Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Rodzaje instalacji, z których emisja nia wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
1. RODZAJE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA
(nie dot. osób fizycznych - patrz informacje dodatkowe)
2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. Podstawa prawna:
ˇ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)

ˇ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140, poz. 1585).
4. Wymagane dokumenty: zgłoszenie instalacji zgodnie z art. 152 157 ustawy Prawo ochrony środowiska.
studium ochrony powietrza lub wyniki pomiarów emisji.

5. Opłaty:
ˇ dowód wpłaty na kwotę 120,00 zł za decyzję na konto na konto Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie BS Chełmno Nr 40 9486 0005 0030 1585 2006 0003). Podstawa prawna Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635).

6. Termin załatwienia sprawy:
ˇ Jeżeli Starosta w ciągu miesiąca nie wyrazi sprzeciwu można przystąpić do eksploatacji instalacji.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 688-24-51 w. 163 pokój nr 126
8. Tryb odwoławczy: brak
9. Dodatkowe informacje:
ˇ Osoby fizyczne zgłaszają instalacje wójtowi, burmistrzowi, lub prezydentowi miasta.

Info
ˇ Instalacje, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia:
INSTALACJE, KTÓRYCH EKSPLOATACJA NIE WYMAGA POZWOLENIA:
I. W zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza instalacje:
1) z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,
2) wentylacji grawitacyjnych,
3) energetycznych:
a) opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,
b) opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,
c) opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,
4) innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym,
5) do przetaczania paliw płynnych,
6) do suszenia zboża,
7) w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartości cząstek stałych,
8) stosowanych w gastronomii,
9) w oczyszczalniach ścieków,
10) w zbiornikach bezodpływowych kanalizacji lokalnej,
11) w przechowalniach owoców i warzyw.
12) stosowanych w hutach szkła - o wydajności mniejszej niż 1 tona na dobę,
13) stosowanych w fermach hodowlanych, z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1,
14) do suszenia, brykietowania i mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 ton surowca na godzinę,
15) stosowanych w młynach spożywczych,
16) do produkcji wapna palonego - przy wydajności mniejszej niż 10 ton na dobę.

II. W zakresie emisji hałasu:
Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagane, gdy hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów lub z działalnością osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą.

III. W zakresie emisji pól elektromagnetycznych:

Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych nie jest wymagane dla:
1) linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym mniejszym niż 110 kV,
2) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest mniejsza niż 15 W, oraz emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach mniejszych niż 0,03 MHz

Instalacje, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia:
RODZAJE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA
Instalacje niewymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

1. energetyczne:
- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy od 0,5 MWt do 5 MWt,
- opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy od 1 MWt do 10 MWt,
- opalane paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy od 1 MWt do 15 MWt

2. inne niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy od 0,5 MWt do 1 MWt, opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym

3. do przetaczania paliw płynnych

4. stosowane do suszenia zboża, o wydajności większej niż 30 Mg na godzinę

5. w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartości cząstek stałych

6. stosowane w gastronomii, przystosowanej do obsługi więcej niż 500 osób na dobę

7. w przechowalniach owoców i warzyw, przystosowanych do jednoczesnego przechowywania owoców lub warzyw w ilości większej niż 50 Mg

8. stosowane w hutach szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę

9. stosowane w fermach hodowlanych, zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane

10. do suszenia, brykietowania i mielenia węgla o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę

11. stosowane w młynach spożywczych

12. do produkcji wapna palonego o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę

Instalacje nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:

1. oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód . akapit: 115

9. Dodatkowe informacje:
ˇ Osoby fizyczne zgłaszają instalacje wójtowi, burmistrzowi, lub prezydentowi miasta. akapit: 116

Info

ˇ Instalacje, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia:

INSTALACJE, KTÓRYCH EKSPLOATACJA NIE WYMAGA POZWOLENIA:
I. W zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza instalacje:
1) z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,
2) wentylacji grawitacyjnych,
3) energetycznych:
a) opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,
b) opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,
c) opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,
4) innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym,
5) do przetaczania paliw płynnych,
6) do suszenia zboża,
7) w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartości cząstek stałych,
8) stosowanych w gastronomii,
9) w oczyszczalniach ścieków,
10) w zbiornikach bezodpływowych kanalizacji lokalnej,
11) w przechowalniach owoców i warzyw.
12) stosowanych w hutach szkła - o wydajności mniejszej niż 1 tona na dobę,
13) stosowanych w fermach hodowlanych, z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1,
14) do suszenia, brykietowania i mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 ton surowca na godzinę,
15) stosowanych w młynach spożywczych,
16) do produkcji wapna palonego - przy wydajności mniejszej niż 10 ton na dobę. akapit: 117
Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2007.02.15
Licznik odwiedzin: 6761

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.