługują liczne aleje spacerowe, amfiteatr i ruiny zamku. Park jest miejscem rekreacji mieszkańców miasta.

Cześć parków jest wpisana do rejestru zabytków i są to obiekty chronione prawnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568). Oprócz znaczenia historycznego parki pełnią ważna funkcję ekologiczną, wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze krajobrazu rolniczego na obszarach wiejskich.

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2005.09.20
Licznik odwiedzin: 7845

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.