Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Wydział Administracji Budowlanej i Architektury

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Wydział Administracji Budowlanej i Architektury
Kierownik Wydziału: Krzysztof Jurdziak
tel. (056) 688 24 51 w. 115, 144,
pokój nr 205,206, piętro II

 

1. Wydział Administracji Budowlanej i Architektury zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów, wydawania zaświadczeń, dzienników budów

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.         Prowadzenie spisów spraw, rejestrów złożonych wniosków, wydanych decyzji, ewidencji zgłoszeń;

2.         Opracowywanie zestawień statystycznych;

3.         Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz korespondencji w sprawach indywidualnych;

4.         Wydawanie pozwoleń na budowę lub roboty budowlane lub rozbiórkę obiektów budowlanych;

5.         Zatwierdzanie projektu budowlanego;

6.         Odmowa wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych lub zatwierdzenia projektu budowlanego z nimi związanego;

7.         Wzywanie do uzupełnienia wniosków;

8.         Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości związanych z projektem budowlanym;

9.         Nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego  i zapewnienie nadzoru autorskiego;

10.      Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlany lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego dla obiektów lub robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;

11.      Nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót  budowlanych, nie wymagających pozwolenia budowlanego, jeżeli ich realizacja może spowodować zagrożenia;

12.      Nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu;

13.      Żądanie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia;

14.      Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany
w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki;

15.      Nakładanie w pozwoleniu na budowę obowiązku uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie
lub zawiadomienia o zakończeniu budowy;

16.      Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;

17.      Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby;

18.      Uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

19.      Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

20.      Wyłączenie obowiązku zapewnienia kierownictwa budowy (rozbiórki) oraz nadzoru nad robotami w stosunku do obiektów, na które wymagane jest pozwolenie na budowę;

21.      Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - na wniosek inwestora, w razie nie uzgodnienia przez inwestora tych warunków wcześniej;

22.      Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji w odpowiedniej specjalności;

23.      Określanie w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów – wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich oraz sposobu i terminu rekultywacji terenu składowiska odpadów;

24.      Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy lub województwa;

25.      Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

26.      Realizacja zadań związanych ze sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem prawa budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi  z miejscowych planów zagospodarowania;

27.      Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem prawa budowlanego
w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych i przy wykonywaniu robót budowlanych:

a)    zgodności rozwiązań architektoniczne-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi,

b)    właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c)    wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

28.      Wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali mieszkalnych i lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe;

29.      Wydawanie zaświadczeń wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego;

30.      Występowanie o udzielenie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, udzielanie zgody lub jej odmowa na podstawie ww. upoważnienia,

31.      Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu;

32.      Żądanie od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

a)   związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

b)   świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym;

33.      Nakładanie obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz;

34.      Uczestnictwo, na wezwanie organu nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych;

35.      Realizację uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;

36.      Przygotowanie projektów uchwał z zakresu zadań wydziału dla Zarządu i Rady Powiatu.

drukuj ()

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2015.02.27
Licznik odwiedzin: 4847

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.