Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 20.08.2017
Imieniny: Bernarda, Samuela, Bernardy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Kierownik Wydziału: mgr Violetta Frączek
tel. 56-688-24-51 w. 138
Fax : (56) 688-27-59
pokój 113; I piętro

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - zadania

Zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochroną zdrowia.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I W zakresie oświaty:

1.Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , w tym z oddziałami integracyjnymi oraz placówek oświatowo-wychowawczych , placówek pracy pozaszkolnej, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ośrodków szkolno - wychowawczych.
2.Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach.
3.Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu.
4.Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
5.Powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki.
6.Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki oraz spraw związanych z odwołaniem nauczyciela ze stanowiska kierowniczego.
7.Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.
8.Opiniowanie powierzania lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego.
9.Przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu, ustalenie regulaminu działania rady oświatowej.
10.Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
11.Opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub fizyczną.
12. Określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych.
13. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
14. Możliwość wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.
15. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem ( i cofaniem ) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
16. Przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
17. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem kompetencji w zakresie
prowadzenia szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych.
18. Przygotowanie projektu oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko dyrektora w zakresie i trybie określonym obowiązującymi przepisami.
19. Ustalanie w porozumieniu z dyrektorami szkół – po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty i powiatowej rady zatrudnienia profili i zawodów, w których kształci szkoła.
20. Nadzór nad realizacją porozumień dotyczących dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ośrodkach dokształcania zawodowego.
21. Zapewnienie dziecku – na wniosek rodziców ( opiekunów) odpowiedniej formy kształcenia specjalnego.
22. Wydawanie skierowań do SOSzW w Dębowej Łące.
23. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
24. Wydawanie nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
25. Określenie w formie regulaminu wysokości:
- stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
26. Określenie po uzyskaniu opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalany plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 KN ( tj. pedagogów, psychologów)
27. Opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem uwag i wniosków dyrektorów szkół i placówek. Ustalenie corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznane będzie dofinansowanie.
28. Zaplanowanie i zabezpieczenie w budżecie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
29. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Sejmiku Uczniowskiego.

II W zakresie kultury:

1.Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury.
2.Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów.
3.Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku.
4.Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.
5.Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.
6.Ustanawianie społecznego opiekuna zabytków.
7.Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej.
8.Prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów.
9.Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną.
10.Ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
11.Określenie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród.
12.Określenie zasad i trybu przyznawania stypendiów.
13.Tworzenie powiatowych instytucji kultury.
14.Wydawanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określenie nazwy, siedziby, przedmiotu jej działania.
15.Nadawanie statutu instytucji kultury.
16.Prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
17.Prowadzenie spraw związanych z powołaniem i odwołaniem dyrektora powiatowej instytucji kultury.
18.Powierzenie zarządzania instytucji kultury osobie fizycznej lub prawnej na zasadzie kontraktu menedżerskiego.
19.Łączenie lub podział powiatowych instytucji kultury, prowadzenie spraw związanych z ich likwidacją.
20.Przekazywanie składników mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie fizycznej lub prawnej w celu prowadzenia działalności kulturalnej.
21.Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów, nadawaniem im statutów.
22.Powoływanie rady muzeum oraz powoływanie i odwoływanie jej członków.
23.Określenie zasad związanych z nabywaniem muzealiów oraz zasad postępowania z muzealiami w razie likwidacji muzeum.
24. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i tworzeniem powiatowych bibliotek publicznych.
25. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
26. Współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

III W zakresie sportu:

1.Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.
2.Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a)popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b)organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c)szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo rekreacyjnej.
3.Finansowanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym ze środków budżetu powiatu.
4.Przyznanie nagród i wyróżnień ze środków powiatu zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

IV W zakresie turystyki:

1. Współpraca ze stowarzyszeniami turystycznymi i agroturystycznymi.

V Z zakresu ochrony zdrowia:

1.Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru.
2.Określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz
wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej.
3.Organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem
oraz nawiązywanie stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii
komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie.
4.Przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej.
5.Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem ZOZ-u.
6.Przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji.
7.Wykonywanie zadań związanych z leczeniem przewlekle chorych na gruźlicę.
8. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego.
9.Wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
10.Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób
podlegających przymusowej hospitalizacji.
11.Przygotowywanie projektów decyzji o powoływaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii.
12.Opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok wyższym uczelniom medycznym.
13.Powoływanie z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego
przyczyn w razie braku lekarza.
14.Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
15.Wydawanie decyzji o skierowaniu osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ZOZ w Wąbrzeźnie.
16.Ustalanie godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
17.Prowadzenie obsługi administracyjnej Rady Społecznej ZOZ.
18.Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2014.12.31
Licznik odwiedzin: 5183

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.