Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 20.08.2017
Imieniny: Bernarda, Samuela, Bernardy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kierownik – mgr Karol Eichberger
pokój 126
Tel.: 688 – 24 – 51 w. 163
e–mail: wrs@wabrzezno.pl

1. Wydział Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, ochrony gruntów rolnych, gospodarowania odpadami, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, rybactwa śródlądowego, przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej, realizowanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, należy w szczególności:
1) ustalanie linii brzegowej wód, z wyjątkiem wód nie będących morskimi wodami wewnętrznymi wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, wód morza terytorialnego, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,
2) rozgraniczanie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów,
3) podział kosztów utrzymywania wód w przypadku, gdy zakłady przez wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania wód,
4) nakładanie na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody obowiązku zlikwidowania nieczynnych studni, ognisk zanieczyszczeń oraz obowiązkiem stosowania odpowiednich upraw rolnych lub leśnych,
5) ustanawianie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody oraz urządzeń pomiarowych państwowej służby hydrologicznej,
6) wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego oraz ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej,
7) ustalanie i podział kosztów rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych związanych z regulacją wód oraz kosztów ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód,
8) ustalanie szczegółowego zakresu i terminów wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
9) przygotowywanie opinii rady powiatu do studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzanej przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
10) nakładanie obowiązków usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
11) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
12) dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń ,
13) nakładanie na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązku wykonania ekspertyzy oraz opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą,
14) przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego,
15) wzywanie podmiotów korzystających z wód do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
16) wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części w przypadku nie usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,
17) zatwierdzanie statutu spółki wodnej,
18) włączanie zakładu do spółki wodnej,
19) występowanie do organów spółki wodnej o podwyższenie wysokości składek i podejmowanie decyzji o ich podwyższeniu, w przypadku gdy spółka wodna nie podjęła w tej sprawie uchwały,
20) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
21) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
22) stwierdzanie nieważności uchwał organów spółki wodnej sprzecznych z prawem lub statutem,
23) rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu,
24) ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej,
25) rozwiązanie spółki wodnej naruszającej prawo lub statut, a także w przypadku gdy walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu w miejsce zarządu komisarycznego,
26) wyznaczanie i ustalanie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej,
27) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,
28) ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu szkód określonych w ustawie - Prawo wodne,
29) współpraca przy udzielaniu pozwolenia zintegrowanego w zakresie, gospodarki wodnościekowej.
3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geologii, realizowanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
1) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przy wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3 i prowadzeniu działalności bez użycia materiałów wybuchowych,
2) prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie koncesji geologicznej, wygaśnięciu koncesji lub decyzji o odmowie udzielenia koncesji,
3) przeniesienie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie cofania koncesji geologicznych, przyjmowanie informacji o stanie rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki funduszu likwidacji zakładu górniczego,
5) wzywanie przedsiębiorców eksploatujących kopaliny do niezwłocznego usunięcia naruszeń warunków koncesji związanych z prowadzeniem działalności,
6) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji geologicznej,
7) przyjmowanie zgłoszenia projektów prac geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi,
8) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących rozpoczęcia robót geologicznych wykonywanych na podstawie zatwierdzonych projektów prac geologicznych,
9) rozpatrywanie i przyjmowanie dokumentacji geologicznych, w tym dokumentacji zasobów złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
10) przyjmowanie i przesyłanie właściwym miejscowo organom administracji geologicznej dokumentacji wykonanej w przypadku konieczności sporządzenia innej dokumentacji,
11) udzielanie zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych,
12) zobowiązanie, w drodze decyzji, do wykonywania obmiaru wyrobisk,
13) przyjmowanie informacji od przedsiębiorców w sprawie wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej wraz z dowodami wpłat na odpowiednie konta bankowe,
14) ustalanie, w drodze decyzji, opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
15) sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy rozpoznaniu kopalin pospolitych i wykonywaniu robót geologicznych na podstawie zatwierdzonych projektów prac geologicznych,
16) wydawanie decyzji o opłacie eksploatacyjnej w przypadku nie złożenia informacji przez przedsiębiorcę lub złożenia informacji naruszającej zastrzeżenia,
17) współdziałanie w zakresie uzgadniania i opiniowania wydawanych koncesji z organami nadzoru górniczego, marszałkiem województwa, wójtem gminy, burmistrzem miasta,
18) gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej,
19) opiniowanie przez powiatową administrację geologiczną projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie realizowanych zadań.
4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych realizowanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
1) wydawanie decyzji zezwalające na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej związku z wydawaniem pozwoleń na budowę i zmianą sposobu użytkowania obiektu lub terenu,
2) nakładanie i kontrolowanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystywania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchniczej warstwy gleby,
3) nakazywanie w drodze decyzji zalesienia , zadrzewienia, zakrzaczenia lub założenia użytków zielonych w celach ochrony gleb przed erozją,
4) zapewnienie prowadzenie okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin, wydaje decyzję w sprawie wyłączenia terenów, na których stwierdzono przekroczenie poziomu skażenia,
5) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją na cele rolnicze gruntów położonych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej zdegradowanych i zdewastowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
6) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją na cele inne niż rolnicze pozostałych gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych i ruchów mas ziemnych,
7) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
8) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków dotyczących rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na dofinansowanie ich ze środków zarządu województwa,
9) prowadzenie kontroli w zakresie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
10) prowadzenie kontroli w zakresie rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych, jeżeli zagospodarowanie odbywa się przy wykorzystaniu środków Funduszu,
11) prowadzenie kontroli w zakresie przeciwdziałania erozji gleb i innym zjawiskom powodujących trwale pogarszanie wartości użytkowej gruntów,
12) prowadzenie kontroli w zakresie wykonania obowiązku rekultywacji gruntów,
13) ustalanie opłaty należności w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy,
14) wydawanie z urzędu decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych w przypadku stwierdzenie, że grunty przeznaczone w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostały wyłączone z produkcji bez decyzji,
15) ustalenie w drodze decyzji, w razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych, obowiązkiem corocznego wpłacania na Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych równowartości opłaty rocznej w takiej części w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
16) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
17) kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych,
18) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony gruntów rolnych,
19) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie prowadzonych zadań.
5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie postępowania z odpadami i recyklingiem pojazdów realizowanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, powstających w związku z eksploatacją instalacji, w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 ton odpadów innych niż
niebezpieczne rocznie,
2) wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych,
3) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami – dla wytwórców odpadów wytwarzających odpady niebezpieczne do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
4) przyjmowanie informacji o odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami bez względu na ich ilość,
5) wydawanie decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów powstałych w wypadku, obowiązek dotyczący gospodarowania odpadami powstałymi w wypadku, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowiska,
6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,
7) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
8) zasięganie opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niżniebezpieczne,
9) zasięganie opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
10)wzywanie wytwarzającego odpady do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy lub nie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
11) cofanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, w drodze decyzji, w przypadku naruszeń przepisów ustawy lub działań niezgodnych z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami,
12) cofanie, w drodze decyzji i bez odszkodowania, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów, jeżeli posiadacz odpadów mimo wezwania do niezwłocznego zaniechania naruszeń, nadal narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
13) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
14) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
15)wydawanie decyzji przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z instrukcji eksploatacji składowiska odpadów na rzecz innej osoby,
16)wydawanie, w drodze decyzji, zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
17) przyjmowanie zawiadomienia od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stacje demontażu pojazdów,
18)wydawanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów,
19)wzywanie przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy,
20) cofanie, w drodze decyzji, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, bez odszkodowania,
21) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie realizowanych zadań,
22) kontrola podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami.
6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody realizowanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
2) opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
4) przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
5) przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, na wniosek zarządcy,
6) ustalanie odszkodowania za w/w drzewa i krzewy w przypadku braku umowy stron,
7) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, tj. płazów, gadów, ptaków i saków,
8) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie realizowanych zadań.
7. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej realizowanych na podstawie przepisów ustawy o lasach oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
1) zarządzanie na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
2) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane
klęskami żywiołowymi,
3) wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
4) przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6) uznane lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy,
7) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasu,
8) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu oraz ich zatwierdzanie,
9) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
10) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
11) przekazywanie w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
12) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zalesianiu gruntów rolnych tj. ocena udatności założonych upraw, wypłata ekwiwalentów, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentów przekazywanie praw i obowiązków w przypadku sprzedaży zalesionego gruntu rolnego,
13) dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego celem przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu w dziale 020 – Leśnictwo,
15) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu leśnictwa,
16) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nie przydatnych dla gospodarki leśnej,
17) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie realizowanych zadań.
8. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa łowieckiego realizowanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo łowieckie należy w szczególności:
1) wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
2) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
3) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
4) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
5) rozliczanie i przekazywanie otrzymanego czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie nadleśnictwom i gminom. Nadleśnictwom przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.
9. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego realizowanych na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, należy w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad wydawaniem kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
2) wydawanie zezwolenie na przegrodzenie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
3) prowadzenie rejestracji sprzętu służącego do połowu ryb,
4) prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej.
10. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, realizowanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
1) wydawanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
2) cofanie i ograniczenie, pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
3) uchylanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
4) wydawanie pozwoleń zintegrowanych z zakresu ochrony powietrza, hałasu dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych jako całość,
5) cofanie i ograniczanie pozwoleń zintegrowanych z zakresu ochrony powietrza, hałasu dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych jako całość,
6) uchylanie pozwoleń zintegrowanych z zakresu ochrony powietrza, hałasu dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych jako całości,
7) z wykonania programu ochrony środowiska i programu gospodarki odpadami dla powiatu sporządzania raportów,
8) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
9) przyjmowanie zgłoszeń z zakresu pół elektromagnetycznych,
10) przyjmowanie zgłoszeń instalacji z zakresu ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) prowadzenie kontroli wielkości emisji z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem,
12) przyjmowanie i weryfikacja wyników pomiarów emisji z instalacji, dla których w decyzjach Starosty Toruńskiego nałożono obowiązek sprawdzenia pomiarów oraz dla tych, dla których obowiązek wynika bezpośrednio z przepisów ochrony środowiska,
13) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie prowadzonych zadań,
14) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjecie działań będących w jego kompetencji, jeżeli wyniku kontroli organ stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie Środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
15) kontrola podmiotów w zakresie ochrony środowiska.
11. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony powietrza, realizowanych na podstawie przepisów ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, należy w szczególności:
1) wydawanie decyzji o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
2) cofanie i ograniczanie decyzji o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
3) uchylanie decyzji o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
12. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, realizowanych na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy w szczególności:
1) przygotowanie i prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
2) przekazywanie ww. wykazów do Centrum Informacji o środowisku podlegającemu Ministerstwu Środowiska, celem udostępnienia społeczeństwu,
3) udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku.
13. Geolog Powiatowy realizuje zadania Starosty, jako organu administracji geologicznej, w sprawach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm., o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2013.06.11
Licznik odwiedzin: 4352

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.